Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система сертифікації, стандартизації й акредитації
Інновації класифікують за ознаками:

1. За результатами виділяють наукові, технічні, конструкторські, виробничі, інформаційні інновації

2. За темпами впровадження розрізняють стрибкоподібні, швидкі, зростаючі, уповільнені, затухаючі

3. За масштабами інновації розподіляють на глобальні, транснаціональні, регіональні і місцеві

4. За результативністю – зростаючі, високі, низькі і стабільні

5. За характером ефективності – фінансові, бюджетні, економічні, соціальні

6. За розповсюдженням – одиничні та дифузійні

7. За охопленням очікуваної частини ринку – локальні, системні та стратегічні

8. За глибиною внесених змін – радикальні (базові), покращуючі, модифікаційні

9. За місцем у виробничому процесі – сировинні, технологічні та продуктові інновації

Сучасна класифікація інновацій
за змістом діяльності підприємства

Технологічні

Виробничі

Економічні

Торгівельні

Управлінські

Соціальні інновації

Типи інновацій за Й.Шумпетером

виробництво невідомого споживачам нового продукту або продукту з якісно новими властивостями

впровадження нового засобу виробництва, в основу якого покладено нове наукове відкриття або новий підхід до комерційного використання продукції

освоєння нового ринку збуту певною галуззю промисловості країни, незважаючи на те, існував цей ринок раніше чи ні

залучення нових джерел сировини та напівфабрикатів незалежно від того, існували ці джерела раніше чи ні

впровадження нових організаційних форм

Розрізняють наступні типи інновацій:

1. товарна інновація– введення нового продукту

2. технологічна інновація– введення нового методу виробництва

3. ринкова інновація– створення нового ринку товарів або послуг

4. маркетингова інновація– освоєння нового джерела постачання сировини, напівфабрикатів

5. управлінська інновація– реорганізація структури управління

6. соціальна інновація– впровадження заходів щодо покращення життя населення

7. екологічна інновація– впровадження заходів щодо охорони навколишнього середовища

Основні причини
виникнення та поширення інновацій:

конкурентна боротьба: бажання одержати на ринку конкурентні переваги та максимізувати прибуток

зростаючий попит споживача

зростання технічного потенціалу

пошук вирішення проблем, які виникають у підприємницькій діяльності фірми

потреба не відставати в економічному розвитку, не втрачати ринку, наслідувати інші організації

бажання поліпшити свої результати у конкретній діяльності підприємства

підтримка та забезпечення престижу підприємства

наукові відкриття, інтернаціоналізація науки

винахідництво

3. Життєвий цикл інновацій –період від зародження ідеї, створення новинки та її практичного використання до моменту зняття з виробництва

Етап розробки. Включає стадії зародження ідеї, проведення науково-досліднихі дослідно-конструкторських робіт для перетворення ідеї на придатний для промислового виготовлення продукт, розроблення технології його виробництва

Етап виведення на ринок. Налагодження технологічного процесу, випуск пробної партії та її ринкова апробація, формування стратегії та каналів збуту. На цьому етапі прибуток відсутній, оскільки витрати перевищують доходи від продажу

Етап зростання. Період швидкого сприйняття нового товару ринком і швидкого зростання прибутків.

Етап зрілості. Уповільненням темпів збуту внаслідок придбання товару більшістю покупців. Товар перестає бути новинкою. Прибуток стабілізується або зменшується у зв’язку зі зростанням витрат на його захист від конкурентів. Цим етапом життєвий цикл інновації фактично завершується.

Етап занепаду. Різке падіння збуту і зниження прибутків. Товар знімають з виробництва.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал