Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обов'язки страхувальника
Обов'язки страхувальника при укладенні договору:

• надати інформацію про ступінь страхового ризику. Стра­
хувальник зобов'язаний сповістити страховика про всі відомі
йому обставини, які мають істотне значення для визначення
ступеня страхового ризику. Страхова компанія, яка бере на
себе ризик страхувальника, має бути впевнена, що страхуваль­
ник не приховує від неї ніяких відомостей;

• повідомити про інші діючі договори страхування щодо
об'єкта страхування. Страхування не може мати на меті збага­
чення страхувальника, тому законодавець передбачив, що якщо
майно застраховане у кількох страховиків, то страхове відшко­
дування, що виплачується усіма страховиками, не може пере­
вищувати дійсної вартості майна. Тому бажання страхуваль­
ника застрахувати майно в повному обсязі у кількох страховиків
можна пояснити або бажанням отримати додаткову гарантію
задоволення майнових інтересів у випадку банкрутства однієї
із страхових компаній, або його недобросовісністю в майбут­
ньому і намаганням отримати кілька страхових відшкодувань у
різних страхових компаній у випадку загибелі майна.

Якщо страхувальник не повідомив страховика про те, що об'єкт страхування уже застрахований, новий договір страху­вання є нікчемним (ст. 989 ЦК).

Обов'язки на етапі виконання договору страхування:

• своєчасно сплачувати страхові внески (страхову премію,
страхові платежі). Сплата страхових внесків — головний
обов'язок страхувальника.

Визначаючи розмір плати, страховик може застосовувати розроблені ним тарифи. Останні становлять собою ставки стра­хових внесків з одиниці страхової суми або з об'єкта страху­вання. При визначені розміру страхових тарифів виходять із загальної умови: страхових премій, сплачених страхувальниками, має бути достатньо для того, щоб здійснити можливі виплати всім застрахованим особам за окремими видами страхування. Розмір страхових тарифів залежить від ризиків, наявних в кон­кретному виді страхування, та від розміру виплат;

• вживати заходів щодо запобігання настанню страхового
випадку. Незважаючи на те, що страх загибелі речі (у випадку
майнового страхування) переходить від страхувальника на іншу
особу — страховика, страхувальник не звільняється від обов'яз­
ку належним чином турбуватися про збереженість речі. Якщо
виникає загроза настання страхової події, страхувальник зобов'я-


 


заний вживати заходів до її усунення і утримувати застрахова­не майно в належному стані. Застраховане майно повинно екс­плуатуватися згідно з правилами протипожежної безпеки, на­лежним чином зберігатися, використовуватися;

• інформувати страховика про будь-які зміни страхового
ризику.Обов'язки в разі настання страхового випадку:

• вживати заходів щодо зменшення збитків, завданих настан­
ням страхового випадку. При настанні страхової події страху­
вальник повинен не пасивно спостерігати, як настають наслідки,
що зумовлять сплату йому страхового відшкодування, а зо­
бов'язаний вживати заходів до зменшення їх розміру (наприклад,
у випадку пожежі — викликати пожежників тощо);

• повідомити страховика про настання страхового випадку в
термін, передбачений умовами договору. Вимога страхуваль­
ника про виплату має бути заявлена своєчасно. Так, зазвичай
за договором добровільного страхування домашнього майна стра­
хувальник протягом доби зобов'язаний письмово повідомити
страховика про вчинену, наприклад, крадіжку. Такий само строк
встановлений і відповідними правилами страхування тварин,
автомобілів. За відсутності страхувальника з такою заявою по­
винен звернутися будь-який повнолітній член його сім'ї;

• повідомити страховика про відшкодування шкоди винною
чи відповідальною за шкоду особу.

У випадку одержання за договором майнового страхування повного відшкодування від винної особи страхувальник позбав­ляється права на отримання страхової виплати.

На страховика і страхувальника можуть покладатися й інші обов'язки, що випливають із специфіки укладеного договору, які будуть розглянуті в процесі висвітлення окремих видів страхування.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал