Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Американської моделей менеджменту
Критерії Японська модель Модель США
1.Характер прий­няття управлінських рішень Прийняття рішень за принципом консенсусу Індивідуальний харак­тер прийняття рішень
2. Відповідальність Колективна Індивідуальна
3. Структура уп­равління Нестандартна, гнучка Суворо формалізована
4. Характер кон­тролю Колективний Індивідуальний кон­троль керівника
5. Організація кон­тролю М'який неформалізований контроль Чітко формалізована жорстка процедура кон­тролю
6. Оцінка резуль­татів діяльності ке­рівника Сповільнені оцінка робо­ти працівників і службове зростання Швидка оцінка резуль­тату та прискорене про­сування по службі
7. Оцінка якостей керівника Вміння здійснювати ко­ординацію дій та контро­лювати Професіоналізм та ініціатива
8. Спрямованість управління Орієнтація управління на групу, підвищена увага до людини Орієнтація управління на окрему особу, увага до людини як до виконавця
9. Оцінка резуль­татів діяльності пер­соналу Досягнення колективно­го результату Досягнення індивіду­ального результату
10. Стосунки з підлеглими Особисті неформальні стосунки Формальні стосунки
11. Кар’єра Просування по службі з врахуванням віку, вислуги років та лояльності до фірми Ділова кар'єра зумов­люється особистими до­сягненнями
12. Підготовка керівників Підготовка універсальних керівників Підготовка вузькоспеціалізованих керівників
13. Оплата праці Оплата праці за показ­никами роботи групи, ста­жем Оплата праці за індивідуальними досягнен­нями
14. Термін зайня­тості на фірмі Довгострокова за­йнятість керівника на фірмі Зайнятість на кон­трактній, договірній ос­нові
15. Загальний принцип управління "Знизу - догори" “Зверху - донизу"
16. Штатний роз­пис Відсутність чітко ви­значених посад і завдань всередині організації Функціональна підпорядкованість і чіткі межі повноважень
17. Підвищення кваліфікації Без відриву від вироб­ництва (на робочому місці) Відокремлено, за спе­ціальними програмами підготовки

 

Слід підкреслити, що сьогодні відбувається взаємне збагачення підходів (моделей) у менеджменті. Багато чого з японського досвіду управління використовується, наприклад, в США та Західній Європі.

 

 

ТЕМА 3

ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

План лекції

1. Сутність і класифікація організацій

2. Мікросередовище менеджменту організації

3. Макросередовище менеджменту організації4. Характеристика окремих чинників макросередовища організації

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал