Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Допоміжна
Зразок оформлення титульної сторінки реферату

 

_____________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

_____________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри, циклової комісії)

 

 

РЕФЕРАТ

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки___________________

спеціальності________________________

___________________________________

(прізвище та ініціали)

Перевірив ___________________________

___________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь,

прізвище та ініціали)

 

Кількість балів: __________ Підпис викл___________

 

 

м. _________ - 20 __рік


Список літератури з дисципліни

«Регіональна економіка, у т. ч. екологія»

Базова

1. Голіков А.П. Регіональна економіка та природокористування: Навчальний посібник., 2-ге видання – К.: ЦУЛ, 2011. – 350 с.

2. Горбач Л. М., Хвесик М. А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навчальний посібник – К.: Кондор, 2009 – 344с.

3. Екологія. Навч.-метод. посіб. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф. та ін. – К., КНЕУ, 2005.

4. Екологія для економічних вузів і факультетів. Підручник / Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Коценко К.Ф. та ін. – К., КНЕУ, 2005. – 320 с.

5. Жук М.В. Регіональна економіка. Підручник. – К.: Академвидав, 2008. – 416 с.

6. Качан Є.П. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник / Є.П. Качан, Т.Є. Царик, Д.В. Ткач та ін. / За ред. Є.П. Качана . – К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2005 . – 704с.

7. Лишиленко В.І. Регіональна економіка: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 384 с.

8. Манів З.О., Луцький І.М., Манів С.З. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. –562 С.

9. Мартусенко І.В., Погріщук Б.В. Регіональна економіка. Навчальний посібник / І.В. Мартусенко, Б.В. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2010. – 241 с.

10. Регіональна економіка : Навчальний посібник / За ред. Я.Б.Олійника. – К.:КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2007. – 444 с.

11. Регіональна економіка : Підручник / За ред.проф. Є.П.Качана. –Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.

12. Регіональна економіка: Навч. посіб. для студентів ВНЗ, фахівців, науковців / Шевчук Л.Т. – К., 2011. – 319 с.13. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник /за ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлик, В.Ф. Семенова. - 9-те вид. - К.: Знання, 2009. – 373 с.

14. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Підручник / С.І. Дорогунцов С.І., Заяць Т.А., Пітюренко Ю.І. та ін.; За аг. ред. д-ра екон. наук, проф., член. кор. НАН України С.І. Дрогунцова – Вид. 3-тє, без змін. – Київ, КНЕУ, 2008. – 992 с.

15. Тараненко І.В. Регіональна економіка: посібник для самостійної роботи та практичних занять / І.В. Тараненко, О.В. Дашевська, С.С. Яременко, О.Г. Литвиненко. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 216 с.

16. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч. посібн.- К.: Кондор, 2005.- 344с.

Допоміжна

17. Ветвицький Д.О. Формування регіональної стратегії екологічного сталого розвитку в Україні відповідно до умов зовнішнього середовища / Д.О. Ветвицький // Економіка та держава . – 2011. – № 7. – С. 126-127.

18. Ворошан А.Д. Адаптивно-прагматична парадигма інституційного середовища регіону / А.Д. Ворошан // Регіональна економіка . – 2009. – № 1. – С. 43-51.

19. Головатюк В.М., Соловйов В.П. Проблеми поліпшення інноваційної сприятливості регіональних економік / В.М. Головатюк // Регіональна економіка . – 2009. – № 1. – С.89-99.

20. Головня О.М. Вплив глобалізаційних процесів на соціально-економічне зростання України: оцінка загроз та можливостей / О. М. Головня / Економіка та держава . – 2010. – № 6. – С. 6-9.

21. Горин М.П. Механізм розвитку промислового виробництва регіону / М.П. Горин // Регіональна економіка . – 2009. – № 1. – С. 59-67.22. Дорогунцов С.І., Ральчук О.М. Управління техногенно-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку. – К.:Наукова думка,2006. – 172 с.

23. Донецький регіон у дзеркалі економічної соціології: Монографія НАН України. Ін-т соціології; Ін-т економіки пром-ті Є.І. Суїменко, О.Ф. Новікова, О.В. Панькова та ін.. – Київ; Донецьк, 2006 – 400 с.

24. Размєтаєва Ю.С. Екологічна та правова свідомість як базові категорії сталого розвитку //Екологічний вісник. - 2005 . - № 4. - с. 20.

25. Семків О. Торгівля викидами для України - шлях до сталого розвитку //Екологічний вісник. - 2005 . - №5. - с. 30-31.

26. Соціально-економічна географія України : Навчальний посібник / О.І. Шаблій, М.І.Білецький, Б.І. Заставецький та ін.; За ред. О.І. Шаблія. – 2-ге вид., перероб. та доповн. – Львів: Світ, 2009. – 679 с.

27. Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст) / Під ред. М.І. Долішнього, В.С. Кравціва. – Львів, 2009. – 243 с.

28. Сучасні процеси територіальної організації промисловості регіонів України / Г.П. Підгрушний // Укр. геогр. журн. – 2010. – № 1. – С. 28-37.

29. Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки. Навч.посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 2007. – 140с.

30. Федулова Л.І., Буга Н.Ю. Проблемність регіонів: Особливості регіональної політики в умовах нової економіки / Л.І. Федулова // Регіональна економіка . – 2011. – № 3. – С.31-42.

31. Яремко Л.А. Глобальна конкурентоспроможність регіону: джерела конкурентних переваг / Л.А. Яремко // Регіональна економіка . – 2009 . – № 1. – С. 51-59.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал