Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Населення. Розселення населення
Заняття №1

Мета: Визначити особливості геодемографічної ситуації в, характерні риси національного складу, зайнятості населення та розселення населення.

Контрольні запитання:

1. Дайте визначення поняттям: густота населення, природний приріст, статево-вікова структура населення, система розселення, урбанізація, міграції (еміграція, імміграція), діаспора, трудові ресурси.

2. Поясніть особливості геодемографічної ситуації в регіонах України.

3. Виявіть регіональні особливості етнічного складу населення України. Поясніть причини.

4. Поясніть територіальні відмінності системи розселення населення на території України.

5. Поясніть регіональні відмінності густоти населення (всього, сільського).

6. Які регіональні особливості розподілу трудових ресурсів України.

Завдання до практичної роботи :

1. Використовуючи дані, наведені у таблиці 1, визначте природний приріст населення України. Побудуйте графік динаміки народжуваності, смертності та природного приросту населення України. Позначте на графіку момент переходу від розширеного до звуженого типу відтворення населення (за момент переходу умовно приймається природний приріст у розмірі 11‰).

Проаналізувавши отримані дані та дані рис.1., зробіть висновки щодо змін природного руху населення в Україні, зокрема:

- виділіть періоди у динаміці народжуваності населення (дуже висока і дуже низька);

- поясніть значні коливання у показниках смертності населення;

- розкрийте взаємовплив у часі чисельних та мало чисельних генерацій (поколінь) в Україні;

- опишіть демографічну долю (історію) найбільш чисельних та найменш чисельних вікових груп (для зручності аналізу доцільно проставити на мал.1 навпроти вікових когорт роки їх народження).

Таблиця 1.

Народжуваність, смертність та природний приріст населення України (на 1000 чоловік)*

Роки Кількість народжених Кількість померлих Природний приріст
27,3 14,3  
22,8 8,5  
20,1 7,5  
20,5 6,9  
15,3 7,6  
15,2 8,8  
15,1 10,0  
14,8 11,4  
15,0 12,1  
13,3 11,6  
12,7 12,1  
12,1 12,9  
11,4 13,4  
10,7 14,2  
10,0 14,7  
9,6 15,4  
7,8 15,4  
7,7 15,3  
8,1 15,7  
8,5 16,0  
9,0 16,0  
9,0 16,6  
9,8 16,2  

*За даними Державного комітету статистики України 

 

Рис.1. Розподіл постійного населення за статтю за віком (на 1 січня 2006 р.; тис.)

Роки


Рис. 1. Динаміка народжуваності, смертності та природного приросту (скорочення) населення України у 1940 – 2006 рр.

Висновки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Використовуючи дані, наведені у літературних або картографічних джерелах, заповнити табл. 2. та провести групування регіонів за рівнем урбанізації та за густотою населення. Виконуючи групування, доцільно використовувати нижченаведені способи **. За результатами групування скласти таблиці, виділивши, наприклад, регіони з високим, середнім та низьким рівнем урбанізації (густоти населення) (табл. 3, 3а), письмово пояснити отримані результати.

Таблиця 2

Територія та кількість наявного населення за регіонами (станом на 1 січня 2007 р.)*

Адміністративно-територіальнаі одиниці Територія, тис. км2 Кількість населення, тис. У тому числі Частка міського населення, % Густота населення, осіб на 1 км2
міське сільське
Україна 603,5 46646,0 31777,4 14868,6    
АР Крим 26,1 1977,1 1244,8 732,3    
області            
Вінницька 26,5 1686,5 813,0 873,5    
Волинська 20,1 1038,0 528,7 509,3    
Дніпропетровська 31,9 3422,9 2856,3 566,6    
Донецька 26,5 4580,6 4140,6 440,0    
Житомирська 29,8 1317,1 751,0 566,1    
Закарпатська 12,8 1243,8 461,4 782,4    
Запорізька 27,2 1846,9 1411,1 435,8    
Івано-Франківська 13,9 1385,4 591,7 793,7    
Київська 28,1 1751,1 1050,4 700,7    
Кіровоградська 24,6 1053,1 644,3 408,8    
Луганська 26,7 2381,9 2059,6 322,3    
Львівська 21,8 2568,4 1548,8 1019,6    
Миколаївська 24,6 1211,9 815,4 396,5    
Одеська 33,3 2395,5 1585,4 810,1    
Полтавська 28,8 1540,5 926,2 614,3    
Рівненська 20,1 1154,4 547,3 607,1    
Сумська 23,8 1211,4 803,4 408,0    
Тернопільська 13,8 1105,4 475,5 629,9    
Харківська 31,4 2812,1 2235,2 576,9    
Херсонська 28,5 1117,1 682,0 435,1    
Хмельницька 20,6 1361,4 722,8 638,6    
Черкаська 20,9 1328,0 733,3 594,7    
Чернівецька 8,1 906,3 373,9 532,4    
Чернігівська 31,9 1151,9 700,7 451,2    
міста зі спецстатусом            
Київ 0,8 2718,1 2718,1    
Севастополь 0,9 397,2 356,5 22,7    

*За даними Державного комітету статистики України 

** Найпоширенішими способами групування об’єктів є такі:

1. За точку відліку обираємо середньообласний показник та класифікуємо АТО області за якісним критерієм „більше - менше”, маючи за мету отримати дві групи одиниць.

2. Для більш детального аналізу результатів величину рівних інтервалів визначаємо за формулою (1), якщо виходячи з завдань дослідження заздалегідь відома кількість груп.

; (1), де

h – величина рівного інтервалу, n – бажана кількість груп.

Хmax – найбільше значення варіаційного ряду,

Xmin – найменше значення варіаційного ряду;

3. Якщо кількість груп заздалегідь невідома, то використовують формулу Стерджеса (1926), яка виглядає наступним чином (2):

; (2)

де N – число одиниць статистичної сукупності.

 

Таблиця 3.

  Рівень урбанізації
 
Регіони України  

Висновки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таблиця 3а.

  Густота населення
 
Регіони України  

Висновки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Письмово проаналізувати табл. 4. Скласти колову діаграму питомої ваги основних національностей України (станом на 2001 р.). Виявити причини зміни частки представників окремих національностей протягом 1930 – 2001 рр. Пояснити особливості національного складу окремих регіонів України.

 

Таблиця 4

Регіони України Частка представників найкрупніших національностей, у %
українці руські євреї білоруси молдовани болгари угорці румуни поляки греки кримські татари цигане гагаузи
АР Крим 25,8 67,0 - 2,1 - - - - - - 1,6 (2000 р. »12!) - -
Донецька 50,7 43,6 - 1,4 - - - - - 1,6 - - -
Закарпатська 78,4 4,0 - - - - 12,5 2,4 - - - 1,0 -
Івано-Франківська 95,0 4,0 - - - - - - - - - - -
Одеська 54,6 27,4 2,6 - 5,5 6,3 - - - - - - 1,0
Чернівецька 70,8 8,7 1,8 - 9,0 - - 10,7 - - - - -
Всього по Україні (2001 р.) 77,8 17,3 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,1 0,1
Всього по Україні (1989 р.) 72,7 22,1 0,9 0,9 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,09 0,09 0,06
Всього по Україні (1979 р.) 73,6 21,1 1,3 0,8 0,6 0,5 0,3 - 0,5 - - - -
Всього по Україні (1970 р.) 74,9 19,4 1,6 0,8 0,6 0,5 0,3 - 0,6 - - - -
Всього по Україні (1959 р.) 76,8 16,9 2,0 0,7 0,6 0,5 0,4 - 0,9 - - - -
Всього по Україні (1930 р.) 75,0 8,0 6,5 0,3 0,8 0,5 0,2 0,3 5,5 0,4 0,4 - -

Умовні позначення:

 
 


Рис. 1. Колова діаграма національного складу населення України (станом на 2001 рік).

Висновки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. За картами атласу чи підручників проаналізуйте розселення міського та сільського населення по території України. Виділіть регіони України з максимальною та мінімальною густотою сільського населення, поясніть причини. Охарактеризуйте особливості системи міського розселення, зробіть висновки.

Висновки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал