Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаткова література. 12. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь


12. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983.

13. Анализ и прогнозирование развития экономики регионов. / Отв. ред. Н.Г.Чумаченко. – К.: Наук. Думка, 2001.

14. Бардиш Г.О. Проблеми трансформації і реструктуризації української економіки в напрямі соціальної спрямованості. Монографія. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006.

15. Барнз Вільям, Ледебур Ларрі. Нові регіональні економіки. Пер. з англ. Пехник Андрій. – Львів: Літопис, 2003.

16. Белоусов И.И. Основы учения об экономическом районировании. – М.: Изд-во МГУ, 1986.

17. Богорад О.Д., Тевелєв О.М., Падалка В.М., Підмогильний М.В. Регіональна економіка. Словник-довідник. – К., 2004.

18. Дідківська Л. І., Головко Л.С Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – 3-те вид., виправ. – К., 2003.

19. Доценко А. І. Регіональне розселення: проблеми і перспективи. – К.: Наук. думка, 1999.

20. Економічний словник-довідник / За ред. С. В. Мочерного. – К.: Femina, 1995.

21. Єпіфанов А.О., Сало І.В. Регіональна економіка: Навчальний посібник.– К.: Наук. думка, 1999.

22. Єпіфанов А.О., Зеленський С.В., Мінченко М.В. та ін. Соціально-економічні основи розвитку регіонів. – Суми. ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2001.

23. Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна: Навч.посіб. – К.: Знання, 2006.

24. Іщук С. І. Територіально-виробничі комплекси і економічне району­вання: методологія, теорія. – К., 1996.

25. Кілієвич О. Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки. – К.: вид. Соломії Павличко „Основи”, 2003.

26. Колотило Д. М. Екологія і економіка: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і переробл. Рек. мін. освіти і науки України. – К.: КНЕУ, 2005. – 776 c.

27. Макро- і мікроекономічні складові розвитку: Монографія / Стельмах В.С., Єпіфанов А.О. та ін. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 505 с.

28. Мішина Н.І. Математичні методи в економіці: Навч. посібник рек. МОН України. – К.: ЦНЛ, 2003. – 148 с.

29. Минеральные ресурсы Украины. Современные проблемы и факторы развития минерально-сырьевых комплексов. – К.: Госкомгеология, 1993.

30. Пасічник В.Г. Економічне обгрунтування господарських рішень: Навч. посібник рек. МОН України. – К.: ЦНЛ, 2005. – 144 с.

31. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії. – К.: Вища шк., 1996.

32. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К., 1993.

33. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – Львів: Новий світ, 2003.

34. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.35. Савченко І.Ю. Вільні економічні зони: світовий досвід і українська практика: Навч. посібник рек. МОН України. – К.: ЦНЛ, 2004. – 488 с.

36. Симоненко В.К. Українське Причорномор'я: потенційні можливості і перспективи розвитку. – К.: Вища шк., 1996.

37. Соціально-економічна географія України / За ред. О.І. Шаблія – Львів: Новий світ, 2004.

38. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / С.І.Бандур, Т.А.Заяць, В.І.Куценко та ін. За заг.ред.Б.М.Данилишина.– Черкаси: Брама – Україна, 2006. – 760 с.

39. Сталий розвиток суспільства: 25 запитань та відповідей. Тлумачний словник. – К.: Поліграф-експрес, 2001.

40. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч.посіб. – К.: Вища школа, 2000.

41. Стеценко Д.Н. Комплексное территориальное планирование народного хозяйства: Экономико-географический аспект. – К.: Вища школа, 1998.

42. Стеценко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2000. – 223 с.

43. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.) “Шляхом Європейської інтеграції” / Авт.кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004.

44. Суховірський Б.І. Регіональна стратегія економічного розвитку України. – К.: Кондор, 2001. – 154 с.

45. Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки. – К.: УАДУ, 1997.

46. Шаблій О.І. Математичні методи в соціально-економічній географії. – Львів: Світ, 1994.

47. Архипов С.В. Взаємодія між складовими в регіональних відкритих соціально-економічних системах та роль держави у збереженні їх цілісності//Економіка та держава №4, 2008. – с. 50-53.48. Варналій З. Регіональна інноваційна політика України: проблеми та стратегічні пріоритети// Економіст №9, 2007. – с. 36-39.

49. Васильчук І.П. Оцінка ролі фондів прямих інвестицій в економіці// Економіка. Фінанси. Право №4, 2008.– с. 3-9.

50. Веклич О. Екологічні чинники формування конкурентноспроможної національної економіки // Економіка України № 7, 2009. – с.65-72.

51. Денисенко М.П. Проблеми формування національної інноваційної системи України// Актуальні проблеми економіки №4, 2008.– с. 73-81.

52. Захарченко В. Три типи трансформаційних процесів у промислових територіальних системах // Економіка України №6, 2006. – с.38-44.

53. Климахіна О. Методика оцінки економічного потенціалу України.// Економіка України №8, 2006. – с.38-41.

54. Ковальова Ю.М. Механізм регулювання соціально-економічного розвитку регіону на основі формування кластерів// Актуальні проблеми економіки №4, 2008.– с.179-187.

55. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток// Економіка України №4, 2009.– с.84-91.

56. Лисенко Ю. Структура цілей управління регіоном // Економіка України №5, 2009. – с.38.

57. Мамутов В. Про поєднання держрегулювання і ринкової саморегуляції // Економіка України №1, 2006. – с.59-65.

58. Пилипяк О. Інвестиційна привабливість регіонів України: соціально-демографічний аспект//Економіка України №8, 2006. – с.82-86.

59. Романенко С. Структура внешней торговли как отражение тенденций инновационного развития регионов Украины// Економіст №9, 2008. – с.52-53.

60. Терон І. Диференціація інноваційного простору і формування стратегій регіонального розвитку// Економіст №9, 2007. – с.48-51.

61. Федулова Л.І. Державна політика в національній інноваційній системі// Актуальні проблеми економіки №4, 2008.– с. 90-103.

62. Федулова Л.І. Політика технологічної модернізації економіки//Економіка та держава №4, 2008.– с.68-73.

63. Федоренко В.Г. Інвестіційно-інноваційні процеси в Україні//Економіка та держава №3, 2008. – с. 10-14.

64. Чужиков В. Конвергенція і дивергенція регіонів України//Економіка України №9, 2006. – с.29-35.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал