Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 4. КОНТРОЛЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
 

Згідно з системою комплексної діагностики знань студентів, яка застосовується в університеті з метою стимулювання планомірної та регулярної роботи студентів, а також об’єктивності, діагностика знань здійснюється за бальною системою, яка послідовно переводить бали у звичайну шкалу оцінок. Максимальна сума балів – 100. При підрахунку балів враховуються такі види робіт:

· відповіді при опитуванні,

· результати тестування,

· підготовка індивідуального проекту, дайджесту, есе;

· складання конспекту, аналізу статистичних матеріалів;

· огляд додаткової літератури та ін.

Контроль знань студентів здійснюється під час семінарських і практичних занять і являє собою поточний контроль знань, який включає виступи на семінарських заняттях, потемне тестування, підготовку та виступи з есе, доповідями, розробку індивідуальних проектів.

Кожен вид робіт дає можливість студенту набрати певну суму балів.

Нижче наведено оцінювання в балах за основними видами робіт.

 

Види роботи Оцінка в балах
1. Виступ (доповідь) на семінарському занятті 0-4
2. Доповнення на семінарському заняття 1-3
3. Участь у обговоренні питань, виступ з реферативним повідомленням, есе, дайджест 1-4
4. Підготовка індивідуального проекту 0-10
5. Виконання потемних тестових завдань 0-4
6. Складання конспекту, аналіз статистичних матеріалів 1-2
7. Огляд додаткової літератури 1-2

 

Також передбачається 1 модульний контроль, який може проводитися як у вигляді тестового контролю, так і як письмове опитування. Згідно із загальною кількістю годин, що пропонується на дисципліну „Регіональна економіка”..

Підсумковий контроль (іспит, залік) враховує набрані студентом під час семінарських і практичних занять бали, а також бали модульного контролю. Якщо сума балів є недостатньою (менше 60 балів) або не влаштовує студента, йому пропонується виконати підсумковий варіант тестів з дисципліни, виконання яких допоможе йому підвищити кількість набраних балів.

Залежно від балів, отриманих за кожний вид навчальних робіт, студент одержує сукупну суму балів, яка переводиться в оцінку за такою шкалою:

А” (90-100 балів) ставиться у разі, якщо студент:

- постійно готувався до занять та згідно з програмою дисципліни глибоко та всебічно розкривав зміст питань сучасних тенденцій регіонального розвитку.

- показав вміння формулювати висновки та узагальнення за питаннями теми, здатність аналізувати основні показники соціально-економічної ситуації регіонів;

- аргументовано та логічно викладав матеріал, володіє культурою мови;- проявляв творчий підхід до виконання індивідуальних проектів та творчих завдань щодо визначення спеціалізації регіонів, районування територій на основі SWOT - аналізу;

- акуратно оформлював завдання для самостійної роботи;

- виконав завдання модульного контролю.

але недостатньо використовував додаткову літературу, допускав при усних відповідях чи письмовому тестуванні окремі неточності.

 

В” (28-89 балів) ставиться у разі, якщо студент:

- розкривав згідно з програмою дисципліни зміст питань формування та сучасного стану територіальної структури господарства.

- робив узагальнення та висновки з аналізу регіональних відмінностей функціонування галузей ;

- логічно викладав свої знання щодо тенденцій функціонування регіонів;

- виконував завдання для самостійної роботи;

- виконав завдання модульного контролю.

але недостатньо використовував додаткову літературу, при усних відповідях не досить повно і аргументовано викладав матеріал, а при письмовому тестуванні - окремі неточності; не проявив творчий підхід до виконання індивідуальних завдань.

 

С” (75-81 бал) ставиться у разі, якщо студент:

- розкривав згідно з програмою дисципліни зміст питань сучасного розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів світу та України

- формулював висновки з окремих питань територіальних відмінностей у розміщенні господарства країн світу;

- брав участь у виконанні творчих завдань;

- виконував завдання для самостійної роботи;

- виконав завдання модульного контролю.

але допускав окремі неточності при усних відповідях, тестуванні; не проявляв належної активності при обговоренні питань, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи; недостатньо використовував додаткову літературу; неохайно виконував індивідуальне завдання. 

D” (69-74 бала) ставиться у разі, якщо студент:

- відповідав на окремі питання формування та функціонування регіонів на основі територіального поділу праці;

- формулював висновки з окремих питань сучасного розвитку регіонів;

- виконував завдання для самостійної роботи;

- виконав завдання модульного контролю.

але допускав окремі неточності при усних відповідях, тестуванні; не проявляв належної активності при обговоренні усних питань, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи; недостатньо використовував додаткову літературу; неохайно виконував індивідуальне завдання; виконав не всі завдання для самостійної роботи.

 

Е” (60-68 балів) ставиться у разі, якщо студент:

- відповідав на окремі питання розвитку і розміщення продуктивних сил, їх територіальної та функціональної структури;

- виконував завдання для самостійної роботи;

- виконав завдання модульного контролю.

але допускав окремі неточності при усних відповідях (будуючи свою відповідь на звичайному повторенні навчального матеріалу без його осмислення), тестуванні; не проявляв належної активності на заняттях, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи; недостатньо використовував основну та додаткову літературу; неохайно виконував індивідуальне завдання.

 

” (35-59 балів) ставиться у разі, якщо студент:

- поверхнево розкривав зміст питань регіональних тенденцій функціонування господарського комплексу;

- допускав суттєві помилки при усних та письмових відповідях щодо термінології регіональної економіки;

- поверхнево ознайомився з рекомендованою літературою;

- неохайно виконав завдання для самостійної роботи;

- не проявляв активності на заняттях при обговоренні питань;

- не виконав завдання модульного контролю.

 

F” (1-34 бала) ставиться у разі, якщо студент, відвідуючи заняття:

- поверхнево розкривав зміст питань регіонального розвитку;

- допускав суттєві помилки при усних та письмових відповідях, тестуваннях;

- поверхнево ознайомився з рекомендованою літературою;

- не виконав завдання для самостійної роботи;

- не проявляв активності на заняттях при обговоренні питань;

- на підсумковому занятті не вміє навіть відтворити зміст окремих питань, передбачених програмою дисципліни;

- не виконав завдання модульного контролю.

Якщо протягом семестру студент отримав менш, ніж 60 балів, він повинен до останнього підсумкового заняття самостійно вивчити передбачені програмою дисципліни теми, письмово відповісти на питання для самоконтролю за рекомендованою викладачем (під час індивідуально-консультативної роботи) навчально-методичною літературою або пройти повторний курс з цієї дисципліни.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал