Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Європейських та інших світових структур
План:

1. Міжнародна економічна інтеграція, її суть, види, типи та форми

2. Передумови участі України у світових інтеграційних процесах

3. Експортний потенціал України

4. Основні напрямки зовнішньоекономічних зв'язків України.

Регіональний аспект.

Контрольні запитання :

1. Дайте визначення міжнародної економічної інтеграції.

2. Які існують форми, рівні та типи міжнародної економічної інтеграції? Як тісно вони взаємопов'язані?

3. Назвіть основні чинники, які зумовлюють виникнення та усунення політичних і соціально-економічних проблем.

4. Які особливості притаманні сучасним процесам міжнародної економічної інтеграції?

5. Які існують передумови для інтеграції України в сучасні світогосподарські зв'язки?

6. Назвіть фактори, які впливають на процеси включення України до сучасних світогосподарських зв'язків.

7. Які особливості України як потенційної учасниці міжнародних угрупувань? Що необхідно усвідомити, для того щоб світовий процес інтеграції України приніс очікувані результати?

8. Розкрийте поняття «експортний потенціал країни». Як його визначають?

9. Які елементи та їх недоліки виділяють в експортному потенціалі України?

10. Назвіть галузі та вагомі ресурси, які переважають у структурі українського експорту?

11. За допомогою якої сировини та матеріалів Україну можна назвати країною-експортером?

12. Які послуги мають велике значення в експорті України?

13. Перелічіть основних споживачів українського експорту товарів та послуг.

14. Назвіть негативні чинники, які перешкоджають реалізації експортного потенціалу. Ваші пропозиції щодо усунення цих факторів.

15. Які проблеми набувають виняткового значення на сучасному етапі розвитку держави?

16. Які перспективи та напрямки подальшого розвитку зовнішніх економічних зв'язків України з країнами СНД та Балтії?

17. Чи можна назвати країни Європейського Союзу партнерами України у розвитку економічних зв'язків? Обґрунтуйте свою відповідь.

18. Яку роль у розвитку відносин відіграють країни «Великої Вісімки»?

19. Яка зовнішньоекономічна політика проводиться Україною стосовно групи країн Центральної Європи?

20. Які країни ОЧЕС мають важливе значення для України? Чому?

21. Країни Азії - потенційні партнери України. Обґрунтуйте відповідь.

22. Що ви можете розповісти про економічний зв'язок України з країнами Латиноамериканського континенту?

23. З якими, на Вашу думку, країнами Україна й надалі співпрацюватиме

і розширювати свої зв'язки і чому?

24. Назвіть основні напрямки стратегічної політики України щодо інтеграції до світового ринку.

Література:

1. Овчинников Г. П. Международная экономика: Учеб. пособие. - 2-еизд., испр. и доп. - СПб.: Издательство Михайлова В. А., 1999.

2. Розенберг Дж. М. Международная торговля. Терминологический

словарь. - М.: ИНФРА-М, 1997.

3. Савельєв Є. В. Міжнародна економіка. Теорія міжнародної торгівлі і

фінансів: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2002.

4. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпченко, О. І. Рогач, О. І.

Шнирков та ін. - К.: Либідь, 2000.

5. Сенин В. С. Организация международного туризма. - М.: Финансы и

статистика, 1999.

6. Семенов В.Ф., Сіваченко І.Ю. Загальний курс агробізнесу. Навч. посібник .- Київ, Знання , 2003 .- 287с.

7. Соколенко А. И. Современные мировые рынки и Украина. - К.: Демос,

1995.

8. Спиридонов и. А. Мировая экономика: Учеб. пособие. -

М.:ИНФРА-М,2001.-323с.

9. Тэлор Л. Р. Мировая экономика: Пособие для подготовки к экзамену.

- СПб.: Питер, 2001.

10. Уваров В. Д. Борисов К. Г. Междунардные туристические

организации: Справочник. - М.: Междунар. отношения, 1990.

11. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С.

Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. - К.: Либідь,

2002.

12. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. - М., 1999.

13. Бендерський Ю. Реалії світогосподарських процесів і місце в них України // Економіка України. - 2000. - №1.

14. Зовнішня торгівля України послугами за 2005 рік / Експрес-доповідь від 14 лютого 2006 р. за № 32 // Офіційний сайт Держкомстат України.

15. Кудров В.М. Мировая экономика. - Москва: БЕК, 2000.

16. Мазаракі А.А., Чаюн Т. І., Мельник Г .М. Міжнародний маркетинг. - К.: КНТЕУ,2000.

17. Мировая экономика / Под ред. Л. Тарасовича. - СПб: Питер, 2001.

18. Мировая экономика, экономика зарубежных стран / Под ред. проф. В. П. Колесова и проф. М. Н. Осьмовои. - Москва: Флинта, 2000.

19. Ресурси інформаційної мережі Інтернет.

20. Регіональна економіка [Текст]: навч. посібник / За ред Семенов В.Ф.. Проценко Т.О. – «МП Леся», 2009.- 708 с.

21. Регіональна еклнлміка: навч. посібник / За ред. Семенова В.Ф. – К: «МП. Леся», 2008. – 596 с.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал