Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Етапи становлення та структура сучасної світової економіки.
Доіндустріальна стадія виробництва — кінець XVII ст. Світове господарство виникло ще на доіндустріальній стадії виробництва із зародженням між­ народної торгівлі й формувалося до кінця XVII ст.

Початок XVIII — середина XIX ст. Характери­зується подальшим розвитком виробництва товарів, зростаюча маса яких надходить у регулярний обмін між країнами; перетворенням зовнішньої торгівлі на частину національної економіки; виникненням світового ринку — вищого досягнення капіталізму.

Кінець XIX — початок XX ст. Саме в цей пері­од завершилося формування світової системи госпо­дарства на основі великого машинного виробництва.

Кінець 20-х — середина 80-х років XX ст. Після Першої світової війни почався процес якісних змін системи світового господарства, який завершився з па­дінням колоніальної системи. Світова економіка роз­кололася на дві основні системи — соціалістичну та ка­піталістичну і була доповнена багатьма колоніальними країнами, які звільнилися від зовнішньоекономічної за­лежності. У цей період ринкова економіка суттєво тран­сформувалась у напрямі соціального господарювання. Щільніше почали переплітатися ринкові інструменти з державним регулюванням на макрорівні. З розвитком продуктивних сил і господарських відносин активно ут­верджувалась змішана економіка. Ринкову систему сві­тового господарства в середині 80-х років XX ст. утво­рювало понад 160 країн, у тому числі понад ЗО індус­тріальне розвинутих.

Кінець 80-х — початок 90-х років XX ст. Визна­чальною рисою цього етапу є наростання інтеграційних процесів у виробництві, розвиток їх організаційно-еко­номічних форм, пов'язаних з виробництвом товарів і комплектуючих у різних країнах. На формування сві­тового господарства в 90-ті роки XX ст. вплинуло відок­ремлення більшості країн Східної Європи від соціаліс­тичної системи господарювання, ліквідація Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ) і розпад СРСР, утворення нових незалежних держав.

Структура міжнародних організацій та інститутів

Спеціалізовані:

— Адміністративний комітет з координації роботи спеціалізованих закладів ООН та Міжнародного агентства з атомної енергії;

—Комісія ООН з питань народонаселення;

— Комісія ООН з питань діяльності ТНК;

— Міжнародна організація праці та ін. Галузеві економічні об'єднання:

— Міжнародне агентство з атомної енергії;

— Міжнародна організація цивільної авіації;

—Конференція ООН з торгівлі і розвитку;

— Міжнародний валютний фонд;

—Міжнародний банк реконструкції і розвитку та ін.

Міжнародні галузеві організації:

—Організація країн-експортерів нафти;

— Генеральна угода з тарифів і торгівлі;

— Європейський банк реконструкції і розвитку;

— Європейське товариство з атомної енергії та ін.

Міжнародні об'єднання підприємців:

—Міжнародний союз автомобільного транспорту;

—Міжнародний союз морського страхування;

— Міжнародне товариство авіаційного електрозв'язку і т. ін.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал