Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жалпы улттык онiм
...

Бiр жылда ондiрiлген сонгы тауар мен кызметтердiн нарыктык\\ Макроэкономикалык корсеткiш

Жалпы ұлттық Өнім (ЖҰӨ) төмендегі әдістермен есептеледі\\Шығындардың қосындысы ( соңғы тұтыну әдісі)\\Табыстардың қосындысы (бөлу әдісі )\\Қосымша құндардың қосындысы ( өндірістік әдіс)

Жалпы Ұлттық Өнім (ЖҰӨ)\\Ел резиденттерінің 1 жылда өндірген түпкілікті тауарлар мен қызметтердің нарықтық құнының қосындысы\\Экономикадағы түпкілікті тауарлар мен қызметтердің нарықтық құндарының сомасын анықтайды\\Елдің резиденттері 1 жылда өндірген түпкілікті тауарлар мен қызметтер көлемі

Жалпы ішкі өнім :\\Тек ел ішіндегі өнімді есепке алады\\Макроэкономикалық көрсеткіш \\ЖҰӨ-нен шетелден түскен алғашқы табысты шегеру

Жалпы ішкі өнімге ескеріледі:Ел ішінде есепті жылда және ұлттық өндіріс факторларымен өндірілген өнім мен қызметтер.Елдің территориясында белгілі бір уақытта өндірілген соңғы тауарлар мен қызметтер ;Ел ішінде есепті жылда және осы елдің тұрғындарының және шетелдіктердің өндіріс факторларымен өндірілген өнім мен қызметтер.

Жалпы ішкі өнімнің құрамына кірмейді:\\мемлекеттік трансферттік төлемдер

Жалпылама макроэкономикалық үлгілер:\\IS-LM\\AD-AS\\Айналым үлгісі

Жеке жинақтар дегеніміз:\\Y-T-C\\Қолдағы табыс – тұтыну шығыстары\\Ұлттық жинақтан мемлекеттік жинақты шегеру;

Жеке жинақтардың тұжырымы:\\S=Y-T-C\\Қолдағы табыс – тұтыну шығыстары \\Ұлттық жинақтан мемлекеттік жинақты шегеру

Жеке табыс дегеніміз:\\жыл аралығында үй шаруашылақтары тапқан табыс\\Ұлттық табысқа девидент, трансферт және пайыздық түрде алынған табысты қосып, одан әлеуметтік сақтандыру төлемдерін, корпоративтік салықтар, бөлінбеген пайда мен \\таза пайызды шегеру;\\Қолдағы табысқа салықтық және салықтық емес төлемдерді қосу;

Жеке табыс:ҰТ-корпорациялар пайдасына салынған салық-бөлінбеген пайда-әлеуметтік сақтандыру төлемдері+трансферттік төлемдер-сақтандыру жүйелеріне төленетін төлемдер.Қолда бар табыс- жеке салық.Үй шаруашылығының ағымдағы жылда тапқан табысы


...

Жеке табысты есептеуде ескеріледі:Дивидент;Трансферт;Пайыз түрінде алынған табыс;

Жеке қолдағы табыс есептеледі:\\Жеке табыстан жеке табыс салығы мен міндетті төлемдерді алып тастайды\\Жеке табыстан жеке салықтар мен салықсыз төлемдерді азайту\\Барлық салықтарды төленгеннен кейін қалатын ақша

Жинақтық ұсыныстың ұзақ мерзімдік өзгерсін талдау шарттары:\\Бағалар мен атаулы айлық жалақы өзгереді\\Нарықтар бәсекелес\\Өндірілетін өнім көлемі баға деңгейіне тәуелді емес

Жиынтық ұсынысқа әсер ететін бағалық емес фактор:\\Фирмаларға салынатын салық\\Технология өзгерістері\\Ресурстар бағасы

Жиынтық ұсыныстың бағалық емес факторларына не жатады:\\Ресурстарға баға өзгерісі\\Өнімділіктегі өзгерістер\\Мемлекеттік заңдық реттеу өзгерістері

Жиынтықсұраныстыңбағалықемесфакторларына не жатады:Ресурсқабағатөмендеуөзгерістері;Мемлекеттікшығындардыңөзгерістері;Инвестициялықшығындардыңөзгерістері

жоғарылауы мүмкін емес;Пайыз мөлшерлемесі халықтың қалауына жақындайды;

Жиынтық ұсыныс//берілген баға деңгейі кезінде қоғам масштабында ұсынылған тауар және қызмет саны//экономикада өндірілген дайын тауарлар мен қызметтер мөлшеренің жалпы саны//

Жиынтық ұсыныс-бұл:\\Экономикада өндірілген дайын тауарлар мен қызметтер мөлшерінің жалпы саны;\\Берілген баға деңгейі кезінде қоғам масштабында ұсынылған тауар және қызмет саны; \\Баға мен өнім көлемі арасындағы тікелей байланысты білдіреді


...

Жиынтық ұсыныс (AS)бұл:\\Берілген баға деңгейі кезінде қоғам масштабында ұсынылған тауар және қызмет саны\\Баға деңгейі мен нақты ЖҰӨ арасындағы байланыс\\Өндіріс факторларын қолдана отырып, шығарылған өнімдердің сомасы

Жиынтық ұсыныс көлемін көрсетеді:\\Баға деңгейі мен нақты ЖҰӨ байланысты\\Берілген баға деңгейі кезінде қоғам масштабында ұсынылған тауар және қызмет санын\\Баға деңгейі нақты ЖҰӨ арасындағы байланыс\\Өндіріс факторларын қолдана отырып шығарылған өнімдердің сомасын

Жиынтық ұсыныс қисығы ненің арасында қатынасты білдіреді:\\Бағалар деңгейі мен өндірістік нақты ЖҰӨ\\Баға деңгейі мен өндірілген өнім арасындағы байланыс \\Ақша ұсынысының қысқаруы өнім шығару көлемі құнына пропорционалды

Жиынтық ұсыныс қисығы ненің арасында қатынасты көрсетеді:Бағалар деңгейі мен нақты өндірілген ЖҰӨ;баға деңгейі мен нақты ұлттық өнім;баға мен тауар

Жиынтық ұсыныс қисығы мынандай бөліктерден тұрады:\\Горизонтальды немесе көлденең\\Аралық\\Вертикалды немесе тік

Жиынтық ұсыныс қисығының классикалық бөлігі мынаны көрсетеді:\\Экономика бағаға байланысты емес, өзінің әлеуетті өндіріс көлемі деңгейіне қол жеткізіп отырады\\Баға деңгейі өседі, нақты ЖҰӨ көлемі қзгермейді\\баға деңгейіне әсерін тигізеді, бірақ өндіру көлеміне әсері болмайды

Жиынтық ұсынысқа классикалық тәсілдеме қолдану нәтижесінде:\\Ешбір жағдайда шығарылым өзгере алмайды\\Баға деңгейі өседі, нақты ЖҰӨ көлемі өзгермейді\\баға деңгейіне әсерін тигізеді, бірақ өндіру көлеміне әсері болмайды

Жиынтық ұсыныс қисығының қозғалысы байланысты:\\Фирмаларға салынатын салық деңгейінің өзгеруіне\\Ресурстар бағасының өзгеруіне\\Өндіріс технологиясының өзгеруіне

Жинақтық ұсыныс қисығының қозғалысы байланысты:\\Өндіріс технологиясының өзгеруіне \\Ресурстар бағасының өзгеруіне\\Фирмаларға салынатын салық деңгейінің өзгеруіне

Жиынтық ұсыныс қисығының қозгалысы байланысты:\\Фирмаларга салынатын салық деңгейінің өзгеруіне\\Ресурстар бағасының өзгеруіне\\Өндіріс технологиясының өзгеруіне

Жиынтық ұсыныс қисығының қозғалысы байланысты:\\Ақша жиынының өзгеруіне\\Экспортқа\\Кәсіпкердің ақша туралы армандарына

Жиынтық ұсыныс қисығының қозғалысы мынаған байланысты:\\Салықтың өзгеруіне\\Ресурстар бағасы\\Өндіріс технологиясының өзгеруіне

Жиынтық ұсыныс:\\берілген баға деңгейі кезінде қоғам масштабында ұсынылған тауар және қызмет саны

Жиынтық ұсыныстың кейнсияндық үлгісінің алғышарты :\\Нақты шамалар (жұмысбастылық,өнім шығару) салыстырмалы икемдік\\Номиналдық шамалар(баға,жалақы)салыстырмалы қатаң\\Өндіріс факторлары толық қолданылмайды

Жиынтық ұсыныстың ұзақ мерзімдік өзгерісін талдау шарттары:\\Бағалар мен атаулы айлык жалақы өзгереді\\Өндірілетін өнім көлемі баға деңгейіне тәуелді емес\\Нарықтар бәсекелес

Жиынтық ұсыныстың өсуі келесідей әсер тудырады:\\Нақты ЖҰӨ көлемі ұлғаяды\\Бағаның өсуі баяулайды\\Экономикалық өсу байқалады

Жиынтықсұраныстыңбағалықемесфакторларына не жатады:\\Ресурсқа баға төмендеу өзгерістері\\Мемлекеттік шығындардың өзгерістері\\Инвестициялықшығындардыңөзгерістері

Жиынтық сұраныстың бағалық емес факторлары:\\Ақша массасы\\Ақша айналысының жылдамдығы\\Үй шаруашылығының тұтыну шығындары\\жиынтық сұраныстың анықтамасы: \\әрбір берілген баға деңгейінде сатып алынатын тауарлар мен қызметтер санын көрсетеді;

сатып алушының сұранысы; \\өндірілген өнім саны мен бағаның жалпы деңгейінің арасындағы тәуелділік

Жиынтық сұраныс құрамы:\\Тұтынатын тауарлар мен қызметтерге сұраныс \\Тауарлар мен қызметтерге мемлекеттік сұраныс \\Инвестициялық тауарларға деген сұраныс

Жиынтық сұраныс анықтамасы : \\Сатып алушының сұранысы\\Өндірілген өнім саны мен бағаның жалпы деңгейінің арасындағы тәуелділік\\Әрбір берілген баға деңгейінде сатып алатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтер санын көрсетеді

Жиынтық сұраныс қисығы ( AD):\\баға деңгейінің динамикасына қарай жиынтық ұсыныстың өзгерісін көрсетеді\\әрбір баға деңгейінде тұтынушылардың сатып алғысы келетін тауарлары мен \\қызметтерінің мөлшерін көрсетеді

Жиынтық сұраныс қисығы(АD) көрсетеді:\\Әр бір баға деңгейінде сатушылар алуға дайын тауарлар мен қызметтердің саны\\Басқа да жағдайлар тең болғанда белгілі баға деңгейіндегі сатып алынатын тауарлардың жалпы саны\\Басқа да жағдайлар тең болғанда белгілі баға деңгейіндегі сатып алынатын тауарлардың жалпы саны мен құны

Жиынтық сұраныс қисығының көлбеуін үш нәтижемен түсіндіруге болады:\\Пайыздық мөлшерлеменің нәтижесі\\Импорттық сатып алу нәтижесі\\Байлықтың нәтижесі

Жиынтық сұраныс қисығының теріс көлбеу орналасуын анықтайтын бағалық факторлар\\Кейнс эффектісі (пайыздық мөлшерлеме әсері)\\Пигу эффектісі (нақты кассалық қалдықтар әсері\\Импорттық тауарлар әсері

Жиынтық сұраныс құрамы:\\тауарлар мен қызметтерге мемлекеттік сұраныс

Жиынтык сұраныс құраушысы:

Тауарлар мен кызметтерге мемлекеттiк сураныс // Тутынатын тауарлар мен кызметтерге сураныс

Жиынтық сұраныс құрылымы мынадай элементтерді біріктіреді:\\Тұтыну тауарлары мен қызметке сұраныс \\Инвестициялық тауарға сұраныс

Мемлекет тарапынан тауар мен қызметке сұраныс

Жиынтық сұраныс құрылымына кіретін элементті көрсетіңіз:\\Мемлекет тарапынан тауар мен қызметке сұраныс\\Инвестициялық тауарға сұраныс\\Шетелдіктер тарапынан отандық тауарларға сұраныс

...

...

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал