Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання до складання фінансової звітності
ВСТУП

Звітність як елемент методу бухгалтерського обліку – завершальний етап фінансового, податкового, виробничого та статистичного обліку. Вона призначена для використання як зовнішніми (держава, власники, партнери по бізнесу, інвестори), так і внутрішніми користувачами і є джерелом інформації для прийняття управлінських рішень на внутрішньому і зовнішньому рівнях.

Слід враховувати, що динамічні ринкові перетворення в Україні, адаптація законодавства до міжнародних стандартів приводять до частих змін у нормативній базі, які впливають на появу нових обов’язкових форм звітності, зміну показників існуючих, доповнення форм звітності новими показниками.

Теоретичною основою дисципліни „Звітність підприємств” є такі предмети, як: „Бухгалтерський облік”, „Фінансовий облік ”, та „Податковий облік” – знання яких дозволять правильно зрозуміти природу господарських операцій та відображення їх у фінансовому обліку та звітності підприємств. Використання звітної інформації в управлінні підприємства потребує знань з таких дисциплін, як: аудит, фінанси, контроль і ревізія, управління і організація виробництва, економіка підприємства, статистика та ін. На даний час велике значення відіграє використання сучасної комп’ютерної техніки та інформаційних технологій при складанні звітності, що відповідно зумовлює вивчення інформаційних систем в обліку та звітності.


КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Завдання до складання фінансової звітності

На основі наведених нижче даних у вигляді Головної книги відкритого акціонерного товариства “Славутич”, необхідно скласти фінансовий звіт за формами 1 – 5 (Табл. 1). Для перевірки збалансованості даних Головної книги скласти оборотні відомості за місяць простої та шахової форм.

Проаналізувати можливості простої і шахової оборотних відомостей щодо виявлення помилок, допущених під час складання Головної книги. Користуючись даними Головної книги скласти баланс відповідно П(с)БО 2.

Оцінити фінансовий план підприємства за даними заповненого балансу. Користуючись оборотами по рахунках 7 та 9 класу, скласти І розділ форми №2 “Звіт про фінансові результати”.

Проаналізувати за даними Головної книги склад інших операційних доходів і витрат, наведених у формі № 2. Проаналізувати за даними Головної книги склад інших доходів і витрат, наведених у формі №2. Користуючись даними записів по рахунках 8 класу, заповнити розділ форми №2.

Користуючись даними по рахунках 30-35 та даними балансу, скласти форму №3 “Звіт про рух грошових коштів”. Користуючись даними про залишки і обороти по рахунках 40 – 46, скласти форму №4 “Звіт про власний капітал”.Перевірити за даними складених форм узгодженість показників звітності шляхом складання таблиці ув’язки. Для перевірки правильності облікових даних пропонується попередньо скласти оборотні відомості простої і шахової форм.

Контрольні цифри, на які необхідно вийти:

1. Сальдо на початок року – 169000грн.

2. Обороти за рік – 913520грн.

3. Сальдо на кінець року – 172640грн.

4. Валюта балансу на початок року – 90700грн.

5. Валюта балансу на кінець року – 97540грн.

6. Чистий прибуток – 8400грн.


Таблиця 1 – головна книга за 2010 рік ВАТ “СЛАВУТИЧ”

Субрахунки 103 “Будинки та споруди”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо   Оборот
  Оборот      
  Сальдо      
Субрахунки 104 “Машини та обладнання”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо   Оборот
Введено до експлуатації      
  Оборот      
  Сальдо      
Субрахунки 131 “Знос основних засобів”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Оборот   Сальдо
      Нараховано амортизацію
        Оборот
        Сальдо
Субрахунки 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Введення в експлуатацію
Придбання принтера   Оборот
Внески учасників      
  Оборот      
  Сальдо      
Субрахунки 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Передано в експлуатацію
  Оборот   Оборот
  Сальдо      
Субрахунки 282 “Товари в торгівлі”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Списано продажну вартість реалізованих товарів
Оприбутковано товари   Оборот
Торгова націнка      
  Оборот      
  Сальдо      
Субрахунки 285 “Торгова націнка”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Оборот   Сальдо
      Торгова націнка
      Списано реалізовану торгову націнку (60000)
        Оборот (4000)
        Сальдо
Субрахунки 301 “Каса в національній валюті”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
Сальдо Виплачену заробітну плату
  Надійшло з поточного рахунку Аванси на відрядження
  Оборот   Оборот
  Сальдо      
Субрахунки 311 “Поточні рахунки в національній валюті”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Перераховано за розрахунково-касове обслуговування
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Внески учасників Перераховано за рекламу
  Емісійний дохід Перераховано постачальникам
  Виторг від реалізації товарів Перераховано різним кредиторам
  Оборот Переаховано до бюджету
  Сальдо Економічні санкції
      Видано в касу
        Оборот
Субрахунки 372 “Розрахунки з підзвітними особами”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Списані витрати на відрядження
Видано аванс на відрядження   Оборот
  Оборот   Сальдо
Субрахунки 40 “Статутний капітал”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Оборот   Сальдо
        Оборот
        Сальдо
Субрахунки 421 “Емісійний дохід”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Оборот   Сальдо
      Емісійний дохід
        Оборот
        Сальдо
Субрахунки 43 “Резервний капітал”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Оборот   Сальдо
      Нараховано
        Оборот
        Сальдо
Субрахунки 441 “Прибуток нерозподілений”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
Списано прибуток, використаний у звітному періоді   Сальдо
  Оборот Чистий прибуток звітного періоду
        Оборот
        Сальдо
Субрахунки 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Списано прибуток, використаний у звітному періоді
Нараховано дивіденди   Оборот
Відрахування до резервного капіталу      
  Оборот      
  Сальдо      
Субрахунки 46 “” Неоплачений капітал
  Сальдо Внески учасників
  Оборот Внески: оплата акцій
  Сальдо      
Субрахунки 441 “Прибуток нерозподілений”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
Погашено за- боргованість   Сальдо
  Оборот Придбано основні засоби
      Нараховано ПДВ
      Оприбутковано товари
      Нараховано ПДВ
        Оборот
        Сальдо
Субрахунки 641 “Розрахунки за податками”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
Нараховано ПДВ   Сальдо
Нараховано ПДВ Нараховано ПДВ
Погашено за-боргованість Нараховано прибутковий податок з громадян
Нараховано ПДВ Нараховано різні податки
  Оборот Нараховано податок на прибуток
        Оборот
        Сальдо
Субрахунки 651 “За пенсійним забезпеченням”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Оборот   Сальдо
      Здійснено відрахування
      Відраховано із заробітної плати
        Оборот
        Сальдо
Субрахунки 652 “За соціальним страхуванням”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Оборот   Сальдо
      Здійснено відрахування
      Відраховано із заробітної плати
        Оборот
        Сальдо
Субрахунки 653 “За страхуванням на випадок безробіття”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Оборот   Сальдо
      Здійснено відрахування
      Відраховано із заробітної плати
        Оборот
        Сальдо
Субрахунки 661 “Розрахунки за заробітною платою”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
Відраховано прибутковий податок з громадян   Сальдо
Відраховано на пенсійне страхування Нараховано заробітну плату
Відраховано на соціальне страхування   Оборот
Відраховано на страхування на випадок безробіття   Сальдо
Виплачено заробітну плату      
  Оборот      
Субрахунки 671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Оборот   Сальдо
      Нараховано дивіденди
        Оборот
        Сальдо
Субрахунки 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
Погашено за-боргованість   Сальдо
  Оборот Нараховано за послуги
      Нараховано ПДВ
        Оборот
        Сальдо
Субрахунки 702 “Дохід від реалізації товарів”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
Нараховано ПДВ   Сальдо
Списано на результати дохід від реалізації товарів Виторг від реалізації товарів
  Оборот   Оборот
        Сальдо
Субрахунки 791 “Результат основної діяльності”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
Собівартість реалізованих товарів   Сальдо
Адміністративні витрати Дохід від реалізації товарів
Витрати на збут   Оборот
Інші операційні витрати   Сальдо
Витрати з нарахування податку на прибуток      
Чистий прибуток звітного періоду      
  Оборот      
Субрахунки 80 “Матеріальні витрати”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Списані витрати
Передано в експлуатацію МШП   Оборот
  Оборот      
  Сальдо      
Субрахунки 81 “Витрати на оплату праці”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Списано витрати на оплату праці продавців
Нараховано заробітну плату Списано витрати на оплату праці адміністрації
  Оборот   Оборот
  Сальдо      
Субрахунки 82 “Відрахування на соціальні заходи”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Списано відрахування із заробітної плати продавців
Відрахування на пенсійне забезпечення Списано відрахування із заробітної плати адміністрації
Відрахування на соціальне страхування      
Відрахування на страхування на випадок безробіття      
  Оборот      
  Сальдо      
Субрахунки 83 “Амортизація”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Списано витрати на амортизацію торговленого обладнання
Нараховано амортизацію Списано витрати на амортизацію об’єктів загальногосподарського призначення
  Оборот   Оборот
  Сальдо      
Субрахунки 84 “Інші операційні витрати”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Списано витрати
Сплачено банку за розрахунково-касове обслуговування Списано витрати
Сплачено за рекламу Списано витрати
Сплачено економічні санкції Списано витрати
Нараховано кредиторам за комунальні послуги Списано витрати
Нараховано різні податки Списані витрати
Списано витрати на відрядження Списано витрати
  Оборот   Оборот
  Сальдо      
Субрахунки 902 “Собівартість реалізованих товарів”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Списано собівартість реалізованих товарів
Списано продажну вартість реалізованих товарів   Оборот
Списано реалізовану торгову націнку (60000)      
  Оборот      
  Сальдо      
Субрахунки 92 “Адміністративні витрати”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Списано витрати
Списано витрати на амортизацію Оборот
Списано матеріальні витрати    
Списано витрати на оплату праці    
Списано відрахування із заробітної плати    
Списано витрати з наданих послуг    
Списано витрати з нарахованих податків      
Списано витрати на відрядження      
  Оборот      
  Сальдо      
Субрахунки 93 “Витрати на збут”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Списано витрати
Списані витрати на амортизацію   Оборот
Списано витрати на оплату праці      
Списано відрахування із заробітної плати      
Списано витрати на рекламу      
Списано витрати на відрядження      
  Оборот      
  Сальдо      
Субрахунки 94 “Інші витрати операційної діяльності”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Списано витрати
Списано витрати на економічні санкції      
  Оборот      
  Сальдо      
Субрахунки 981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності”
Дт Кт
Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн
  Сальдо Списано витрати
Нараховано податок на прибуток   Оборот
  Оборот      
  Сальдо      
             
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал