Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Екі айнымалысы бар функциялардың графигін құруға мысал келтіріңіз.
Екі өлшемді (2D) графиктерге қарағанда үш өлшемді графиктерді
форматтаудың қосымша мүмкіндіктері . боладыОларды төмендегі
         

командалардың көмегімен 3D графиктерін шығарудың қарапайым мысалында

көрсетеміз.:          
plot3(…) командасы plot(…) командасына ұқсайды, бірақ ол y(x) бір
айнымалысы бар функцияға емес,z(x,y) екі айнымалысы бар функцияға
арналған. Ол кеңістіктің (3D) аксонометриялық Кескінін береді. Қарапайым

жағдайда ол өлшемдері бірдей векторлардыңX,Y,Z үш аргументінің функциялары болып табылады.Төртінші аргумент сызық түсін,үктесін көрсетеді.

 

Үш өлшемді графиктің қарапайым мысалын көрсетейік:

>> t=0:pi/50:7*pi;

>> plot3(sin(t),2*cos(t),t,'k');

>> title('Example 3');

Өкінішке қарай бұл мысал3D графикке сəйкес келмейді. Негізінде үш өлшемді кеңістікте екі белгісіз айнымалысы бар функция көрсетіледі. Бірнеше белгісіз айнымалысы бар функцияның аргументтерінің мəнін торлау үшін meshgrid(x, y) функциясы қолданылады:

 

[X, Y] = meshgrid (x, y).

Мысалы:

 

» [X, Y]= meshgrid(0:.25:1, 0:.25:1)

X =      
0.2500 0.5000 0.7500 1.0000
0.2500 0.5000 0.7500 1.0000
0.2500 0.5000 0.7500 1.0000
0.2500 0.5000 0.7500 1.0000
0.2500 0.5000 0.7500 1.0000
Y =          
 
0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500
0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000
0.7500 0.7500 0.7500 0.7500 0.7500
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
z = x2 + y2 функциясының 0,05 қадаммен [-1, 1] аралығындағы мəнінің
                     

графигін шығару үшін келесі командаларды енгізейік:» [X, Y]= meshgrid(-1:.05:1, -1:.05:1);

» Z=X.^2+Y.^2;

 

» plot3(X,Y,Z)

~16~Функцияның минимумын табу. f(x) = sin(x) + 3 бірөлшемді функцияны минимизациялау.

 

f(x) = sin(x) + 3 бірөлшемді функцияны минимизациялау.

М-файлды қолдану үшін , яғни fun = 'myfun', myfun.m файлы құрылады. functionf=myfun(x)

 

f = sin(x) + 3;

fun-дан минимумды іздеу үшін 2 маңайында fminsearch шақырылады. x = fminsearch(@myfun,2)

 

f(x) = sin(x) + 3 минимизациялау үшін ішкі нысан қолданылады. f=inline('sin(x)+3');

 

x = fminsearch(f,2);

Алгоритмдер:

 

fminsearchсимплексəдісі көмегімен іздейді.Бұл тура іздеуəдісі,оныңfminunc-дан айырмашылығы градиенттердің сандық жəне аналитикалық мəндері ескерілмейді.

 

Егер n х-тің ұзындығы болса, онда n-өлшемді кеңістікте симплекс n+1 оның төбелері болып табылатын түрлі векторлармен сипатталады. Екіөлшемді кеңістікте симплекс үшбұрыш болып табылады,ал үшөшемді кеңістікте

пирамида. Іздеудің əрбір жаңа қадамында жаңа нүкте немесе кезекті симплекс генрацияланады. Жаңа нүктедегі функцияның мəні симплекс төбелеріндегі функцияның мəнімен салыстырылады жəне əдетте бір төбесі жаңа нүкте болып саналады. Берілген қадам симплекстің диаметрі берілген мəннен аз болғанға дейін орындалады. 

Жалпы жағдайда, fminsearch екіден көп реті бар тапсырмаларға қолдану тиімсіз. Алайда, егер тапсырма үзікті болса, онда fminsearch орнықты болуы мүмкін.

 

Шектеулер:

fminsearchкөп жағдайда үзікті шешімдерді беруі мүмкін,əсіресе егерберілген шешімнің маңайындағы нүкте қарастырылмаса.fminsearch тек жергілікті шешімдерді есептеп береді.

 

fminsearch тек нақты шешімдерді минимизациялайды, яғни х тек нақты шешімдерден тұруы керек жəне f(x) тек нақты шешімдерді қайтару қажет. х комплекті айнымалыларды қамтығанда, олар нақты жəне жорамал бөліктерге бөлінуі тиіс.

 

  

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал