Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Цифрлык сигналдадр жане олардын негiзгi параметрлерi.
Диодты-транзисторлы логика.

Жалпы цифрлык схемалар биполярлык транзисторлар,диод жане резистордан курылады.Бул атауды 2И деген логикалык функция аркылы алынды,ягни диодтык тізбектер бойынша сигнал инверсиясынын күшеюі транзистор аркылы алынады.

Суреттегі схема 2И-НЕ(2жане –егер) элементі.егер бір кірісінде уровени логикалык нолге тен болса,онда ток R1 аруылы отеді жане диод кіріс катары(цепь) аркылы.Диодтык анодтарында кернеу 0,7В,ол транзисторды ашуга кернеуі жетпейді.Транзистор жабык болады.Шыгысында логикалык бірлік болады.

Ал егер барлык кірістерге логикалык бірлік енсе,ток транзисторга R1аркылы жүреді,диодтын анодында 1,4В кернеу болады.Ягни,логикалык бірліктін кернеуі осы маннен кобірек болса,диодтын кірістері кері орналасады,схеманын жумысына катыспайды.Транзистор насыщения режимінде ашылады.Транзисторга жүктелген ток(ток нагрузки) кіреді,логикалык бірлік күйінде.ДТЛ-дын ерекшелігі коп кіріс кіру мүмкіншілігі. Логические элементы на основе ДТЛ являлись основой для многих ЭВМ второго поколения, например БЭСМ-6, IBM 1401, и др В СССР выпускались серии 104, 109, 121, 128, 146, 156, 205, 215, 217, 218, 221, 240, 511 (и соответствующие им с индексом "К" в начале условного обозначения) микросхем широкого применения

Цифрлык сигналдадр жане олардын негiзгi параметрлерi.

Цифрлык сигналдар.Цифрлык сигнал деп, кернеу немесе ток тендеуімен суреттелетін цифорлык символды корсететін сигнал(импульс – таржолакты тарату немесе синусойдалды – жолакты тарату үшін). Сиганалдын сипаттамасы (импульстер үшін – амплитуда, узактыгы жане орналасуы немесе синусойда үшін- амплитуда, жиілік жане фаза) оны сонгы алфавиттін символы ретінде идентификациялауга мүмкіндік береді.2,2-суретте жолакты цифрлык сигналдын мысалы келтірілген. Берілген суретте цифрлык ман белгілі бір жиіліктін арбір Т уакыт интервалында таратылуы аркылы корсетілінеді.

2,2-сурет Жолакты цифрлык сигнал

Маліметтерді тарату жылдамдыгы. Бул шама Бит/с аркылы сипатталып, мыны формуламен аныкталады R = k/T=(l/T) log2M (бит/с), мундагы К бит М = 2к символдык алфовит аркылы аныкталады, ал Т-К биттік символдын узактыгы.

2.3GSM стандартынын мобильдік станциясынын курамы. GSM(от названия группы Groupe Spécial Mobile, позже

переименован в Global System for Mobile Communications)GSM Казакстан уялы байланыс операторы — Казакстаннын байланыс нарыгындагы GSM 900, GSM 1800, UMTS/WCDMA (2100 МГц) стандарты бойынша кош бастаушы оператор, жане оз кызметін «Activ», «Kcell жане Vegaline» брендтері аркылы корсетеді. Компания 1998 жылы 30 кыркүйекте курылып, Kcell жане Actіvсауда белгілерімен жумыс істеп келеді. Казакстан Республикасынын 1058 каласы мен елді мекенінде Kcell уялы байланысынын кызметтері корсетіледі, ол негізгі автомагистралдардын 85%-ын камтыган. Базалык станциялар халыктын 66%-ы туратын аумагында сигналдын сапалы кабылдануы мен жеткізілуін камтамасыз етеді. Kcell 113 елдін 236 операторымен автоматты роуминг, 32 елдін 48 операторымен GPRS-роуминг кызметімен байланыскан. Казакстанда сондай-ак, Bеelіne, Pathword, Neo, т.б. байланыс жүйелері кызмет корсетеді. GSM Казакстан/Kcell ірі скандинавиялык телекоммуникациялык холдинг Turkcell and TeliaSoneral курамына кіреді, компаниянын 49% «Казактелеком» АК-натиесілі.Казіргі уакытта GSM Казакстан/Kcell GSM-900/1800 стандартындагы уялы байланыс кызметтерін усынатын уялы байланыс операторы. Компания міндеті – уялы байланысты Казакстан тургындарына колжетімді ету, озінін абоненттеріне барынша коп пайда акеліп, арі ен жогары сапалы байланыс кызметтерімен камтамасыз ету.

GSM Казакстан компаниясы 1998 жылы курылып, 1999 жылдын акпанында Kcell сауда белгісімен уялы байланыс кызметтерін корсете бастады, сол жылдын кыркүйегінде нарыкка Activ уялы бренді шыгарылды. Жаксы жоспарланган маркетингтік стратегиянын аркасында 2000 жылдын басында компаниянын абоненттік базасы 100 000 адамнан асып, сол жылдын аягына карай екі есе кобейді. Бүгінгі танда компаниянын абоненттік базасы 7 миллион адамнан асады.

Алгашкы саттен бастап GSM Казакстан/Kcell Казакстаннын уялы байланыс нарыгы дамуынын багыттары мен үрдістерін аныктаушы ролін аткарып келеді. Компаниянын уялы байланыс нарыгындагы белсенді арекеттерінін аркасында алгаш рет GPRS/EDGE технологиясы пайда болды, тутастай ел аумагындагы миллиондаган абоненттер Уткыр Интернет, WAP, MMS сиякты кызметтерді пайдалануга мүмкіндік алды. Казіргі уакытта компания үшінші буынды байланыс – 3G енгізуге белсенді дайындык жүргізуде, ол компанияабоненттеріне Бейнеконыраулар мен Уткыр телевизия сиякты революциялык кызметтерді пайдалануга мүмкіндік береді.Нарыктагы 11 жыл бойына GSM Казакстан/Kcell желімен камту аймагын туракты түрде кенейтуде. 2009 жылдын желтоксан айындагы малімет бойынша компания усынатын байланысты 2499 кала мен елді мекен тургындары пайдалана алады. Компания тургындар саны 5000 адамнан асатын барлык елді мекендерді. 2012 жылга дейін асырылуы кажет алгышарттар катарында 1000-нан астам тургыны бар елді мекендерді байланыспен камту максаты тур.Коптеген жылдар бойы GSM Казакстан алеуметтік-жауапты бизнестін устанымдарын жүзеге асырып, алеуметтік-жауапты бизнестін моделін дамытуда. Сондыктан компания коптеген когамдык манызы бар жобаларга колдау корсетіп келеді. Жыл сайын GSM Казакстан 50 жуык алеуметтік багдарламаларды жүзеге асырады, ал компания курылган сатінен бастап алеуметтік салага жумсалган инвестициялар колемі 5 миллион доллардан асты.Баскару блогы (дисплей, клавиатура)

Жібергіш-кабылдагыш блок

Канал жане блок комутаторы бар антенналык блок

Логикалык блок (Эквалайзер, каналдык кодектер, CPU,DSP-digital signal processor)

Идентификациондык колданушы модульі,sim – карт

 

3.1 2билеттин 1 ши сурагында жазылган осы такырып.Диодты-транзисторлык логика (ДТЛ) (агылш. Diode–transistor logic (DTL)) — типтік логикалык элементтерден туратын, сигналдардын сайкес түрленуі диодтык жиын немесе транзисторлар комегімен іске асырылатын сандык интегралдык сызбалар класы. ДТЛ ЭЕМ мен ар түрлі сандык программамен баскарылатын автоматты курылгыларда логикалык схемаларды куру үшін пайдаланылады. Олардын салыстырмалы жылдамдыгы (10-15 не) жогары жане богеуілге орныкты; кемшілігі — ыдырау куаты (1 логикалык элементке 30 мВт-ка дейін) аз.

Дио́д (коне грекше: δις[1] — екі жане -од[2] шекті) — екі электродты, электр тогынын багытына байланысты ар-түрлі отімділігі бар электронды аспап (прибор)

Резистор[1] (агыл. resіstor, лат. resіsto — карсыласамын) — электр тізбегінін артүрлі тармактарындагы ток күшін, не кернеуді шектеу немесе реттеу үшін колданылатын радиотех. немесе электртех. буйым. Радиоэлектрондык курылгылардагы барлык болшектердін жартысынан астамы (80%-га дейін) Резисторлар болады. Резистордын негізгі сипаттамаларына кедергісінін номинал мані (0,1 Ом-нан 1 ГОм-га дейін), кедергінін номинал маннен ауытку мүмкіндігі (0,25%-дан 20%-га дейін), макс. сейілу куаты (Вт-тын жүздік үлесінен бірнеше МВт-ка дейін) жатады. Ток откізгіш болігінін материалына карай Резисторлар металдык, шалаоткізгіштік, сымдык, таспалык, т.б.; курылымына карай туракты, айнымалы болады. Айнымалы Резистор кедергісі жылжымалы тетік аркылы, не ток күші мен кернеу арасындагы бейсызыктык тауелділікке байланысты озгеруі мүмкін.

Транзистор (агылш. transfer - тасымалдау жане resistor - кедергіш) — электр тербелістерін күшейтуге, оларды тудыруга жане түрлендіруге арналып жартылай откізгіш кристалл негізінде жасалган электрондык курал. Электрондык лампа сиякты кызмет аткаратын транзисторлар одан олшемінін едауір кішілігімен, электр энергиясын тутынудагы аса үнемділігімен, механикалык аса беріктігімен жане бүлінбей узак жумыс істейтіндігімен, бірден асер етуге азірлігімен ерекшеленеді.Радиолампа орнына колданылатын жартылай откізгіш аспаптар (транзисторлар) негізінде жасалган оте кішкентай радиокабылдагыштарды кобінесе транзисторлар деп дурыс атамайды; онын дурыс атауы — транзисторлы кабылдагыш немесе транзистор негізінде жасалган кабылдагыш.

1956 жылы кос полярлык транзисторды ойлап шыгаргандары үшін Уильям Шокли, Джон Бардин жане Уолтер Браттейн физикадан Нобель премиясын алган болатын.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал