Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пропоновані теми дебатів. а) у новому Кодексі про адміністративні правопорушення слід виключити такі види адміністративних стягнень як громадські роботи та виправні роботи
1-й варіант

а) у новому Кодексі про адміністративні правопорушення слід виключити такі види адміністративних стягнень як громадські роботи та виправні роботи, оскільки вони є видами покарань за вчинення кримінальних правопорушень;

б) у новому Кодексі про адміністративні правопорушення цілком допустимим є застосування таких видів адміністративних стягнень як громадські роботи та виправні роботи незважаючи, що вони є видами покарань за вчинення кримінальних правопорушень.

 

2-й варіант

а) накладення поряд з основним додаткового адміністративного стягнення за вчинення адміністративного правопорушення порушує конституційний принцип однократності притягнення до юридичної відповідального одного виду за одне й те саме правопорушення;

б) накладення поряд з основним додаткового адміністративного стягнення за вчинення адміністративного правопорушення не порушує конституційний принцип однократності притягнення до юридичної відповідального одного виду за одне й те саме правопорушення.

3-й варіант

а) адміністративний арешт як вид адміністративного стягнення слід скасувати;

б) адміністративний арешт як вид адміністративного стягнення потрібно залишити.

4-й варіант

а) можливість застосування заміни заходів адміністративної відповідальності іншими заходами впливу – як іншими видами юридичної відповідальності (дисциплінарною), так і заходами громадської чи моральної відповідальності є цілком виправданою;

б) можливість застосування заміни заходів адміністративної відповідальності іншими заходами впливу – як іншими видами юридичної відповідальності (дисциплінарною), так і заходами громадської чи моральної відповідальності необхідно переглянути.

 

4-й варіант

а) у Кодекс про адміністративні правопорушення слід інтегрувати такі поняття як “співучасть в правопорушенні”, “види співучасників правопорушення”, “відповідальність співучасників правопорушення”;

б) у Кодекс про адміністративні правопорушення не слід включати такі поняття як “співучасть в правопорушенні”, “види співучасників правопорушення”, “відповідальність співучасників правопорушення”.

Список рекомендованої літератури до семінарського заняття

1. Абакумова Ю. В. Правове регулювання адміністративної відповідальності: Навч. посіб. / Ю. В. Абакумова. – Запоріжжя: КПУ, 2008 – 216 с.

2. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / уклад. М. І. Городиський [та ін.] ; заг. ред. А. Т. Комзюк. – Х.: Ун-т внутр. справ, 1998. – 77 с.

3. Адміністративна відповідальність: повноваження органів місцевого самоврядування: Посібник / [С. І. Чернов та ін.]. – Х.: Фактор, 2011. – 79 с.4. Адміністративне право України. Академічний курс: [підруч.]. У 2 т.: Т. 1. Загальна частина / [ред. кол.: В. Б. Авер’янов (голова) та ін.]. – К.: ТОВ «Юридична думка», 2007. – 584 с.

5. Адміністративне право: Підручник / [Кол. авт.]; за ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй/ – X.: Право, 2010 – С. 26-48.

6. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України: Навч. посібник / С.Т. Гончарук – К., 1995. – 80 с.

7. Ківалов С. В. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. – [4-е вид., перероб. і доп.] / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. – Одеса: Фенікс, 2008 – 388 с.

8. Кінаш Я. І. Трансформація адміністративної відповідальності: правові та організаційні засади: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Я. І. Кінаш. – Ірпінь, 2005. – 19 с.

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / [Під редакцією Р. А. Калюжного, М. І. Іншина та І М. Шопіної]. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2011. – 780 с.

10. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар [За заг. ред.. С. В. Петкова С. М. Морозова]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 1248 с.

11. Коломоєць Т. О. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: Монографія. / Т. О. Коломоєць, І. О. Сквірський. – К.: Істина, 2008. – 184 с.

12. Лук’янець Д. М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання: Монографія. / Д. М. Лук’янець. – Суми: ВДТ “Університетська книга”, 2006. – 367 с.13. Ляхович У. І. Адміністративна відповідальність: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / У. І. Ляхович. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – 169 с.

14. Мосьондз С. О. Адміністративне право України у визначеннях та схемах: Навч. посіб. / С.О. Мосьондз — К.: Атіка, 2008. – 272 с.

15. Салманова О. Ю. Громадські роботи як вид адміністративного стягнення / О. Ю. Салманова // Вісник національного університету внутрішніх справ. № 3 (50). – 2010. – С. 205-210.

16. Фетісова С. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері господарської діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / С. В. Фетісова; – Ірпінь, 2011. – 19 с.

17. Хорощак Н. В. Адміністративні стягнення та їх застосування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Н. В. Хорощак. – К., 2003. – 16 с.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал