Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вказати які властивості будівельних матеріалів відносяться до акустичних.


звукопровідність, звукопоглинання

108. Як називають корозію коли метали і сплави піддаються корозії під діэю середовищ, які не проводять електричний струм. - хімічна

109. Як називають корозію коли метали і сплави піддаються корозії в середовищах, що проводять електричний струм. - електрохімічна

110. Як називають корозію коли руйнування бетону і металу нідбуваэться продуктами життєдіяльності мікроорганізмів, що поселилися на них - біокорозія

111. Як називають властивість матеріалів піддаватися хімічним перетворенням під впливом води, температури, сонячної радіації або при взаємодії з іншими речовинами - хімічна активність

112. Як називають властивість матеріалу чинити опір корозійній дії середонищ або фізичним впливам. - хімічна (корозійна) стійкість

113. Як називають руйнування бетону під дією водяного середовища - корозія

114. Вказати методи ізоляції поверхні металу від дії навколишнього середовища- використання покриттів або отримання на поверхні металу захисної плівки. (Неметалеві покриття, Металеві покриття, Захисні плівки, Протекторний захист)

115. Вказати методи, що застосовуються для обстеження споруд - візуальне і візуально – інструментальне

116. Вказати прилади, що застосовуються для визначення відповідності проектному положенню споруди:

При обстеженні споруд широко застосовуються методи ін­женерної геодезії, за допомогою яких вимірюються осідання будівель і споруд, їх зсуви, параметри тріщин і деформаційних швів, прогини елементів конструкцій. Методами інженерної фотограмметрії визначаються переміщення точок і деформації елементів конструкцій при статичних і динамічних впливах. Останнім часом ефективно розвиваються методи лазерної інтерференції.

117. Які прилади використовують при оцінюванні динамічних характеристик:

При оцінюванні динамічних характеристик використовують прилади: вібромарки, індикатори годинникового типу, амплітудометри конструкції Ємельянова і Смотрова, частотомір Фрама, віброграф ВР-1 та ін.; електричні осцилографи (типу Н004М, Н008М, Н010М, Н030, Н041, Н023 і Н700), швидкодіючі самозаписуючі електричні прилади (типу Н-327-1, Н-338-4 тощо) й магні­тографи (типу МП-2, Н036 та ін.). При цьому деформації безпосе­редньо вимірюються за допомогою тензорезисторів і комплекту приладів типу К001.

118. Які прилади застосовують для вимірювання переміщень у конструкцій: Індикатори (месури). Для виміру невеликих за абсолютною величиною переміщень застосовують індикатори годинникового типу (месура),

119. Які прилади застосовують для виміру кутових переміщень:

1. Клинометр з рівнем

3. Клинометри з виском - маятником4. Оптичний клінометр або геодезичними приладами.

120. Чи правильне визначення, що для виміру лінійних деформацій поверхневих волокон елементів конструкцій при статичних випробуваннях застосовуються тензометри - ТАК

121. Як поділяються тензометри за конструктивними особливостями:

механічні;

електричні;

струнні;

тензорезисторні.

122. Які характеристики вимірюються за допомогою тензорезисторів: Тензорезистори призначені для дистанційних вимірювань деформацій.

123. Вказати тензорезистори які застосовуються при випробуваннях будівельних конструкцій. - При випробуваннях будівельних конструкцій використовують дротяні, із фольги і напівпровідникові тензорезистори.

124. Як називаються прилади що вимірюють деформації зрушення - зсувоміри

125. Вказати мету обстеження конструкцій- встановлення реальної несучої здатності ф експлуатаційної придатності буд. конструкцій та основ для викор. цих даних при визначені їх надійності, необхідності підсилення і розроблені проектів конструкції

126. Як називаеться метод діагностики побудований на в вченні характеру розповсюдження звуку в конструктивних матеріалах - Акустичний , радіохвильовий

127. Які називаеться метод діагностики стану конструкцій заснований на використанні інфрачервоного випромінювання- тепловий

128. Вказати основні дефекти залізобетонних конструкцій, на які необхідно звертати увагу при обетеженні:

- визначення міцності бетону за кореляційними залежно­стями між швидкістю поширення ультразвукових хвиль і міцністю бетону на стискання,- контроль однорідності бетону в спорудах;

- виявлення і дослідження дефектів в бетоні наскрізним прозвучуванням

- визначення товщини верхнього ослабленого шару бетону, розташування шарів різної щільності і т. п.

129. Вказати основні дефекти металевих конструкцій, на які необкідно звертати увагу при обстеженні:

- імпульсна дефектоскопія швів зварних з'єднань в сталевих і алюмінієвих конструкціях;

- дефектоскопія основного матеріалу;

- товщинометрія (визначення товщини захисних металевих покриттів; виявлення послаблення перерізів корозією).

130. Як називається частина виробничого процесу, яка містить цілеспрямовану дію по змінюванню стану предмета праці - Технологічний процес

131. Як називаеться закінчена частина технологічного процесу, що виконуєтъся на одному робочому місці - технологічна операція

132. Як називаеться закінчена частина технологічної операції, що виконується одними і тими ж засобами технолоrічного оснащення при постійних технологічних режимах і устаткуванні - Технологічний перехід

133. Як називаеться система, що об'єднує різнотипні складні системи- Велика система

134. Які характеристики є ознаками системності завдань:

структурованість;

взаємний зв'язок складових частин;

підлеглість, підпорядкованість організації всієї системи певній меті.

135. Вказати принципи системного підходу:

принцип кінцевої мети: абсолютний пріоритет кінцевої (глобальної) мети;

принцип єдності: сумісний розгляд системи як цілого і як сукуп­ності систем (елементів);

принцип зв'язності: розгляд будь-якої частини сумісно з її зв'язка­ми з оточенням;

принцип модульної побудови: корисно виділити модулі в системі і розглядати її як сукупність модулів;

принцип ієрархії: доцільно вводити ієрархію частин (елементів) та (чи) їх ранжування;

принцип функціональності: сумісний розгляд структури й функцій з пріоритетом функцій над структурою;

принцип розвитку: урахування змінюваності системи, її здатності до розвитку, розширення, заміни частин, накопичування інформації;

принцип децентралізації: поєднання в приймаємих рішеннях та уп­рав 11 і н н і централізації та децентралізації;

принцип невизначеності: урахування невизначеностей та випадко­востей в системі.

136. Чи правильне твердження, що декомпозиція - це розкладання цілоrо на частини.-ТАК

137. Чи правильне твердження, що агрегування це об'єднання частин в ціле. -ТАК

138. Чи вірне визначення, що проблема прийняття рішень є центральною проблемою управління об'єктами та системами будь-якої природи.- ТАК

139. Чи вірно, що проблема прийнятгя рішень розглядається в сучасних наукових дисциплінах таких як математичне програмування, теорія ігор, теорія статистичних рішень, теорія оптимального уnравління.- ТАК

140. Чи вірно, що проблема прийнятгя рішень розглядаеться в сучасних наvкивих дисциплінах таких як дослідження операцій, системний аналіз.- ТАК

141. Вказати основні прийоми системного аналізу :

- Постановка задачі дослідження;

- вибір критеріїв якості;

- розробка плану експерименту з виділенням основних етапів;

- виконання принципу ієрархії зверху вниз при аналізі та знизу вверх при синтезі складних систем та ін.

142. Як називаеться процес пошуку екстремуму (максимуму чи мінімуму) рішення - Задача оптимізації

143. Як називаеться оптимізація пов'язана з розрахунком оптимальних значень параметрів при заданій структурі об'єкту - параметрична

144. Як називаеться оптимізаційна задача вибору оптимальної структури- структура оптимізації

145. Як поділяються методи оптимізації відповідно до задач оптимізації - Локальні методи, глобальні методи

146. Як поділяються існуючі нині методи пошуку оптимального рішення.- Детерміновані, випадкові, комбіновані

147. Як поділються методи оптимізації за критерієм розмірності допустимої множини.- Методи одномірної оптимізації, Методи багатомірної оптимізації

148. Як поділяються задачі оптимізації і методи їх рішення за видом цільової функції і допустимої множини- завдання оптимізації, які вирішуються методом лінійного програмування, завдання оптимізації, які вирішуються методом нелінійного програмування (внутрішнє, цілочисельне (дискретне) програмування)

149. Як називається заміщення одного об'єкту іншим і фіксація або вивчення властивостей оригіналу шляхом дослідження властивосгей моделі- моделювання

150. Які елементи включає процес моделювання.

151. Яким чином класифікуються моделі, що основані на класифікації математичних засобів- Математичне моделювання підрозділяється на аналітичне, імітаційне і комбіноване.

152. Як класифікуються моделі за способом представлення об'єкту- Залежно від представлення об'єкту моделювання(S)

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал