Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми практичних занять. № з/п Назва теми Кількість годин дфн зфн Практичне заняття №1
 

№ з/п Назва теми Кількість годин
дфн зфн
Практичне заняття №1. Складання балансу трудових ресурсів
Практичне заняття № 2. Аналіз стану зайнятості  
Практичне заняття № 3. Вирішення завдань на обчислення показників з праці
Практичне заняття № 4. Тарифна та безтарифна системи оплати праці  
Практичне заняття № 5. Вирішення завдань на обчислення показників з праці
Практичне заняття № 6. Аналіз показників праці підприємства
Разом

 

8. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
дфн зфн
Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни
Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства
Тема 3. Соціально-трудові відносини як система
Тема 4. Соціальне партнерство
Тема 5. Ринок праці та його регулювання
Тема 6. Соціально-трудові відносини зайнятості
Тема 7. Організація і нормування праці
Тема 8. Продуктивність і ефективність праці
Тема 9. Політика доходів і оплата праці
Тема 10. Планування праці.
Тема 11. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці
Тема 12. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання і удосконалення соціально-трудових відносин
Тема 13. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
ІНДЗ
Разом

9. Індивідуальні завдання

1. Поняття трудові ресурси, їх склад.

2. Економічно активне й економічно неактивне населення, його склад.

3. Вплив міжнародних організацій на соціально-трудові відносини.

4. Персонал підприємства, його склад. Види персоналу.

5. Показники вимірювання кількісного складу персоналу підпри­ємства.

6. Трудовий потенціал. Методики визначення. Трудовий потенціал України.

7. Поняття „праця", її елементи, форми прояву. Класифікація праці.

8. Звітність з питань праці.

9. Роль праці в розвитку людини й суспільства.

10. Сутність соціально-трудових відносин, їх об'єкти та суб'єкти.

11. Вплив НТП та НТР на працю.

12. Державна політика у сфері соціально-трудових відносин.

13. Аналіз демографічної та трудоресурсної ситуації в Україні.

14. Участь профспілок у регулюванні соціально-трудових відно­син.

15. Поняття „соціальне партнерство", умови його виникнення.16. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин.

17. Система колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

18. Поняття „ринок праці", його елементи та функції.

19. Типи, форми й сегменти ринку праці.

20. Поняття зайнятість населення, її види та форми.

21. Структура зайнятості населення.

22. Державна політика зайнятості населення: активна й пасивна.

23. Демографічно-трудоресурсний стан України.

24. Поняття безробіття, його види, причини виникнення.

25. Приховане безробіття як соціальний феномен в Україні.

26. Соціально-економічні наслідки безробіття.

27. Регулювання ринку праці.

28. Міжнародний ринок праці.

29. Сутність і значення організації праці в сучасних умовах.

30. Основні елементи організації праці, їх характеристика.

31. Сутність нормування праці, його значення в сучасних умовах.

32. Система соціального захисту економічно активного населення в Україні та інших країнах.

33. Класифікація витрат робочого часу.

34. Методи вивчення витрат робочого часу.

35. Поняття продуктивність праці: показники, методи вимірю­вання.

36. Фактори й резерви зростання продуктивності праці.

37. Мотивація праці на підприємстві.

38. Аналіз забезпечення підприємства робочою силою.

39. Аналіз використання робочого часу.

40. Аналіз продуктивності праці.

41. Аналіз використання фонду оплати праці.

42. Аудит праці. Види аудиту. Вимоги до проведення аудиту.

43. Планування чисельності та складу кадрів.

44. Планування зростання продуктивності праці.45. Планування фонду оплати праці.

46. Сутність заробітної плати, її види, принципи організації.

47. Тарифна система оплати праці робочих.

48. Тарифна система оплати праці службовців.

49. Системи оплати праці альтернативні тарифній.

50. Форми й системи оплати праці.

51. Умови застосування відрядної форми оплати праці. Характе­ристика систем оплати праці.

52. Умови застосування погодинної форми оплати праці. Характеристика систем оплати праці.

53. Організація колективної оплати праці, її особливості.

54. Державне й договірне регулювання заробітної праці.

55. Вимоги до мотивації персоналу в сучасних умовах.

56. Нематеріальна мотивація персоналу.

57. Рівень життя населення: показники та тенденції.

58. Оплата праці керівників.

59. Матеріальне стимулювання робітників.

60. Законодавчі та нормативні документи, на основі яких здійснюється державне регулювання заробітної плати.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал