Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклади оформлення основних типів джерел у списку
Тип джерела Приклад оформлення джерел  
 
Книги: Один автор Романенко О. Р. Фінанси: підручник для студентів вищих закладів освіти / Романенко О. Р. — 4-те вид., стереотип. — К. : Центр навчальної літератури, 2009. — 312 с.  
Два автори Бечко П. К. Основи оподаткування: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Бечко П. К., Захарук О. А. — К. : Центр навчальної літератури, 2009. — 168 с.  
Три автори Хомутенко В. П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Хомутенко В. П., Немченко В. В., Луценко І. С. — К. : Центр навчальної літератури, 2009. — 474 с.  
Чотири автори Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. — 106 с.
П’ять і більше авторів Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
       

Закінчення таблиці 3.6.1

Без автора Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.
Багатотомний документ Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. : Право, 2002. — Т. 4 : Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
Матеріали конференцій Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
Словники Тимошенко З. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
Законодавчі та нормативні документи Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
Дисертації Баранова В. Г. Фінансовий механізм страхової системи України: проблеми функціонування і розвитку: дис. ... доктора економ. наук : 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Баранова Вікторія Глібівна. — Одеса, 2005. — 330 с.
Автореферати дисертацій Лисяк Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Л.В. Лисяк; Акад. фін. упр., Н.-д. фін. ін-т. — К., 2010. — 32 с.
Статті в періодичних виданнях Дребот Н. П. Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг / Н. П. Дребот, О. Р. Галько // Регіональна економіка. — 2008. — № 4. — С. 125—131.
Електронні ресурси 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 2. Закон України «Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.2001 р. № 2740-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=2740-14
Зарубіжні джерела Hannon M., Freeman J. Thepopulation ecology of organizations. American Journal of Sociology. – NewYork : Free Press, 1977. – 225 p.

 

 


.

Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал