Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст і структура курсової роботи
Міністерство аграрної політики України

Державний Вищий навчальний заклад

«Державний агроекологічний університет»

 

 

Кафедра менеджменту організацій

 

 

Методичні рекомендації

для підготовки курсового проекту з циклу дисциплін:

"Менеджмент організацій", "Стратегічний менеджмент",

"Інноваційний менеджмент", "Інвестиційний менеджмент"

для студентів спеціальності 7.050.201.та 8.050201

«Менеджмент організацій»

 

 

Житомир – 2008


Автори:

Осовська Г.В. – к.е.н., професор кафедри менеджменту організацій

Рудик Р.І. – доцент кафедри менеджменту організацій

Сукненко Т.М. – асистент кафедри менеджменту організацій

Маковська С.О. – асистент кафедри менеджменту організацій

 

 

Рецензенти:

Опалов О.А. – к.е.н, доцент, декан фак-ту економіки і менеджменту ЖДТУ

Соколова А.О. – к.е.н., доцент кафедри економіки АПК ДВНЗ ДАУ

 

 

Методичні рекомендації:

  • Розглянуті і затверджені на засіданні кафедри менеджменту організацій, протокол № 3 від 20 вересня 2007 р;
  • Схвалені і рекомендовані до друку методичною комісією факультету аграрного менеджменту, протокол № 2/1 від 15 жовтня 2007 р.;
  • Розглянуті і затверджені Радою факультету аграрного менеджменту, протокол № 3 від 5 грудня 2007 року.

 

 

Зміст

  1. Поняття курсової роботи................................................................................................ 3
  2. Зміст і структура курсової роботи ..................................................................................4
  3. Порядок виконання курсової роботи .............................................................................5
  4. Структурна схема курсового проекту ............................................................................9
  5. Тематика курсових робіт ...............................................................................................10

Список рекомендованої літератури...................................................................................13

Додатки ………………………………………………………………………………….....14

 

 

Поняття курсової роботи

Під курсовою роботою розуміється самостійно виконана студентом і подана в друкованій формі розробка відповідної теми програми по предмету, що вивчається з використанням звітних і планових показників конкретного підприємства.

Метою курсової роботи є системне поглиблення і закріплення теоретичних знань студентів, набуття навичок самостійної роботи з метою реалізації їх у практичній діяльності.

Завдання курсової роботи передбачають вивчення економічних явищ і процесів розвитку діяльності підприємства в умовах ринкового середовища.Тема курсової роботи повідомляється у формі індивідуального завдання або вибирається студентом самостійно, після погодження з викладачем.

Курсовий проект реєструється на кафедрі менеджменту організацій, перевіряється викладачами вказаних дисципліни, які в свою чергу роблять зауваження і вносять своє заключення:

· «Допускається до захисту»,

· «Не допускається до захисту»,

· "На доробку".

Оцінюється проект за 5-ти бальною системою.

 

Зміст і структура курсової роботи

 

Студенти приступають до виконання курсової роботи після ознайомлення з відповідною літературою з даних дисциплін, вивчення методологічного інструментарію на підприємствах, визначення об’єкту дослідження.

В курсовому проекті повинні бути викладені теоретичні положення з використанням матеріалів комплексного аналізу підприємства у відповідності з обраною темою. Основні положення курсового проекту доцільно ілюструвати схемами, моделями, графіками, діаграмами та іншими наочними матеріалами.

Курсовий проект оформляється на стандартних аркушах паперу формату А4, обсягом 60 – 70 друкованих сторінках. Поля: верхнє, нижнє – 1 см, праве – 1 см. Шрифт – 14 (Times New Roman), інтервал – 1,5.

Розділи, підрозділи, параграфи курсового проекту повинні мати стандартну нумерацію і назви відповідно вказаних у змісті роботи. В кінці курсового проекту ставиться дата написання та підпис студента.

 

Курсовий проект складається з: титульної сторінки; змісту з показом розділів, параграфів, сторінок; вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку літератури, додатків. При підготовці курсового проекту необхідно дотримуватися структури і вимог.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал