Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок виконання роботи. 1. Переміщенням щілини досягти чіткого зображення її
1. Переміщенням щілини досягти чіткого зображення її. Регулюючи за допомогою трансформатора напругу, що живить джерело світла, встановити зручну для спостережень освітленість зображення.

2. Збільшувати ширину щілини доти, поки обидва зображення не дотикатимуться. Після цього починати вимірювання.

3. Повертаючи поляроїд, досягти однакової освітленості обох зображень. По лімбу поляроїда зробити відлік . Встановити в прилад трубку з розчином відомої концентрації, який є оптично активним середовищем. Знову вирівняти освітленості й по лімбу поляроїда зробити другий відлік . Процедуру вимірювання кутів і повторити п’ять разів.

4. Обчислити кут повороту площини поляризації світла в розчині відомої концентрації . З рівняння (7) випливає, що

l0 , (7.1)

де С1 -- відома концентрація.

5. Використовуючи п’ять виміряних значень кута повороту , визначити п’ять значень питомого повертання a за формулою

l . (7.2)

Результати вимірювань занести в таблицю 1.

Таблиця 1

№ вимірю-вання С1, % a1, град a2, град Da1, град a0, Da0,
           
           
           
           
           
Середнє значення    

 

Якщо викладач не ставить іншого завдання, то статистичне оброблення результатів провести за методикою для прямих вимірювань у такій послідовності:

а) обчислити середнє арифметичне значення питомого повертання досліджуваної речовини

,

де N = 5 - кількість вимірювань;

б) обчислити середньоквадратичну похибку визначення величини a0

;

в) довірчий інтервал [ ] обчислити за формулою

/ .

При кількості вимірювань N = 5 та довірчій імовірності Р = 0,95 коефіцієнт Стьюдента 2,8.

Результати визначення питомого повертання досліджуваної речовини записати в інтервальній формі:

.

Для визначення невідомих концентрацій розчину цукру аналогічно виміряти п’ять разів кути повороту площини поляризації .

Використовуючи середнє значення a0, розрахувати п’ять числових значень концентрації розчину С2:

l .

Результати вимірювань занести в таблицю 2.

Таблиця 2

№ вимірювання [ , град , град , град С2, % 2, %
Середнє значення   –   –   –   –    

Якщо викладач не ставить іншого завдання, то результати статистично обробляють за методикою прямих вимірювань у такій послідовності:а) обчислити середнє арифметичне значення концентрації С2 за формулою

,

де N = 5 - кількість вимірювань.

б) розрахувати середньоквадратичну похибку визначення С2

;

в) визначити довірчий інтервал при довірчій імовірності Р = 0,95 і кількості вимірювань N = 5:

,

де = 2,8.

г) результати визначення невідомої концентрації розчину С2, %, записати в інтервальній формі

; Р = 0,95.

Примітка. При потребі для статистичного оброблення результатів вимірювань можна використати програму, яка записана в кафедральній ПЕОМ. Назва файла відповідає назві лабораторної роботи.

 

Контрольні запитання і завдання

1. Що являє собою електромагнітна хвиля?

2. Яке світло називають природним, поляризованим, плоскополяризованим?

3. Що таке оптична вісь кристала?

4. У чому полягає явище подвійного променезаломлення?

5. Що таке поляроїд?

6. У чому полягає явище дихроїзму, в якому вузлі експериментальної установки воно використовується?

7. Поясніть закон Брюстера.

8. Дайте визначення явища оптичної активності.

9. Виведіть закон Малюса.

10. Поясніть оптичну схему напівтіньового поляриметра.

 

Література:[1, § 8.1–8.5; 2, § 191–196; 3, § 134–141].

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал