Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Технологиясы,


Протоколдары мен

Стандарттары,

Топологиясы

Реферат Жергілікті желілердің

негізгі топологиялары,

Протоколдары,

аппараттық және

программалық

қҧралдары

[6], [16]

қосымша

Растрлік және

векторлық графика

жҥйелері

Презентация Растрлік және

векторлық графика

Туралы жалпы

мағлҧмат

[6], [19]

қосымша

Дискілерді

Дефрагментациялау

Реферат Defrag

Дефрагментациялау

Программасы жалпы

мағлумат

[4], [6], [19]

– қосымша.

Ақпаратты сығу. Жазба

Архивтеу

қосымшалары

[19], [20]-

қосымша.

Графикалық

Редактор

Презентация AUTOCAD, Corel Draw

Программалармен

Танысу

[13], [19]

негізгі

Интернет

мҥмкіндіктері

Баяндама

Броузерлер және

редакторлар тҥрлері

[13], [16]

негізгі

Броузерлер және

HTML редакторлары

Презентация Броузерлер және HTML

Редакторлары туралы

мағлҧмат.

[16], [17],

[18]–

қосымша.

СОӚЖ ӛткізу түрлері:

- тренинг

- сӛз сайысы

СОӚЖ-ді орындауға арналған әдістемелік ұсыныс:

Әрбір СОӚЖ-ге оқытушылар сҧрақтарды анықтауға, оларды кеңейтуге,

қандай да болмасын жағдайды талдау дағдысын іске асырып шешуге мҥмкіндік

беретін материалдар (кейстер, іскерлік ойындар, тестілер, кроссвордтар және

т.б.) дайындауы қажет.

СОӚЖ екі функцияны атқарады – кеңес беру және бақылау

2.5. Студенттердің ӛздік жұмыстары бойынша сабақ жоспары (СӚЖ)

№ Тақырып аты

Тапсыру тҥрі Әдістемелік ҧсыныс Сағат

кӛлемі

1 Сандарды бҥтін бір санау

жҥйесінен екінші санау

жҥйесіне qpk жағдайында

Ауыстыру

Есеп шығару

Жазба

Сандарды бір санау

жҥйесінен екінші санау

жҥйесіне ауыстыру ережесі.

2 Сандарды бӛлшек бір

санау жҥйесінен екінші

санау жҥйесіне qpk

жағдайында ауыстыру

Жазба

Есеп шығару

Сандарды бір санау

жҥйесінен екінші санау

жҥйесіне ауыстыру ережесі.

Оршау - программалары

Жазба

WindowsCommanderПрограммаcы.

Функцияналдық

пернелердің қызметі.

4 Операциялық жҥйелер

негіздері

Файлдық қҧрылымы.

Реферат

WINDOWS ОЖ жҧмыс

істеу тәсілдері. Қҧжат пен

бума тҥсініктері.

5 Windows жҥйесін баптау

Реферат

WINDOWS жҥйесінде

тышқан тетігін,

пернетақтаны, жҧмыс

ҥстелін т.б баптау.

Антивирусты программалар

тҥрлері және жҧмыс істеу

принциптері

Реферат

Вирустардың тҥрлері,

олардың жіктелуі.

Антивирусты программалар

тҥрлері

7 Ақпаратты тығыздау

Программалары

Реферат

Ақпаратты тығыздау

ПрограммаларыEXE файл-

дарын қҧру.

8 Графикалық редакторлар Презентация AUTOCAD, Corel Draw

Программалармен танысу

9 3

10 Интернеттің іздеу

Машиналары.

Реферат

Броузерлер және

редакторлар тҥрлері

11 Броузерлер және HTML

Редакторлары

Презентация Броузерлер және HTML

Редакторлары __________туралы

мағлҧмат.

12 WEB - сайттарды қҧру

Технологиясы

Презентация HTML редакторлары

туралы мағлҧмат.

13 WEB - сайттардың

программалау тілдері

Реферат

HTML редакторлары

туралы мағлҧматmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал