Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього.


ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього.

1. Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.

2. Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

3. Законом можуть бути встановлені продукти або процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них відповідно до цієї статті.

Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок — це один із інститутів права інтелектуальної власності, який прийнято називати патентним правом. Основними джерелами патентного права України є Конституція, ЦК, закони "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", інші закони та підзаконні нормативно-правові акти.

Відповідно до ст.9 Конституції, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, становлять частину її національного зако­нодавства. До основних міжнародних договорів у сфері патентного права, в яких бере участь Україна, належать: Паризька конвенція про охорону промислової власності від 30 березня 1883 року, Договір про патентну кооперацію від 20 червня 1970 року (РСТ), Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури (1977 р.), Договір про патентне право (Р1.Т) (2000 р.).

Винахід — це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

У ч.І ст.459 ЦК закріплено умови, за яких винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього:

а) новизна;

б) винахідницький рівень;

в) придатність для промислового використання.

Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Тобто для визначення новизни винаходу до уваги береться світова новизна. При цьому до рівня техніки включаються тільки ті відомості, які стали загальнодоступними. За­гальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патен­ту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна).

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто явно не випливає з рівня техніки.

Винахід визнається придатним для промислового використання, якщо його може бути використано в промисловості чи в будь-якій іншій сфері діяльності.Крім вказаних вище умов. Закон "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" передбачає, що для одержання правової охорони винахід не повинен суперечити публічному порядку, інтересам, принципам гуманності та моралі.

Об'єктами винаходу є продукт і процес.

До продуктів як об'єктів винаходу належать: а) пристрій (машини, обладнання, інструменти тощо); б) речовина (індивідуальні сполуки, композиції — суміші, сплави, розчини тощо, продукти ядерного перетворення); в) штам мікроорганізмів, культу­ра клітин рослин, тварин тощо.

Об'єктом винаходу може бути процес: способи виробництва продукту, способи обробки матеріалів тощо.

Закон "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" визнає об'єктом винаходу також нове застосування ві­домого продукту чи процесу (так звані винаходи на застосування). У цьому випадку творчий результат праці винахідника проявляється не у створенні нового продукту чи процесу, а у відшуканні для вже відомого продуту чи процесу нового застосу­вання.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал