Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Терміни і поняття.
Практичне заняття 4.

Тема: Оборотні засоби підприємства та ефективність їх використання

 

Зміст практичної роботи:Дослідження та аналіз рівня забезпеченостісільськогосподарських підприємств оборотним капіталом, оцінка ефективності його використання, визначення тривалості періоду обертання оборотних коштів й обґрунтування резервів підвищення ефективності використання оборотних фондів аграрних підприємств.

 

Мета:Освоїти основні категорії з теми,з’ясувати економічний зміст і методику визначення показників забезпеченості та ефективності використання оборотних засобів підприємства, обґрунтувати вивільнення оборотних коштів у підприємстві за рахунок прискорення їх оборотності та обґрунтувати основні шляхи підвищення ефективності використання оборотного капіталу в аграрних підприємствах.

 

Терміни і поняття.

Оборотний капітал – сумарний вираз оборотних фондів і фондів обігу.

Оборотні фонди –це такі засоби виробництва, які свою вартість переносять на продукт протягом одного циклу виробництва, втрачаючи або змінюючи свою натуральну форму.

Фонди обігу – частина авансованої вартості, що перебуває на товарній та грошовій стадіях, функцією якої є обслуговування процесу виробництва.

Виробничі запаси – це ті матеріальні ресурси, які вже поступили на підприємство, але ще не піддавались обробці або використанню.

Незавершене виробництво – продукція, яка перебуває на різних стадіях процесу її виготовлення, (основний обробіток ґрунту, посів озимих та ін., молодняк тварин та тварини на відгодівлі).

Поточні біологічні активи – біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Готова продукція – продукція, що виготовлена на підприємстві та призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно–правовим актом, а також та продукція, яка відправлена, але ще не оплачена.

Товари – матеріальні цінності, що придбані та утримуються підприємством з метою подальшого продажу.

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості на користь підприємства за товари, роботи, послуги, а також за розрахунками з бюджетом, виданими авансами тощо.

Поточні фінансові інвестиції – це інвестиції, що легко реалізуються і утримується протягом терміну, що не перевищує один рік (цінні папери, казначейські векселі, депозитні сертифікати).

Грошові кошти та їх еквіваленти – включаються як реальні гроші, які перебувають в касі підприємства, на банківських рахунках в національній чи іноземній валюті, в дорозі, так і в формі грошових документів.Витрати майбутніх періодів – витрати, оплачені в звітному періоді, які належать до наступного облікового періоду, наприклад, наперед сплачені орендна плата, страховка, рекламні послуги тощо.

Інші оборотні засоби – ті оборотні засоби, які не включені в склад вище перелічених їх видів і знаходять відображення в їх сумі.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал