Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Література: 3; 6;14; 15; 18; 24; 27; 29; 32; 35; 39; 54; 55; 59; 63; 64; 66; 69; 71; 72; 76; 86; 103; 104; 109; 113; 115; 120; 124; 126.
 

Тема 7. Специфіка країнознавчих досліджень населення, соціальної сфери та культури різних територій (2 год.)

 

Демографічні особливості країнознавчих досліджень. Розмаїття знань про населення і народи. Поділ народів на мовні сім’ї і мовні групи. Демографія, екістика й етнографія як науки. Чисельність населення країни, його політичне й соціально-економічне значення. Природний рух населення: народжуваність, смертність, природний приріст і депопуляція населення. Статево-вікова піраміда. Демографічна політика держави. Механічний рух населення. Еміграція, імміграція, внутрішні міграції. Діаспора.

Розміщення і густота населення. Урбанізація. Темпи урбанізації і типи урбанізованих територій. Головні міста країни. Титульна нація і національні меншини та їх походження. Мовно-культурна політика.

Соціальна структура населення. Міське й сільське населення. Трудоресурсний потенціал. Зайнятість населення. Якісні показники умов проживання (середня тривалість життя, обсяги ВВП на одну особу, освіта та охорона здоров’я, сервісне обслуговування).

Історична база у країнознавчих дослідженнях. Еволюція етнічних спільнот: рід, плем’я, народ, нація. Етнічне та політичне розуміння націй та їх країнознавчий зміст. Політико-ідеологічне значення давності походження народу та території його етногенезу. Процеси етнічної консолідації. Значення етноніму. Археологічна та історична база досліджень.

Формування та розвиток національних мов. Історичні етапи національно-культурного відродження та загроза етнічної асиміляції.

Поняття про історичні межі. Археологічна та історіографічна база даних про державу та суспільство. Процеси територіальної консолідації держави. Історико-географічні землі (області). Участь держави у міжнародних конфліктах, територіальні втрати і здобутки. Утвердження незалежності. Сучасні експансіоністські посягання та загрози внутрішнього сепаратизму.

Династичний характер давніх держав. Зародження та становлення станових та класових груп. Традиційні та специфічні протиріччя у боротьбі за владу. Внутрішні міжетнічні та міжконфесійні конфлікти. Основні етапи розвитку продуктивних сил.

Становлення національних еліт. Розвиток освіти, науки, культури, засобів масової інформації. Формування політичної системи країни. Традиції парламентаризму. Прийняття національних конституцій. Еволюція національних інтересів країни.

Етнографія і країнознавство. Формування етнографічної науки. Етнографія і суміжні дисципліни. Методи етнографічних досліджень. Поняття етногенезу. Етнічні групи. Етнічні межі. Етнографічне районування країни. Етнопсихологія як предмет наукового країнознавства. Регіональні етнопсихологічні відмінності. Народи й політико-психологічні стереотипи. Етнопсихологія й етнополітика. Громадський побут і приватне життя. Духовний світ нації та народна творчість. Фольклор, національний етикет, звичаї та обряди, вірування і повір’я. Народний побут й архітектура, одяг і ремесла. Декоративно-прикладне мистецтво. Національна кухня, національні свята, фестивалі тощо. Регіональні відмінності народної творчості. Народна творчість національних меншин. Зростання значимості етнографічної бази у міжнародних відносинах. Етнографічний образ народу.Місце релігії та церкви в сучасному суспільному житті, їхня роль у пізнанні країни. Рівень релігійності населення країни. Релігійно-конфесійний склад населення та його динаміка. Традиційні та нові релігії і конфесії. Історичні та політичні аспекти сучасних релігійних відносин. Релігія і міжнаціональні відносини. Релігія і політичне життя. Церква як інститут. Церковно-географічне районування країни.

Культура та мистецтво, їх внесок у презентацію країни в контексті сучасних духовних цінностей. Особливості країнознавчих досліджень науки та засобів масової інформації.

Історичні етапи розвитку національної культури, їх зв’язок з народною творчістю. Масова культура. Проблеми захисту національного культурного середовища. Художня література. Образотворче мистецтво. Архітектура і скульптура. Музичне мистецтво і театр. Проблеми країнознавчого дослідження соціальної сфери території.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал