Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Державних адміністрацій. До правових форм діяльності місцевих держадміністрацій належать
До правових форм діяльності місцевих держадміністрацій належать

нормотворча, правозастосовча, контрольна, установча. Інтерпретаційна

форма на практиці використовується досить рідко, хоча здійснення ав-

тентичного тлумачення нормативних актів, прийнятих головою адмі-

ністрації чи керівником її структурного підрозділу, не виключається.

Правові форми діяльності місцевих держадміністрацій, як правило, за-

вершуються виданням правового акта — розпорядження голови або

наказу керівника структурного підрозділу адміністрації.

Нормотворчі провадження застосовуються при розробці й прийнятті

розпоряджень і наказів нормативного характеру, регламенту місцевої

держадміністрації, положень про її структурні підрозділи та апарат.

Правозастосовчі провадження виникають при прийнятті розпоря-

джень і доручень голови, наказів керівників структурних підрозділів

місцевої держадміністрації індивідуального характеру чи з питань ор-

ганізаційної роботи.

Установчі провадження мають місце у процесі формування главою

місцевої держадміністрації її структури, при вирішенні кадрових питань,

а також при порушенні перед парламентом головами обласних дер-

жадміністрацій питання про призначення дострокових виборів у разі

дострокового припинення повноважень місцевих рад і їх голів.

Контрольні провадження стосуються спостереження за нормотвор-

чою та викиконавчо-розпорядчою діяльністю підконтрольних суб’єктів

(місцевих держадміністрацій нижчого рівня, керівників структурних

підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та

організацій в межах відповідної території) з боку голови місцевої держ-

адміністрації та його заступників.

До організаційних форм діяльності місцевої держадміністрації мож-

на віднести такі: 1) персональна виконавчо-розпорядницька діяльність

голови, його заступників, керівників структурних підрозділів адмі-

ністрації; 2) засідання колегії; 3) наради у голови місцевої держадмі-

ністрації; 4) засідання консультативно-дорадчих, допоміжних органів і

служб адміністрації; 5) відвідування підконтрольних об’єктів посадови-

ми особами місцевої держадміністрації; 6) індивідуальний прийом гро-

мадян; 7) робота з депутатськими запитами і зверненнями, звернення-

ми громадян; 8) прес-конференції, інтерв’ю, «прямі телефонні лінії»,

«круглі столи».

Серед матеріально'технічних форм роботи вирізняються такі: 1) підго-

товка матеріалів на засідання Кабінету Міністрів України; 3) розробка

проекту обласного та районного бюджетів та звіт про їх виконання;

4) здійснення статистичного та бухгалтерського обліків у місцевій держ-адміністрації; 5) діловодство; 6) транспортне обслуговування; 7) забез-

печення зв’язком; 8) матеріально-фінансове і соціально-побутове забез-

печення.

У межах правових та організаційних форм діяльності місцевих держ-

адміністрацій застосовуються відповідні методи роботи: планування;

розробка, прийняття управлінського рішення та організація контролю

за його виконанням; координація діяльності; інформаційне забезпечен-

ня діяльності; робота з кадрами та ін.

Планується як робота адміністрації в цілому, так і окремих її струк-

турних підрозділів. Плани, які можуть бути перспективними, поточни-

ми, оперативними, потребують затвердження з боку голови місцевої

держадміністрації. Формування планів здійснюється керівником апара-

ту адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів адміністрації,

погоджених з відповідним заступником голови місцевої держадмі-

ністрації. План роботи адміністрації повинен передбачати такі розділи:

1) робота щодо реалізації державної регіональної політики; 2) виконан-

ня законодавства України; 3) реалізація державних і регіональних про-

грам соціально-економічного та культурного розвитку відповідного

регіону; 4) перелік різноманітних організаційно-масових заходів, що

повинні здійснюватися адміністрацією, а також деякі інші питання.

Метод інформаційного забезпечення діяльності передбачає збір, об-

робку й використання різноманітної інформації в роботі місцевої держ-

адміністрації. Інформація, що використовується місцевою держадмі-

ністрацією повинна бути достовірною, повною, оперативною.Метод координації полягає в забезпеченні узгодженості в роботі місце-

вої держадміністрації з іншими органами публічної влади шляхом вста-

новлення раціональних зв’язків між ними. Відносини можуть бути коор-

динаційно-паритетними та координаційно-субординаційними. До пер-

ших, наприклад, можна віднести взаємовідносини з органами місцевого

самоврядування: взаємодія на відповідній території з місцевими радами;

укладення договорів та створення спільних органів і організацій для

здійснення спільних програм; складання і подання місцевою держадмі-

ністрацією на затвердження ради проекту відповідного бюджету та забез-

печення його виконання. До координаційно-субординаційних можна

віднести, наприклад, взаємовідносини місцевої держадміністрації з Пре-

зидентом України, урядом та іншими органами виконавчої влади.

Метод вироблення рішень полягає в сукупності засобів і вимог щодо

формування рішень місцевої держадміністрації, забезпечення їх опти-

мального та законного змісту і форми. Згідно з Типовим регламентом,

проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації вносяться

структурними підрозділами адміністрації, проекти розпоряджень голови

обласної, Київської і Севастопольської міської державної адміністрації —

відповідними районними держадміністраціями. Проект розпорядження

може вноситися тільки після проведення експертизи, підготовки пояс-

нювальної записки, що містить необхідні розрахунки, обґрунтування і

прогнози соціально-економічних та інших результатів його реалізації.

Внесений проект розпорядження доповідається голові місцевої держ-

адміністрації або його заступнику, за дорученням якого у десятиденний

строк апарат проводить опрацювання проекту та редагування тексту.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку в

разі необхідності попередньо обговорюються на засіданнях колегії держ-

адміністрації. Підписання акта здійснює голова місцевої держадмі-

ністрації.

Метод роботи з кадрами включає заходи з добору, підготовки, пе-

репідготовки та підвищення кваліфікації працівників місцевої дер-

жадміністрації. Прийняття на державну службу до адміністрації здійс-

нюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, ви-

значеною законодавством. У місцевій держадміністрації створюється

резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал