Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Опис предмета курсу
Курс Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу (структура залікового кредиту)
Кількість кредитів ECTS: 2,8   Модулів: 3   Змістових модулів: 3     Загальна кількість годин: 90   Тижневих годин: 4     6.06.01 “Право”   7.06001 “Спеціаліст”   Обов’язкова     Модуль І Лекції: 36   Практичні заняття: 24   Модуль ІІ Індивідуальна робота: 12   Модуль ІІІ Самостійна робота: 18   Вид контролю. Поточний модульний контроль. Іспит

 

Навчальна дисципліна “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні” складається із трьох змістових модулів.

Змістовий модуль І.

Загальна частина навчального курсу “Державне

будівництво і місцеве самоврядування в Україні”

Тема 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як категорія державознавства, наука та навчальна дисципліна

Тема 2. Поняття й елементи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

Тема 3. Основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

Змістовий модуль ІІ

Організація роботи органів державної влади

 

Тема 4. Організація роботи Верховної Ради України

Тема 5. Організація роботи органів і посадових осіб Верховної Ради України

Тема 6. Організація роботи народних депутатів України

Тема 7. Організація роботи Президента України

Тема 8. Організація роботи Кабінету Міністрів України

Тема 9. Організація роботи центральних органів виконавчої влади

Тема 10. Організація роботи місцевих державних адміністрацій

 

Змістовий модуль ІІІ

Організація роботи органів влади Автономної

Республіки Крим та органів місцевого самоврядування

Тема 11. Організація роботи органів влади Автономної Республіки Крим

Тема 12. Організація місцевого самоврядування в Україні

Тема 13. Організація роботи представницьких органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Тема 14. Організація роботи депутатів місцевих рад

Тема 15. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад

Тема 16. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян, судовими, правоохоронними органами та органами юстиції

 

Організація поточного модульного контролю

 

Оцінювання знань студентів з державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Загальним об’єктом оцінювання є знання студентів, які вони отримують під час вивчення відповідних частин навчальної програми з дисципліни “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні”, засвоєння якої перевіряється під час ПМК.Завданням ПМК є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу змістового модуля, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь застосовувати отримані конституційно-правові знання при вирішенні професійних завдань.

Об’єкт поточного модульного контролю знань студентів з державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні становлять успішність на практичних заняттях і виконання модульних контрольних завдань.

Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем наприкінці вивчення кожного змістового модуля.

Критеріями оцінювання ПМК є:

а) систематичність, активність і успішність роботи студента на практичних заняттях – від 0 до 6 балів;

б) оцінка за модульну контрольну роботу (у тому числі у формі тестів) – від 0 до 6 балів.

Модульні контрольні завдання можуть виконуватись у формі тестування.

Конкретний перелік тестів, критерії їх оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року.

Підсумковий бал за результатами ПМК оформляється під час останнього практичного заняття відповідного семестру.

Загальна кількість балів за ПМК – 36. Кожен модуль оцінюється у 12 балів. Результати ПМК знань студентів заносяться до відомості обліку поточної успішності, є основою для визначення загальної успішності і враховуються (якщо необхідно) при виставленні балів за підсумковий контроль знань (ПКЗ).

У разі невиконання завдань ПМК з об’єктивних причин студенти мають право, за дозволом декана (викладача), скласти їх до останнього практичного заняття. Час і порядок складання визначаються деканатом і кафедрою.

 

8. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ –

індивідуальне навчально-дослідне


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал