Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРОГРАМА КУРСУ
 

Змістовий модуль І.Загальна частина фінансового права.

 

Тема 1.Фінанси і фінансова діяльність держави. Предмет і система фінансового права.

Поняття фінансів. Роль та значення фінансів. Функції фінансів. Поняття фінансової діяльності держави. Зміст, методи та форми здійснення фінансової діяльності держави. Фінансова система України та характеристика її елементів. Характеристика фінансової політики держави. Державні органи, які керують фінансовою діяльністю. Правові форми фінансової діяльності.

Поняття фінансового права, його місце в національній системі права та взаємозв’язок з іншими галузями права. Система та джерела фінансового права. Фінансово-правові норми, їх види, особливості та зміст. Фінансово-правові відносини, їх суб’єкти, об’єкт, зміст і особливості.

Методи фінансового права. Основний метод фінансово-правового регулювання.

 

Тема 2.Правові засади фінансового контролю в Україні.

Поняття, організаційно-правовий механізм і призначення фінансового контролю. Організація і органи фінансового контролю. Організаційно-правові форми державного фінансового контролю. Фінансовий контроль представницьких органів державної влади. Ретроспектива появи Рахункових палат у світі, зарубіжний досвід їх діяльності. Правовий статус та компетенція Рахункової палати України. Фінансовий контроль державних органів виконавчої влади. Контрольні повноваження Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної контрольно-ревізійної служби, Державної податкової служби України.

Пробірна палата України і сфера її діяльності при здійсненні фінансового контролю.

Аудиторський фінансовий контроль, його сутність, значення.

Класифікація фінансового контролю Методи фінансового контролю. Ревізія і перевірка як основні методи фінансового контролю. Класифікація ревізій. Документування ревізій і перевірок.

Тема 3. Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі юридичної вівдповідальності.

Поняття фінансового правопорушення. Суб’єкти фінансового правопорушення. Види юридичної відповідальності за порушення фінансового законодавства.

Характеристика юридичної відповідальності за порушення бюджетного, податкового, банківського, валютного законодавства України та законодавства у сфері страхування.

Порушення, що мають місце у сфері формування та виконання бюджету. Податкові правопорушення. Порушення у сфері діяльності банківських установ. Правопорушення на валютному та страховому ринках.

Проміжний модульний контроль 1

Змістовний модуль ІІ. Особлива частина фінансового права

 Тема 4. Бюджетне право. Бюджетна система України.

Поняття бюджету і його роль у виконанні функцій суверенної держави. Державний бюджет – основний фінансовий план держави. Зведений бюджет України та його значення. Структура доходної та видаткової частин Державного бюджету України.

Поняття, предмет, система і джерела бюджетного права. Характеристика Бюджетного кодексу України. Види бюджетно-правових норм. Поняття, структура та особливості бюджетно-правових відносин.

Поняття та характеристика бюджетної системи України. Принципи бюджетної системи. Поняття бюджетного устрою України. Поняття та структура бюджетної класифікації. Склад доходів і видатків бюджету. Поняття, форми та види бюджетного фінансування. Поняття, види та граничний розмір Державного боргу. Класифікація доходів і видатків. Поняття та методи бюджетного регулювання. Порядок надання міжбюджетних трансфертів. Бюджетні повноваження України та місцевих органів самоврядування.

Тема 5.Бюджетний процес в Україні.

Поняття і принципи бюджетного процесу. Поняття стадії бюджетного процесу, взаємозв’язок між стадіями. Учасники бюджетного процесу. Характеристика бюджетного циклу. Характеристика графіка бюджетного процесу.

Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період. Порядок складання проекту бюджету. Бюджетні запити.

Порядок розгляду та прийняття бюджету. Порядок виконання бюджету як основної стадії бюджетного процесу. Стадії виконання бюджету. Порівняльна характеристика банківської і казначейської форм виконання державного бюджету. Переваги казначейської форми виконання державного бюджету. Принцип єдиного казначейського рахунку. Розпис доходів і видатків, його значення. Роль Державного казначейства України в організації виконання бюджету, його функції і повноваження. Поняття, види та компетенція розпорядників бюджетних коштів в організації виконання бюджету.Поняття та види звітності про виконання бюджету. Характеристика та значення звіту про виконання Державного бюджету України.

Поняття контролю за дотриманням бюджетного законодавства України та особливості його здійснення на стадіях бюджетного процесу.

Тема 6.Правове регулювання державних доходів. Податкове право України.

Поняття та види державних доходів. Правові основи їх встановлення та стягнення. Неподаткові доходи Державного бюджету України.

Поняття та сутність податку. Ознаки податку. Функції і принципи податку. Елементи податку як юридичної категорії. Класифікація податків. Загальнодержавні та місцеві податки і збори. Прямі і непрямі податки. Податкові пільги.

Поняття і принципи податкового права. Джерела податкового права. Податкові норми, їх види. Податкові правовідносини, їх поняття і зміст.

Поняття податкової системи та принципи її побудови. Критерії, які характеризують податкову систему. Податковий тиск в умовах функціонування податкової системи. Характеристика спрощеної системи оподаткування (єдиного податку та фіксованого патенту)

Поняття платника податку. Принцип резиденства у податковому праві. Права і обов’язки платника податку.

Податки, що сплачують юридичні і фізичні особи в Україні. Правовий статус і компетенція Державної податкової служби в Україні. Роль і повноваження податкової міліції у боротьбі зі злочинністю. Юридична відповідальність за порушення податкового законодавства України. Поняття, значення і види фінансових санкцій.

 

Тема 7.Правове регулювання державних видатків і кошторисно-бюджетного фінансування.

Поняття витрат держави, їх характерні особливості та принципи фінансування. Особливості витрат держави в нових умовах господарювання. Поняття та принципи бюджетного фінансування.

Основні принципи, методи та джерела фінансування галузей народного господарства. Порядок фінансування промисловості і капітальних вкладень. Проектно-кошторисна документація. Джерела фінансування капітальних вкладень. Фінансування капітального будівництва та капітального ремонту в системі органів внутрішніх справ.

Поняття та сутність кошторисно-бюджетного фінансування, принципи та об’єкти фінансування. Кошторис як основний фінансовий план витрат бюджетної установи. Правове значення кошторису витрат бюджетної установи на її утримання, порядок розробки та застосування. Види кошторисів витрат.

Порядок фінансування соціально-культурних заходів і соціального захисту населення. Порядок фінансування охорони здоров’я та фізичної культури. Порядок фінансування обороноздатності держави. Порядок фінансування державних органів законодавчої і виконавчої влади.

Тема 8. Правові основи державного кредиту. Державний борг.

Поняття та значення державного кредиту.

Державний внутрішній борг України, його правовий режим. Форми державного внутрішнього боргу. Особливості фінансових правовідносин у сфері державного кредиту.

Правове регулювання державних позик, їх класифікація. Обслуговування державного внутрішнього боргу.

Правове регулювання ощадної справи. Ощадний банк України, його повноваження і функції. Види вкладів.

Заходи держави щодо погашення внутрішнього державного боргу.

 

Тема 9. Правові основи страхування.

Поняття страхування та його риси. Сутність і функції страхування. Історія виникнення і розвитку страхової справи у світі. Структура національного страхового ринку. Страхова компанія.

Основні галузі і види страхування. Майнове страхування. Особисте страхування. Соціальне страхування. Страхування цивільної відповідальності. Страхування підприємницьких ризиків. Співстрахування та перестрахування.

Добровільне та обов’язкове страхування. Класифікація фінансово-правових взаємовідносин у сфері страхування. Зміст та особливі умови договору страхування.

Організація нагляду та контролю за страховою діяльністю в Україні.

Тема 10. Правові основи банківської діяльності.

Поняття та структура банківської системи України; взаємозв’язки між її елементами по горизонталі і вертикалі.

Національний банк України, його правовий статус, функції. Структура Національного банку України, керівні органи. Характеристика заходів, які застосовуються Національним банком України до порушників фінансової дисципліни.

Правовий статус та види комерційних банків за спеціалізацією діяльності. Порядок створення, реорганізації і ліквідації комерційного банку.

Характеристика базових операцій комерційних банків. Правові основи кредитування. Поняття, принципи і види кредитів. Забезпечені кредити. Предмет застави при кредитування. Іпотека. Правова природа взаємозв’язку між банком і позичальником. Структура і зміст кредитного договору.

Порядок відкриття рахунку у банку. Правові форми безготівкових розрахунків. Основні платіжні документи.

Характеристика сумнівних і значних операцій. Відповідальність банків та їх клієнтів за порушення фінансової дисципліни.

Тема 11. Правове регулювання грошового обігу та розрахунків.

Поняття грошової системи. Грошова система України та її розвиток у сучасних умовах.

Принципи побудови грошової системи та її структура. Елементи грошової системи. Правові основи грошового обігу в Україні. Грошова реформа: поняття, види. Етапи проведення грошової реформи в Україні.

Правила ведення безготівкових розрахунків. Форми платіжних документів, які підтверджують безготівкові розрахунки.

Порядок ведення касових операцій в Україні. Форми касових документів, за допомогою яких оформлюються касові операції. Компетенція керівника організації, головного бухгалтера та касира при здійсненні касових операцій.

Контроль за веденням касових операцій. Порядок проведення ревізії каси та оформлення її результатів.

Тема 12. Правові основи валютного регулювання та контролю.

Поняття валюти та валютних цінностей.

Поняття валютної операції. Правовий режим валютних операцій.

Ліцензування валютних операцій комерційних банків. Порядок надання ліцензій на здійснення операцій з валютними цінностями, їх види.

Загальні положення про розрахунки в іноземній валюті на території України. Правила здійснення операцій з купівлі та продажу іноземної валюти готівкою. Операції з продажу валюти на Міжбанківській валютній біржі.

Валютний контроль та органи, що його здійснюють.

Підсумковий модульний контроль 2

 

    ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№ з/п Назва тем Нормативний обсяг годин з них:
Всього годин з викладачем з них: Самостійна та індивідуальна робота з них:
Лекцій Семінарських занять Практичних занять Самостійна робота Індивідуальна робота
  Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПРАВА          
Тема 1.Фінанси і фінансова діяльність держави. Предмет і система фінансового права.    
Тема 2.Правові засади фінансового контролю в Україні.      
Тема 3.Відповідальність за порушення фінансового законодавства.   2+
  Всього по змістовному модулю І:  
  Змістивий модуль ІІ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПРАВА          
Тема 4.Бюджетне право. Бюджетна ситема України.    
Тема 5.Бюджетний процес в Україні.        
Тема 6. Правове регулювання державних доходів. Податкове право України.      
Тема 7. Правове регулювання державних видатків і кошторисно-бюджетного фінансування    
Тема 8. Правові основи державного кредиту. Державний борг.        
Тема 9. Правові основи страхування.        
Тема 10. Правові основи банківської діяльності.      
Тема 11. Правове регулювання грошового обігу та розрахунків.      
Тема 12. Правові основи валютного регулювання та контролю.   2+    
  Всього по змістовному модулю ІІ:
Всього годин
Підсумковий контроль залік                
                         

 

 

3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І. Загальна частина фінансового права.

Тема 1. Фінанси і фінансова діяльність держави.

Предмет і система фінансового права

Семінарське заняття – 2 год.

1. Поняття і функції фінансів. Поняття фінансової діяльності держави.

2. Фінансова система України та фінансова політика.

3. Поняття фінансового права, його місце в національній системі права та взаємозв’язок з іншими галузями права.

4. Система та джерела фінансового права. Методи фінансового права.

5. Фінансово-правові норми, їх структура та види.

6. Фінансово-правові відносини: суб’єкт, об’єкт, зміст і особливості.

Теми рефератів, доповідей

1. Характеристика фінансової системи України.

2. Характеристика фінансових систем розвинених країн світу.

3. Аналіз фінансової діяльності України.

4. Ретроспектива виникнення і розвитку фінансово-правової науки в Україні.

5. Характеристика основних форм фінансово-правових актів України.

6. Місце фінансового права в націоній системі права України.

 

Перелік ключових термінів і понять теми

Фінанси як економічна ті юридична категорії; функції фінансів; централізовані та децентралізовані фінанси; публічні та приватні фінанси; фінансова система України; публічна фінансова діяльність: зміст, принципи та правові форми; повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності; методи та правові форми публічної фінансової діяльності; фінансове право: поняття, предмет та метод; система та джерела фінансового права; фінансово-правові норми: зміст, особливості та види; фінансово-правові відносини: зміст і особливості; суб’єкти фівнансового права та фінансових правовідносин.

Завдання для самостійної роботи:

1. Опрацюйте визначений вище для підготовки до семінару з теми №1 навчальний матеріал користуючись конспектом лекції, рекомендованими посібниками (підручниками), а також іншими джерелами.

2. Виділіть в робочому зошиті окремий розділ під назвою «Термінологічний словник » та внесіть до нього вказані вище ключові терміни і поняття з відповідними визначеннями, знайденими у рекомендованих підручниках, посібниках, фахових словниках, а також у нормативно-правових актах.

3.Складіть в робочому зошиті перелік законодавчих та інших нормативно-правових актів, що визначають функції та повноваження органів держави та місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності.

4. У робочомузошиті, користуючись Конституцією України та рекомендованими до теми джерелами чинного національного законодавства складіть перелік органів державної влади загальної та спеціальної компетенції, які здійснюють фінансову діяльність в Україні, та коротко викладіть їх головні повноваження.

5. Визначте чи є наступні правовідносини фінансовими, а якщо так, то назвіть суб'єкти та об'єкти таких правовідносин:

· сплата адміністративного штрафу за порушення правил дорожнього руху;

· отримання банківського кредиту юридичною особою;

· відкриття банківського рахунку фізичною особою;

· плата за оренду землі;

· сплата фізичною особою комунальних платежів.

6. Проаналізуйте наступну ситуацію:

Лауреат конкурсу юних піаністів ім. Бетховена, проведеного в м. Києві, 15-річний житель м. Львова Веніамін Музикантський одержав премію (2500 доларів США) і був запрошений виступити із сольними концертами в Німеччині, за які йому було виплачено 10550 євро. Після прибуття в м. Львів він був оповіщений про необхідність з'явитися до податкової інспекції, заповнити декларацію і сплатити податок на всі суми доходів. Батьки Веніаміна заявили податковому інспекторові, що їхній син є неповнолітнім і не може бути суб'єктом фінансових правовідносин а, отже, платити податок не зобов'язаний.

Оцініть юридичну обґрунтованість позицій сторін. Покажіть на прикладах, у яких випадках фізична особа стає суб'єктом фінансових правовідносин.

7.У наведених нижче правових нормах визначте їх диспозицію, гіпотезу та санкцію:

а) ст. 199 Кримінального кодексу України: «Виготовлення, зберігання, при­дбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, інозе­мної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї- караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років»;

б) ст. 155-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення: «Неподання, несвоєчасне подання або подання за невстановленою формою державним податко­вим органам звітності, пов'язаної із застосуванням електронних контрольно-касових апаратів, незбереження документів, визначених порядком застосування електронних контрольно-касових апаратів,- тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - у розмірі одного неоподатковуваного мініму­му доходів громадян»;

в) ст. 118 Бюджетного кодексу України: «У разі виявлення бюджетного правопо­рушення Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, органи Державної контрольно-ревізійної служби України, місцеві фінансові органи, голови виконавчих органів міських міст районного значення, селищних та сільських рад і головні розпорядники бюджетних коштів у межах своєї компетенції можуть щодо тих розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, яким вони довели відповідні бюджетні асигнування,- зупинити операції з бюджетними коштами»;

г) ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і ва­лютного контролю»: «До резидентів, нерезидентів за здійснення операцій з валют­ними цінностями, що передбачені п. 2 ст. 5 цього Декрету, без одержання генераль­ної ліцензії Національного банку України - накладається штраф у сумі, еквівалентнійсумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій, з виключенням банку із книги реєстрації банків або без такого виключення»;

г) ст. 1 Положення Національного банку України про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: «У разі порушення банками вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку Національний банк застосовує до банків захід впливу поперед­нього реагування у вигляді письмового застереження».

 

Методичні вказівки

При підготовці до семінарського заняття слід звернути увагу на те, що у зосвоєнні знань з фінансового права важливу роль відіграють наведені вище основні (ключові) терміни і поняття, а також положення Конституції України та інших рекомендованих законодавчих і нормативно-правових актів, оскільки вони стосуються всього матеріалу курсу. З цією метою необхідно в повному обсязі виконати надані вище завдання для самостійної роботи.

 

Література до теми

[1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12]

Питання для самоконтролю:

1. Що таке фінанси? Які функції виконують?

2. В чому полягає об’єктивна необхідність існування фінансів?

3. Що таке державні фінанси?

4. В чому полягає відмінність між державними та приватними фінансами?

5. В чому різниця між централізованими та децентралізованими фінансами?

6. Що розуміють під фінансовою системою України?

7. Визначте економічний, матеріальний і правовий зміст поняття «фінансова система України».

8. Назвіть ланки «фінансової системи України».

9. Охарактеризуйте, що таке фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування. Які функції вона виконує?

10. Назвіть принципи фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування.

11. Назвіть органи, які здійснюють управління державними фінансами в Україні. Чому одні з них називають ознаками загальної компетенції, а інші – органами спеціальної компетенції.

12. Назвіть ознаки, які відрізняють фінансову діяльність держави, органів місцевого самоврядування від інших видів діяльності .

13. Що є предметом та виступає об’єктом фінансової діяльності?

14. На які групи поділяються принципи фінансової діяльності?

15. За допомогою яких методів здійснюється фінансова діяльність держави, органів місцевого самоврядування?

16. Що таке фінансово-правові акти та на які групи їх поділяють?

17. Що таке фінансова політика? Визначте зміст фінансової політики.

18. Обґрунтуйте, чому забезпечення фінансової безпеки держави вважають основним напрямком фінансової політики.

19. Визначте систему органів, які здійснюють фінансову діяльність в Україні.

20. Визначте основний зміст повноважень кожного з органів, які здійснюють фінансову діяльність в Україні. Чи належить до державних органів влади та (або) управління цільові фонди. Які групи суспільних відносин складають предмет фінансового права?

21. Обґрунтуйте, чому фінансове право належить до публічних галузей права?

22. Якими ознаками характеризується метод фінансово-правового забезпечення?

23. Назвіть, у чому полягає особливість методу фінансово-правового регулювання?

24. Обґрунтуйте, чому основним методом фінансово-правового регулювання є імперативний?

25. Що розуміють під системою фінансового права?

26. Назвіть принципи фінансового права.

27. Назвіть галузі права, з якими тісно пов'язане фінансове право?

28. У чому проявляться зв'язок фінансового права з конституційним правом?

29. Установіть співвідношення фінансового права з адміністративним правом?

30. Відмежуйте фінансове право від цивільного права?

31. Яким чином фінансове право пов’язане з трудовим правом, правом соціального забезпечення, а також з кримінальним правом?

32. За якими підставами проводять класифікацію джерел фінансового права.

33. Які конституційні норми регулюють фінансові відносини?

34. Назвіть групи підзаконних актів органів виконавчої влади які є джерелом фінансового права. Назвіть приклади.

35. Перелічите фінансово-правові акти органів місцевого самоврядування, які є джерелом фінансового права.

36. Назвіть ознаки фінансово-правових норм та їх види. Якою є структура фінансово-правових норм?

37. Визначте, що являє собою юридичний факт та опишіть його значення і складові?

38. Правосуб’єктність – як загальна передумова участі суб’єктів права у фінансових правовідносинах. Визначте поняття та елементи з яких вона складається.

39. Поняття та відмінності понять «суб’єкта фінансового права» та «суб’єкт фінансових правовідносин».

40. Визначте ознаки фінансових правовідносин.

41. Які розрізняють види правосуб’єктності? Охарактеризуйте кожний з них.

42. З чим пов’язано виникнення, зміна та припинення фінансових правовідносин?

43. Поняття юридичних фактів, їх види та особливості.

44. Що виступає об’єктом правовідносин?

Тема 2. Правові засади фінансового контролю в Україні

Семінарське заняття – 2 год.

1. Поняття і види фінансового контролю.

2. Методи фінансового контролю.

3. Організація і органи фінансового контролю: правовий статус, завдання та компетенція Рахункової палати України; контрольні повноваження Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної контрольно-ревізійної служби, Державної податкової служби України.

4. Аудиторський фінансовий контроль, його сутність, значення.

Теми рефератів, доповідей

1. Характеристика ревізії як методу фінансового контролю.

2. Характеристика перевірки як методу фінансового контролю.

3. Правовий статус і повноваження Рахункової палати України.

4. Аналіз зарубіжного досвіду діяльності вищих органів незалежного фінансового контролю.

5. Правові основи аудиту в Україні.

Перелік ключових термінів і понять теми

Фінансовий контроль; фінансова дисципліна; об’єкти та суб’єкти фінансового контролю; види фінансового контролю; методи фінансового контролю; форми фінансового контролю (перевірка, ревізія, інвентаризація, обстеження, фінансовий моніторинг; державний фінансовий аудит; аудит (аудитори і аудиторські фірми); правові засади державного регулювання фінансового контролю; система органів фінансового контролю в Україні та їх повноваження.

Завдання для самостійної роботи:

1. Самостійно опрацюйте відповідні розділи (глави) рекомендованих посібників. Враховуючи те, що до цієї теми не передбачено лекції, законспектуйте у робочому зошиті основні положення, що розкривають її зміст у відповідності з планом семінару, а також опрацюйте наведені нижче наступні завдання для самостійної роботи і питання для самоконтролю. Окремо у розділі робочого зошита «термінологічний словник» розкрийте зміст ключових понять теми.

2. У яких видах фінансового контролю (попередній, поточний та наступний) застосовуються такі методи і способи фінансового контролю та чому:

a) аналіз проведеного аудиту;

б) ревізія;

в) аналіз фінансово-господарської діяльності;

г) інвентаризація;

д) контроль за складанням кошторису;

е) обстеження;

є) контроль за виконанням кошторису державної установи.

3.Товариство з обмеженою відповідальністю «Крос» із річним господарським оборогом 43000 грн. надало річний баланс і звітність без аудиторського висновку. Оцініть правомірність ситуації.

4.Керівником аудиторської фірми «Аудит консалтинг» є громадянин Павленко, який у травні 2008 р. отримав сертифікат про право на заняття аудиторською діяльністю. Аудиторська фірма у липні 2011 р. уклала з акціонерним товариством «Меблі» такі договори:

- на проведення аудиторської перевірки з метою підтвердження достовірності фінансової звітності;

- на здійснення посередницьких операцій з реалізації продукції даного підприєм ства.

Оцініть правомірність ситуації.

5.Філіал акціонерного товариства «Ехо» внаслідок реорганізації отримав статус товариства з обмеженою відповідальністю. Господарський оборот товариства не пере­вищує 14200 грн.

Визначте, чи підлягає акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю «Ехо» обов'язковому аудиту річного балансу, якщо попередню аудиторську перевірку було проведено рік тому.

6.Аудиторська фірма уклала договір на проведення аудиторської перевірки з акціонерним товариством «Сигнал», директор якого є батьком провідного аудитора фірми, що бере участь в аудиторській перевірці.

У договорі на проведення аудиторської перевірки було передбачено предмет і термін перевірки.

Оцініть правомірність ситуації.

7.На вимогу контрольно-ревізійного управління у м. Києві було проведено ауди­торську перевірку підприємства «Укргазбуд», що повністю утримується за рахунок бюджету і не займається підприємницькою діяльністю.

Аудит провели аудитори аудиторської фірми «Процес» Козаченко і Марченко (останній є братом директора підприємства Воронова).

Дайте правовий аналіз цій ситуації.

8. Документальна перевірка підприємства районною податковою
інспекцією засвідчила, що бухгалтерський облік на цьому підприємстві ве­
деться з численними порушеннями: не ведеться облік за деякими регістрами,
що пов'язані з обліком податкових платежів, головна книга та інші облікові до­
кументи оформлені недбало, з численними виправленнями, підчистками; немає
деяких документів про надходження і видатки коштів. В акті документальної
перевірки зафіксовано конкретні суми заниження податкових зобов'язань,
виявлених за бухгалтерськими документами підприємства. За матеріалами
перевірки прийнято рішення про застосування штрафних санкцій за прихо-­
вування (заниження) прибутку.

Чи є правомірними дії податкової інспекції стосовно цього підприємства?

Чи є правомірними дії ревізора?

9.Під час проведення ревізії на підприємстві ревізор вилучив у бухгалтера
чорнові записи про ведення бухгалтерського обліку цього підприємства. Вилу­
чення оформлено протоколом, копію якого вручено під розписку директорові
підприємства.

Чи є правомірними дії ревізора?

10.Визначте, до компетенції яких органів фінансового контролю належить перевірка таких суб'єктів:

а) недержавний страховий фонд;

б) Адміністрація Президента України;

в) Ощадний банк України;

г) акціонерне товариство «Горизонт»;

г) обласний суд;

д) Міністерство фінансів України;

с) державне підприємство;

є) Національний банк України.

11.Визначте об'єкти фінансового контролю з-поміж перелічених у завданні 1 суб'єктів.

Методичні вказівки

Вивчаючи дану тему, студенти мусять засвоїти, що фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування - це така діяльність, якій іманентно властивий постійний контроль. Для розуміння цієї теми слід мати чітке уявлення про фінансовий контроль як регламентовану нор­мами права цілеспрямовану діяльність законодавчих і виконавчих органів держави, органів місцевого самоврядування та недержавних організацій, спрямовану на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональ­ності у процесі мобілізації, розподілу та використання відповідних фондів кош­тів.

Фінансовий контроль треба розглядати як спеціальну галузь контролю, який здійснюється в державі в установленому правовими нормами порядку системою органів державної влади, а також ор­ганами місцевого самоврядування за сприяння громадських організацій, тру­дових колективів і громадян. Важливо розуміти, що основним змістом фінан­сового контролю є: перевірка виконання юридичними та фізичними особами фінансових зобов'язань перед державою, органами місцевого самоврядуван­ня; перевірка правильності використання державними та муніципальними підприємствами грошових ресурсів, що перебувають у їхньому господарському віданні чи управлінні; перевірка дотримання правил здійснення фінансових операцій, розрахунків і зберігання коштів підприємствами на рахунках у кре­дитних установах; виявлення можливостей підвищення продуктивності праці, рентабельності, економії матеріальних і грошових ресурсів; попередження і усунення виявлених порушень фінансової дисципліни.

Студенти повинні знати види та систему органів загальнодержавного фінан­сового контролю, що забезпечують фінансовий контроль органів законодавчої влади і місцевого самоврядування; фінансовий контроль Президента України; фінансовий конт­роль органів виконавчої влади загальної компетенції; фінансовий контроль органів виконавчої влади спеціальної компетенції, а також спеціальні органи державного фінан­сового контролю: Державне казначейство України та його регіональні органи; Державна контрольно-ревізійна служба в Україні та її регіональні управління, відділення і групи; Державна пробірна служба України та підпорядковані їй органи пробірного контролю; Державна комісія з регулювання ринків фінансо­вих послуг України; Державна податкова адміністрація України та місцеві по­даткові адміністрації; Національний банк України та Генеральний департа­мент банківського нагляду Національного банку України тощо. Необхідно пам'ятати, що відомчий фінансовий контроль здійснюють самостійні струк­турні контрольно-ревізійні підрозділи міністерств і відомств, підпорядковані безпосередньо керівникам цих органів, а внутрішньогосподарський.- керів­ники конкретних підприємств та установ.

Розкриваючи поняття аудиторського контролю, студенти повинні давати аналіз Закону України «Про аудиторську діяльність», особливу увагу звертаючи на випадки, у яких проведення аудиту є обов'язковим. Крім того, потрібно роз­крити правовий статус Аудиторської палати України.

Нарешті, студенти повинні вміти давати правовий аналіз ревізії, перевірки, обстеження, інспекції, спостереження як методів фінансового контролю та розрізняти їх.

Окремо слід розглянути види ревізій за різними критеріями: 1) за змістом: а) фактичні; б) документальні; 2) за періодом діяльності, який обстежується: а) ви­біркові (часткові); б) фронтальні (повні); 3) за предметом перевірки: а) комп­лексні; б) тематичні; 4) за організаційною ознакою: а) планові; б) непланові.

Література до теми

[1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22]

 

Питання для самоконтролю:

1. Що таке фінансовий контроль?

2. Розкрийте мету і завдання фінансового контролю та визначте його зміст.

3. На яких принципах ґрунтується фінансовий контроль?

4. Що виступає об’єктом та суб’єктом фінансового контролю?

5. Назвіть види фінансового контролю, на які вони поділяються за різними критеріями.

6. Що таке попередній, поточний та наступний контроль?

7. Яка відмінність існує між загальнодержавним, відомчим та місцевим фінансовим контролем?

8. Які розрізняють види ревізій?

9. Назвіть методи та форми фінансового контролю.

10.Охарактеризуйте, у чому полягає відмінність ревізії від перевірки?

11.Назвіть, що таке аудит і які особливості проведення аудиторського контролю в Україні?

12.Опишіть, які органи здійснюють загальнодержавний фінансовий контроль?

13.Назвіть види перевірок, визначте, які з них проводяться найчастіше.

14.Які особливості інспекторської перевірки?

15.Що таке обстеження та аналіз як метод фінансового контролю?

16.Дайте визначення фінансового моніторингу та назвіть його головну мету.

17.Що таке державний фінансовий аудит?

18.У яких нормативних актах визначені загальні вимоги до проведення державного фінансового контролю?

19.Які особливості планування та документування контрольних заходів?

20.Визначте особливості контрольних заходів за зверненням правоохоронних органів.

21.Що таке аудит та хто його здійснює?

22.Які вимоги до проведення аудиту встановлені законодавством України?

23.Визначте систему органів, які беруть участь у здійсненні фінансового контролю в Україні.

24.Які повноваження у сфері фінансового контролю здійснює Верховна Рада України, її комітети та Рахункова палата.

25.Які особливості контрольних повноважень Президента України?Яким чином реалізуються контрольні функції у сфері фінансів Кабінету Міністрів України?

26.Визначте повноваження місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення фінансового контролю на відповідній території.

27.Назвіть завдання, функції Рахункової палати та обґрунтуйте, чому вона є постійно діючим органом контролю.

28. Які основні завдання Міністерства фінансів України під час здійснення фінансового контролю?

29.Визначте обсяг повноважень у сфері фінансового контролю Державного казначейства України?

30.Назвіть функції та повноваження органів Державної контрольно-ревізійної служби України у сфері фінансового контролю.

40.Назвіть повноваження у сфері фінансового контролю:

· Державної податкової служби України;

· Державної митної служби України;

· Державної пробірної служби України;

· Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні;

· Державного комітету фінансового моніторингу;

· Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

· Пенсійного та інших спеціальних загальнодержавних цільових позабюджетних фондів України.

·

 

 

Тема 3: Відповідальність за порушення фінансового законодавства.

Семінарське заняття – 2 год.

 

1. Загальноправовий зміст відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі юридичної відповідальності.

2. Фінансово-правова відповідальність:мета,принципи та функції. Співвідношення з іншими видами юридичної відповідальності.

3. Підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства.

4. Фінансове правопорушення: поняття, склад, види.

5. Поняття та види фінансово-правових санкцій.

Теми рефератів та доповідей:

1. Процесуальні форми реалізації фінансово-правової відповідальності.

2. Порядок застосування фінансово-правових санкцій за податкові правопорушення.

3. Характеристика юридичної відповідальності за порушення бюджетного законодавства.

Перелік ключових термінів та понять теми:

Юридична відповідальність; відповідальність за порушення фінансового законодавства; фінансово-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності; позитивна (перспективна) юридична відповідальність суб’єктів фінансового права; негативна (ретроспективна) юридична відповідальність суб’єктів фінансового права; мета та функції юридичної відповідальності суб’єктів фінансового права; підстави юридичної відповідальності суб’єктів фінансового права; фінансове правопорушення: поняття, склад, види; бюджетне правопорушення; податкове правопорушення; державний примус та юридичні санкції: зміст, співвідношення, класифікація.

Завдання для самостійної роботи:

Самостійно опрацюйте відповідні розділи (глави) рекомендованих базових посібників. Враховуючи те, що до цієї теми не передбачено лекції, законспектуйте у робочому зошиті основні положення, що розкривають її зміст згідно з планом семінару, а також опрацюйте наведені нормативно-правові акти та питання для самоконтролю. Окремо у виділеному для термінологічного словника розділі робочого зошита розкрийте зміст ключових термінів та понять теми.

Методичні вказівки

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на мету, принципи та види фінансово-правової відповідальності, їх відмінність та схожість з іншими видами юридичної відповідальності, специфічні особливості завдяки формам і інструментам накладення та стягнення.

Традиційно розрізняють чотири види юридичної відпові­дальності: кримінальну, адміністративну, цивільно-правову і дис­циплінарну. Водночас у юридичній літературі не бракує праць, у яких відстоюються інші самостійні види юридичної відповідальності, зокрема конституційна, господарська, земельна, екологічна, міжнародна тощо.

Як самостійний вид відповідальності розглядають і фінансо­во-правову відповідальність. Студент має виходити з того, що функції фінансово-правової відповідальності базуються на вихідних положеннях і принципах, притаманних функціям юри­дичної відповідальності загалом, та водночас мають особливості, пов'язані із галузевою приналежністю. Саме через функції фінансово-правова відповідальність реалізує своє призначення, тому вони тісно пов'язані з фінансово-правовими санкціями та соціальними й майновими наслідками їх застосування.

Функції фінансово-правової відповідальності — це основ­ні напрямки її правового впливу на фінансові правовідносини, в яких виявляється її соціальне призначення і за допомогою яких досягаються цілі фінансово-правової відповідальності.

Розглядаючи проблему правової природи відповідальності за порушення фінансового законодавства, студенту треба звернути увагу на аргументацію вчених щодо визначення її співвідношення з іншими видами юридичної відповідальності.

Розкриваючи тему, студент повинен глибоко усвідомити підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства, відповідні обов'язкові ознаки та склад фінансових правопорушень.

Література до теми

[1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 26, 33, 38, 41, 63]

 

 

Питання для самоконтролю

1. Яка мета фінансово-правової відповідальності? Якими ознаками характеризується поведінка суб 'єктів фінансового права?

2. Які види правової поведінки суб 'єктів фінансового права ви знаєте?

3. Яка поведінка суб'єктів фінансового права є правомірною, а яка протиправною ?

4. У яких аспектах розглядають юридичну відповідальність?

5. Визначте поняття: «позитивна юридична відповідальність», «негативна юридична відповідальність».

6. Назвіть загальні ознаки юридичної відповідальності.

7. Визначте специфічні ознаки юридичної відповідальності суб'єктів фінансового права.

8. Як можна визначити юридичну відповідальність суб 'єктів фінансового права?

9. Які виділяють принципи юридичної відповідальності суб'єктів фінансового права?

10.Визначте мету юридичної відповідальності суб'єктів фінансового права?

11.Назвіть функції юридичної відповідальності суб'єктів фінансового права.

12.Яке призначення правоохоронної та виховної функцій юридичної відповідальності суб'єктів фінансового права?

13.Визначте систему видів юридичної відповідальності суб'єктів фінансового права.

14.Порівняйте поняття «підстави притягнення до юридичної відпо­відальності» і «підстави настання юридичної відповідальності».

15.Дайте визначення правопорушення, яке скоюють суб'єкти фінансового права.

16.Якими ознаками характеризується правопорушення, яке скоюють
суб'єкти фінансового права?

17.Що розуміють під складом правопорушення, яке скоюють суб'єкти фінансового права?

18.Визначте об'єкт правопорушення, яке скоюють суб'єкти фінансового права.

19.Дайте визначення об'єктивної сторони правопорушення, яке скоюють суб 'єкти фінансового права.

20.Хто виступає суб'єктом правопорушення?

21.Назвіть ознаки суб'єктивної сторони правопорушення, яке скоюють суб 'єкти фінансового права.

22.Які заходи державного примусу застосовуються за правопорушення у сфері фінансової діяльності?

23.Які види санкцій можуть застосовуватися у разі притягнення до відповідальності суб'єктів фінансового права?

24.Визначте, які санкції за порушення бюджетного законодавства можуть застосовуватися у разі притягнення до відповідальності суб'єктів фінансового права.

25.Користуючись Податковим кодексом України , дайте перелік санкцій за порушення податкового законодавства.

26.Що таке пеня, штрафна санкція (штраф)?

27.Які особливості притягнення до адміністративної відповідальності суб'єктів фінансового права?

28.У яких випадках суб 'єкти фінансового права притягаються до цивільно-правової та кримінальної відповідальності?

29.Яким чином здійснюється захист прав та законних інтересів суб'єктів фінансових правовідносин?

Змістовий модуль ІІ. Особлива частина фінансового права.

Тема 4: Бюджетне право. Бюджетна система України.

Семінарське заняття – 2 год.

1. Поняття бюджетного права. Бюджетно-правові норми та бюджетно-правові відносини.

2. Бюджетний устрій та бюджетна система України.

3. Бюджетна класифікація та структура бюджетів: поняття, зміст і правове регулювання.

4. Склад доходів і видатків бюджетів.

5. Правове регулювання міжбюджетних відносин.

Теми рефератів та доповідей:

1. Бюджетні повноваження держави.

2. Загальний і спеціальний фонди бюджету.

3. Принципи бюджетної системи України

4. Поняття та методи бюджетного регулювання.

5. Проблеми розвитку бюджетного права в Україні.

6. Загальна характеристика бюджетного кодексу України.

 

Перелік ключових термінів та понять теми:

Бюджет, Державний бюджет України, місцеві бюджети, бюджети місцевого самоврядування, кошторис, бюджетний період, бюджетна класифікація, структура бюджетів, бюджетна програма, бюджетна система України, принципи бюджетної системи, бюджетний устрій, бюджетне асигнування, бюджетне зобов’язання, бюджетне призначення, бюджетний запит, бюджетний процес, бюджетний розпис, видатки бюджету, витрати бюджету, головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів, бюджетні установи, одержувачі бюджетних коштів, методи бюджетного регулювання, дотація вирівнювання, субвенції, субсидії, доходи бюджету, залишок бюджетних коштів, кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування, коефіцієнт вирівнювання, міжбюджетні трансферти, надходження до бюджету , проект бюджету, фінансовий норматив бюджетної забезпеченості.

Завдання для самостійної роботи:

1.Опрацюйте за конспектом лекції, рекомендованими підручниками та посібниками навчальний теоретичний матеріал, що визначений для підготовки до семінару з теми. Ознайомтися зі змістом Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року та зробіть у робочому зошиті відповідні тезові записи щодо змісту відповідних розділів, глав та статей БКУ, а також ключових термінів та понять теми у термінологічному словнику.

2.Опрацюйте навчальний матеріал та підготуйте відповіді на питання для самоконтролю.

3.Посилаючись на бюджетне законодавство, визначте коло суб'єктів бюджетних правовідносин і наведіть приклади.

4. Посилаючись на бюджетне законодавство, наведіть приклади матеріальних і процесуальних бюджетно-правових норм.

5. Складіть список нормативно-правових актів, які регулюють бюджетні правовідносини, відповідно до їх класифікації.

Методичні вказівки

Для вивчення теми важливо з'ясувати зміст інституту «бюджет». Студенти мають розрізняти поняття бюджету як економічної, правової категорії, а також її матеріальний зміст. Студенти мають сприймати сукупність фінансово-правових норм, що регулю­ють відносини в галузі бюджетної діяльності як одну з головних підгалузей фінан­сового права - бюджетне право України. Передусім студентам слід роз­крити предмет бюджетного права як сукупність внутрішньодержавних відно­син, які виникають у зв'язку з утворенням, розподілом і використанням коштів державного і місцевого бюджетів. Для вивчення наступних питань теми рекомендується уважно опрацювати основні терміни та поняття Бюджетного кодексу України (зокрема у ст.2 БКУ), без знання яких неможливо роз­крити зміст більшості бюджетних норм.

Студентам необхідно розглянути систему бюджетно-правових відносин, яку складають відносини, що виникають, змінюю­ться або припиняються при: а) встановлення бюджетної системи і бюджетного устрою України; б) розподілу фондів і видатків між окремими видами бю­джетів; в) складання, розгляду, затвердження виконання бюджетів та розгля­ду звітів про їх виконання, а також здійснення контролю за виконанням бю­джетів. Необхідно пам'ятати, що бюджетно-правові норми поділяються за таки­ми критеріями: 1) за дією в часі: а) постійно діючі, б) строкові (періодичні); 2) за функціональним призначенням: а) матеріальні, б) процесуальні. Студенти повинні визначити особливості бюджетних правовідносин: а) є внутрішньо­державними; б) стосуються розподілу бюджетних ресурсів і реалізації цього розподілу; в) являють собою юридичну форму економічних відносин; г) мають офіційний характер і забезпечуються засобами державного примусу тощо.

Далі слід розкрити систему бюджетного законодавства, яку складають: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон про Державний бюд­жет України; інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини; норматив­но-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі й на виконан­ня Бюджетного кодексу та інших законів, що регулюють бюджетні правовідно­сини; нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади; рішен­ня органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на особливості бюджетного устрою та бюджетної системи України. Проаналізувати існуючу бюджетну класифікацію та структуру бюджетів, склад доходів і видатків бюджетів. Крім того, засвоїти правове регулювання міжбюджетних відносин.

Література до теми

[1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 36, 40]

 

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте сутність поняття «бюджет», «функції бюджету», «бюджетна система». Що таке бюджетний устрій?

2. Розкрийте поняття «Бюджетне право» та обґрунтуйте місце бюджетного права в національній системі права.

3. Якими нормативно-правовими актами регулюються бюджетні відносини в Україні.

4. Опишіть відносини, які складають предмет бюджетного права.

5. Назвіть види бюджетно-правових норм.

6. Назвіть особливості бюджетно-правових відносин.

7. Розкрийте зміст та структуру бюджетного кодексу України.

8. Назвіть, які бюджети відносять до місцевих бюджетів в Україні та бюджетів органів місцевого самоврядування.

9. На яких принципах ґрунтується функціонування бюджетної системи в Україні.

10. Що таке бюджетна класифікація? В чому полягає її призначення? Які складові її характеризують?

11. Дайте визначення понять «державний бюджет», «місцевий бюджет», «зведений бюджет», «доходи та видатки бюджету», «профіцит та дефіцит бюджету», «бюджетне регулювання», «міжбюджетні трансферти».

12. Яким чином поділяються видатки на здійснення повноважень, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів?

13. Які особливості формування резервного фонду бюджету?

14. Що таке таємні видатки?

 

Тема 7: Правове регулювання державних видатків і кошторисно-бюджетного фінансування.

 

Семінарське заняття – 2 год.

1. Поняття та система публічних видатків.

2. Поняття, зміст, принципи та суб’єкти бюджетного фінансування.

3. Сутність кошторисно-бюджетного фінансування.

4. Кошторисний процес.

5. Позабюджетні кошти бюджетних установ.

Теми рефератів та доповідей:

1. Поняття, структура і значення кошторису бюджетної установи. Форма кошторису відповідно до наказу Мінфіну України “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету” від 28 січня 2002 року.

2. Правові засади фінансування за програмно-цільовим методом.

3. Зміст кошторисного процесу згідно з Постановою КМУ від 28 лютого 2002 року “Про затвердження Порядку складання, розгляду та виконання кошторисів бюджетних установ”.

4. Особливості фінансування МВС України.

5. Бюджетний кодекс України про видатки Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Позабюджетні кошти.

 

Перелік ключових термінів та понять теми:

Публічні видатки, їх система та принципи; фінансування публічних видатків; джерела фінансування публічних видатків; державні видатки; державні витрати; суб’єкти бюджетного фінансування; форми здійснення фінансування; програмно-цільвий метод фінансування; кошторисно-бюджетне фінансування; види кошторисів витрат; норми бюджетних видатків; суб’єкти бюджетного фінансування; розпорядники коштів бюджету; кошторис доходів і видатків бюджетної установи, його складові; бюджетне призначення та асигнування.

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Опрацюйте за конспектом лекції, рекомендованими підручниками та посібниками навчальний теоретичний матеріал, що визначений для підготовки до семінару з теми. Ознайомтися зі змістом Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року та зробіть у робочому зошиті відповідні тезові записи щодо змісту відповідних розділів, глав та статей БКУ, а також ключових термінів та понять теми у термінологічному словнику.

2. Опрацюйте навчальний матеріал та підготуйте відповіді на питання для самоконтролю.

3. Визначте, що являють собою поточні і капітальні витрати бюджетів і на що вони направлені.

4. Розкрийте наступні поняття:

· фінансування;

· кредит;

· позика;

· субсидія;

· субвенція;

· інвестиція.

Визначте, яке відношення вони мають до державних витрат.

 

Методичні вказівки

При вивченні теми необхідно враховувати, що державні і муніципальні витрати здійснюються через фінансування – безоплатне й безповоротне виділення коштів з державних або муніципальних фінансових фондів на задоволення публічних потреб. Фінансування має різні джерела – державний та місцевий бюджети; державні цільові фонди; власні кошти державних та комунальних підприємств. А тому залежно від джерел фінансування буває таких видів: бюджетне фінансування, самофінансування; державне кредитування.

Основним змістом бюджетного фінансування є налагодження механізму грошових відносин (використання коштів централізованого фонду на розширене відтворення, підвищення рівня життя, задоволення суспільних потреб і забезпечення інших державних заходів) між державою з одного боку, і підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності та фізичними особами – з іншого.

Література до теми

[1, 2, 3, 4, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 35, 37]

Питання для самоконтролю:

1. Яким чином регулюють правовідносини у сфері публічних видатків?

2. Які складові системи публічних видатків?

3. Які принципи бюджетного фінансування існують і в чому
полягає їх суть?

4. У чому відмінність між розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів?

5. Яким чином здійснюється обслуговування розпорядників бюджетних коштів установами Державного казначейства України?

6. Розкрийте поняття кошторисно-бюджетного фінансування.

7. Що таке кошторис? Назьвіть види кошторисів та опишіть їх особливості.

8. У чому полягає суть програмно-цільового методу фінансування?

9. Охарактеризуйте правові засади реалізації програмно-цільового методу.

10.Розкрийте зміст повноважень органів державної влади у контролі за дотриманням бюджетної дисципліни.

11.Що таке бюджетне правопорушення? Які заходи відповідальності за порушення бюджетно-правових приписів установлює чинне законодавство?

12.Дайте визначення видатків бюджету.

13.Дайте визначення бюджетного фінансування.

14.Охарактеризуйте основні суб’єкти державного фінансування.

15.Які установи перебувають на кошторисно-бюджетному фінансуванні?

16.Опишіть механізм призупинення та відновлення бюджетних асигнувань.

17.Дайте визначення кошторисного процесу та назьвіть його стадії.

18.Які особливості виконання кошторису?

 

Тема 8. Правові основи державного кредиту. Державний борг.

Семінарське заняття – 2 год.

 

1. Поняття і функції державного кредиту.

2. Форми державного внутрішнього кредиту.

3. Форми державного зовнішнього кредиту.

4. Державний борг України та його правовий режим.

5. Особливості правового регулювання відносин у сфері управління та погашення Державного боргу України.

Теми рефератів, доповідей

1. Аналіз стану Державного боргу України.

2. Характеристика боргової політики України.

3. Значення державного кредиту у фінансовій системі України.

4. Класифікація державного кредиту і державного боргу.

Перелік ключових термінів і понять теми

Видатки і витрати державного бюджету, державний борг, державний кредит, дефолт, державні цінні папери, державні облігації України, казначейські зобов’язання України, приватизаційні цінні папери.

Завдання для самостійної роботи:

1. Керуючись законом про Державний бюджет на 2012 рік, визначте граничний розмір державного внутрішнього боргу України та граничний розмір державного зовнішнього боргу України на 31 грудня поточного року.

2. Керуючись нормами чинного законодавства, визначте зміст державних гарантій відновлення заощаджень громадян України.

3. Керуючись законом про Державний бюджет на 2012 рік, визначте особливості реструктуризації простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.

4. Керуючись законом про Державний бюджет на 2012 рік, визначте права Міністерства фінансів України на здійснення операцій з державним боргом України.

5. Опрацюйте наступні нормативно-правові акти та коротко законспектуйте їх реквізити та головний зміст:

· Про державний внутрішній борг України: Закон України від 16 вересня 1992 року

· Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій: Закон України від 3 червня 1992 року.

· Про національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року №679 – XIV// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №29. – ст.. 238. – ст. 29.

· Положення про Міністерство фінансів України: Затверджено постановою КМУ від 27 грудня 2006 року №1837// Офіційний Вісник України. 2007. - №1. – ст..26.

· Про випуск облігацій внутрішніх державних позик: Постанова КМУ від 31 січня 2001 року №83// Офіційний Вісник України. – 2001. - №5. – ст..185.

· Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів: Постанова КМУ від 24 лютого 2003 року №207// Офіційний Вісник України. – 2003. - №9. – ст..377.

· Про затвердження Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик: Постанова Правління НБУ від 18 червня 2003 №248// Офіційний Вісник України. – 2003. - №28. – ст..1382.

6.Керуючись положеннямиБюджетного кодексу України визначте правові засади державного та місцевого кредиту.

 

Методичні вказівки

При вивченні теми та підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що державний кредит відрізняється від банківського, має власні специфічні особливості завдяки формам і інструментам мобілізації фінансових ресурсів у вигляді емісії державних цінних паперів. Саме тому слід приділити увагу характеристиці цих цінних паперів.

Література до теми

[1, 2, 3, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47]

Питання для самоконтролю:

1. Визначте державний (місцевий) кредит як економічну та правову категорію.

2. Обґрунтуйте, чому державний (місцевий) кредит є самостійним фінансово-правовим інститутом.

3. Визначте принципи й функції державного (місцевого) кредиту.

4. Назвіть ознаки державного (місцевого) кредиту.

5. Установіть відмінність між кредитом державним (місцевим) та банківським.

6. Визначте правову природу державного внутрішнього боргу України.

7. Охарактеризуйте особливості фінансових правовідносин у сфері державного (місцевого) кредиту.

8. Визначте повноваження органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері державного (місцевого) кредиту.

9. Що розуміють під управлінням державним (місцевим) боргом та якими методами воно здійснюється?

10. Які форми боргових зобов'язань Уряду України ви знаєте?

11. Визначте види облігацій внутрішньої державної позики за законодавством України.

12. З'ясуйте особливості випуску казначейських зобов'язань України.

13. Розкрийте порядок здійснення місцевих запозичень в Україні.

14. Визначте зміст понять «державні зовнішні запозичення», «зовнішній державний борг».

15. Назвіть порядок випуску облігацій зовнішніх державних позик України.

16. Обґрунтуйте зміст боргових зобов'язань держави перед громадянами України щодо грошових заощаджень. Яким є порядок їх відновлення?


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.116 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал