Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теоретична частина.
Завдання складається з висвітлення двох теоретичних питань. Загальний обсяг 15 - 18 сторінок. Питання студент вибирає згідно останньої та передостанньої цифри залікової книжки.

Парна передостання цифра в номері залікової книжки два питання по останні цифрі залікової книжки:

0. Праця як об’єкт вивчення дисципліни „Економіка праці та соціально-трудові відносини”. Поняття і сутність економічної категорії "праця".

1. Зміст та характер праці. Фактори, що впливають на зміну змісту та характеру праці в Україні.

2. Населення та трудові ресурси суспільства.

3. Проблеми відтворення населення та ресурсів для праці в Україні.

4. Ринок праці в економічній системі, особливості ринку праці. Попит та пропозиція на ринку праці

5. Інфраструктура ринку праці. Проблеми становлення інфраструктури ринку праці в Україні

6. Поняття види та форми зайнятості. Проблеми зайнятості в Україні.

7. Поняття та види безробіття, визначення рівня безробіття. Проблема безробіття в Україні

8. Регулювання ринку праці в контексті загальної соціальної політики. Активна та пасивна політика зайнятості.

9. Світовий досвід регулювання ринку праці.

0. Тарифна системи оплати праці. Елементи тарифної системи оплати праці.

1. Форми та системи оплати праці. Вибір форми оплати праці

2. Державне та договірне регулювання оплати праці.

3. Вартість робочої сили. Класифікація витрат на робочу силу.

4. Трудовий потенціал: поняття, структура і показники

5. Поняття та принципи функціонування системи соціально-трудових відносин. Сфери регулювання соціально-трудових відносин.

6. Суб’єкти та сторони соціально-трудових відносин. Рівні регулювання в системі соціально-трудових відносин.

7. Виробнича демократія. Форми прояву виробничої демократії вітчизняний та світовий досвід.

8. Поняття соціального партнерства. Механізм функціонування системи соціального партнерства.

9. Об'єктивні передумови й умови виникнення соціального партнерства. Становлення соціального партнерства в Україні

Непарна передостання цифра в номері залікової книжки два питання по останні цифрі залікової книжки:

0. Економічна сутність та методи оцінки продуктивності праці.

1. Фактори та резерви продуктивності праці. Методи оцінки факторів та резервів продуктивності праці.

2. Нормування праці: поняття, об’єкти методи..

3. Поняття організація праці. Напрями організації праці.

4. Умови праці. Фактори, що визначають умови праці. Охорона і безпека праці

5. Режими праці і відпочинку. Класифікація витрат робочого часу

6. Планування продуктивності праці.

7. Планування оплати праці.

8. Планування трудомісткості та чисельності працівників.9. Соціально-економічна сутність, функції та принципи оплати праці.

0. Міжнародний досвід соціального партнерства.

1. Колективні переговори. Предмет та порядок переговорів. Колективні договори та угоди.

2. Посередництво та арбітраж в вирішенні трудових спорів. Реалізація права найманих працівників на страйк в Україні.

3. Моніторинг в сфері соціально-трудових відносин.

4. Система трудових показників. Особливості аналізу трудових показників на підприємстві.

5. Державна статистична звітність в сфері праці.

6. Аудит в сфері праці.

7. Діяльність Міжнародної організації праці в Україні.

8. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин.

9. Світовий досвід регулювання соціально-трудових відносин.

Розрахунково-економічна робота

“Економічне проектування системи оплати праці персоналу підприємства”

 

  1. Мета виконання роботи

Будь – яка підприємницька діяльність пов’язана з використанням найманої праці. Підприємець чи підприємство для забезпечення своєї діяльності вимушені заключити договірні відношення з працівниками, створювати їм необхідні умови для праці, вимагати від них продуктивної праці у встановлених законами часових межах, оплачувати їх роботу відповідно з кваліфікаційними вимогами не нижче гарантованого мінімуму, здійснювати ряд обов’язкових платежів, пов’язаних зі страхуванням праці, тощо.

Вирішення питань організації і оплати праці персоналу є невід’ємним, важливим і досить трудомістким елементом будь-якої господарської діяльності, що потребує відповідних знань і навичок. Тягар відповідальності за їх належне вирішення розділяють спеціалісти управлінського, економічного, бухгалтерського та юридичного напрямків діяльності, як на простих етапах, при створенні нових чи реконструкції діючих господарських структур, так і в процесі їх повсякденного функціонування.Мета виконання роботи полягає в тому, щоб на прикладі аналізу і моделювання типової для сучасних умов господарської ситуації, пов’язаної з процесами створення нового підприємства, допомогти студенту усвідомити, уяснити принципи побудови економічних і управлінських механізмів організації і оплати праці на підприємствах, напрацювати навички обґрунтування і планування нормативів та показників використання і оплати праці персоналу підприємства.

 

2. Опис господарської ситуації

Створюється нове підприємство по випуску ряду найменувань однотипних видів продукції. В результаті маркетингових досліджень комп’ютерного ринку продукції визначені доцільні обсяги виробництва продукції та очікувані ціни продажу. Проектно-технологічні розробки дозволили оцінити нормативи виконання робіт по виготовленню виробів нормативи їх трудомісткості та машиномісткості. Також оцінені обсяги функціональних видів діяльності, пов’язаних з матеріальним, технічним, збутовим, фінансовим, господарським і адміністративним забезпеченням діяльності, господарським і адміністративним забезпеченням діяльності підприємства, та дало можливість сформулювати організаційно-управлінську структуру підприємства та його забезпечуючи структуру.

В комплексі питань проектування процесів забезпечення поточної діяльності підприємства потребують свого вирішення питання проектування організації та оплати праці персоналу підприємства. Подібне проектування являється обов’язковим елементом будь-яких підприємницьких починань, пов’язаних зі створенням нових чи змін в діяльності діючих підприємств при їх реконструкції, технічному переозброєнні, чи переходом до випуску нових видів продукції.

У комплексі виробничих процесів має місце завершений цикл робіт виготовлення одного з виробів. Для його виконання планується створити комплексну бригаду до складу якої передбачається включити як операторів, що виконують операції безпосереднього виготовлення виробу, так і забезпечуючих робітників, що виконують функції налагодження обладнання, транспортного та інструментального забезпечення роботи операторів. Керівництво прийняло рішення про організації оплати праці бренди за кінцевим колективним результатом – встановлення комплексної відрядної розцінки за виготовлення брендового виробу в цілому.

 

3. Варіанти вихідних даних

Індивідуальні варіанти

Дані про формування індивідуального варіанту потокових даних наведені в таблиці 1, дані про продукцію підприємства – в таблиці 2, дані про структуризацію персоналу підприємств – в таблиці 3, дані про роботи, виконує комплексна бригада – в таблиці 4.

Таблиця 1 Дані для формування індивідуального варіанту завдання (№ варіанту за останньою цифрою № залікової книжки)

Індивідуальний варіант показників Код варіанту Визначення коду
1. Номера виробів (табл. 2) 1+2 1+3 1+4 1+5 2+3 2+4 2+5 3+4 3+5 4+5 2. Варіант підприємства (табл. 3) А Б В Г Д     1, 2 3,4 5,6 7,8 9,0   Остання цифра номеру залікової книжки   Передостання цифра номеру залікової книжки

Таблиця 2 Дані про продукцію підприємства (№ варіанту за передостанньою цифрою № залікової книжки)

Показники Позначення Номера виробів
1. Річний випуск, штук 2. Норми часу виготовлення виробів, нрмогодин - ручні роботи - машинні роботи 3. Ціна виробу, грн. Вр     Нр.р Нм.р Ц                    

Таблиця 3 Дані про структуризацію персоналу підприємства (№ варіанту за передостанньою цифрою № залікової книжки)

Показники Варіанти підприємства
А Б В Г Д
1. Структуризація виробничого персоналу 1.1.Структура ручних робіт, % - 2 розряд - 3 розряд - 4 розряд - 5 розряд 1.2.Структура машинних (верстатних) робіт, % - 3 розряд - 4 розряд - 5 розряд - 6 розряд 2. Структуризація загальновиробничого персоналу 2.1.Чисельність допоміжних робіт, осіб - 1 розряд - 2 розряд - 3 розряд - 4 розряд - 5 розряд - 6 розряд 2.2. Чисельність інших категорій, осіб - керівники провідних підрозділів - провідні спеціалісти та керівники підрозділів - спеціалісти вищої кваліфікації - спеціалісти 3. Структуризація адмістративно - збутового персоналу, осіб - заступники директора, осіб - керівники провідних служб - провідні спеціалісти та керівники підрозділів - спеціалісти вищої кваліфікації - спеціалісти - некваліфіковані робітники                                                                                                    

Таблиця 4 Дані про роботи, що виконує бригада (№ варіант – за останньою цифрою № залікової книжки)

Показники Варіанти
1. Норма часу виконання операцій, нормогодин - 1 операція (3 розряд) - 2 операція (4 розряд) - 3 операція (3 розряд) - 4 операція (3 розряд) - 5 операція (4 розряд) - 6 операція (5 розряд) - 7 операція (5 розряд) 2. Кількість забезпечуючих робітників з почасовою оплатою - наладчики (5 розряд) - транспортні робочі (3 розряд) - інструментальники (6 розряд)     0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,3         0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3         0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2         0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3         0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2     -     0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1     - -     0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2     -     0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2         0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1         0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2    
3. Число змін роботи Чзм

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал