Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Чернігів ЧДТУ 2009
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО: на засіданні кафедри менеджменту Протокол № від 01.11.2007

 

 

 

 

Чернігів ЧДТУ 2009


Управління трудовими ресурсами. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”, 8.150101 “Державна служба” всіх форм навчання / Укладачі: Бутко М.П., Задорожна С.М., Самійленко Г.М. – Чернігів: ЧДТУ, 2009. – 66 с.

 

 

Укладачі: Бутко Микола Петрович, доктор економ.наук, професор Задорожна Світлана Миколаївна, доцент Самійленко Галина Миколаївна, викладач
   
Відповідальний за випуск: Бутко М.П., завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор  
   
Рецензент: Мурашко М.І., канд. екон. наук, професор кафедри менеджменту Чернігівського державного технологічного університету, магістр з державного управління


Вступ

 

Функціонування ринкової економіки відбувається на кількох взаємопов’язаних ринках: нерухомості, кредитів, капіталу, основних засобів виробництва, споживчих товарів та праці.

Ринок праці можна розглядати як самостійну соціально-економічну систему в якій не останню роль відіграють трудові ресурси.

Трудові ресурси – найважливіший фактор розвитку економіки, частина продуктивних сил суспільства.

Однією з проблем, пов’язаною з реформуванням української економіки є проблема ефективного управління трудовими ресурсами.

Управління трудовими ресурсами – це складова частина управління виробництвом як матеріальним, так і духовним, що направлене на забезпечення зайнятості працездатного населення та його оптимальний розподіл між галузями і регіонами, а також на забезпечення потреб народного господарства в кваліфікованих кадрах.

Механізм управління трудовими ресурсами представляє сукупність відносин, форм та методів впливу на їх формування, розподіл та використання.

Спад економіки, відсутність відтворення населення, безробіття, неповна зайнятість населення, інфляція професійного рівня кваліфікованих кадрів, високий попит на управлінські кадри, що володіють необхідною економічно – теоретичною базою і практичним досвідом – все це вимагає уважного і поміркованого вивчення процесів, протікаючих на ринку праці.

Прийняття виважених та прогресивних рішень, щодо ефективного використання трудових ресурсів, можливе лише за умов володіння методиками багатофакторного статистичного, демографічного та економічного аналізу. Для ефективного використання ресурсів праці необхідно проводити і соціально - економічний аналіз.Система державного і регіонального управління трудовими ресурсами включає окремі підсистеми, кожна з яких складається із ряду напрямків та елементів, які сприяють вирішенню загальної задачі. Від динаміки розвитку механізму управління трудовими ресурсами залежить інтеграція України до економічно розвинутих країн.

В даному методичному посібнику надаються основні методи статистичного аналізу демографічних чинників, показників ринку праці і трудових ресурсів на прикладі України та Чернігівської області та вказівки до виконання практичних робіт.

Методичні вказівки призначені для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання.

 
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал