Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами навчальної дисципліни
Тема Практичне застосування навчальних технологій
Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни Міні – лекція з питання методологічних принципів і методів дослідження у фізіології та психології праці в Україні. Проблемна лекція з питання «Історія розвитку та сучасні проблеми фізіології і психології праці». Презентація результатів роботи в малих групах.
Тема 2. Центрально – нервова регуляція трудової діяльності Семінар – дискусія з питання «Основні принципи діяльності нервоовї системи людини». Презентація результатів роботи в малих групах.
Тема 3. Фізіологія рухового апарату людини і раціоналізація Проблемна лекція з питання «Фізіологічні принципи раціоналізації трудових процесів». Презентація результатів роботи в малих групах.
Тема 4. Фізіологічні реакції організму на трудові навантаження та умови праці Міні – лекція з питання «Закономірності функціонування дихальної системи людини у процесі праці». Презентація результатів роботи в малих групах.
Тема 5. Закономірності активізації психічних процесів людини у трудовій діяльності Міні – лекція з питання «Психіка людини та її функції в процесі праці». Презентація результатів роботи в малих групах.
Тема 6. Психічні властивості особистості, їх розвиток і вияви у трудовій діяльності Проблемна лекція з питання «Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви в трудовій діяльності». Презентація результатів роботи в малих групах.
Тема 7. Працездатність людини та закономірності її динаміки Проблемна лекція з питання «Межа працездатності і функціональні стани організму людини у процесі праці». Презентація результатів роботи в малих групах.
Тема 8. Виробнича втома і заходи запобігання перевтоми працівників Проблемна лекція з питання «Заходи щодо запобігання перевтомі працівників на виробництві» Презентація результатів роботи в малих групах.
Тема 9. Психофізіоло-гічна суть монотон-ності та способи підви-щення змістовності праці   Проблемна лекція з питання «Вплив науково – технічного прогресу на структуру і зміст трудової діяльності». Презентація результатів роботи в малих групах.

 

Закінчення табл. 8.1.

Тема 10. Психофізіологічні особливості і принципи організації операторської праці Проблемна лекція з питання «Психофізіологічні принципи організації роботи оператора». Презентація результатів роботи в малих групах.
Тема 11. Виробниче середовище та його вплив на організм і працездатність людини Проблемна лекція з питання «Як ви розумієте виробниче середовище, та його вплив на організм і працездатність людини на сучасному стані ринкових відносин в Україні». Презентація результатів роботи в малих групах.
Тема 12. Важкість праці та методи її оцінювання Проблемна лекція з питання «Важкість праці та методи її оцінювання» Презентація результатів роботи в малих групах.
Тема 13. Фізіологічні основи проектування раціональних режимів праці та відпочинку Проблемна лекція з питання «На думку студентів, які шляхи раціоналізації та оцінка ефективності внутрішньозмінних режимів праці і відпочинку на сучасному виробництві». Презентація результатів роботи в малих групах.
Тема 14. Психофізіологічні основи профорієнтації і профвідбору Проблемні лекція з питання «Професійний відбір і адаптація робітників на українських підприємствах і зарубіжних моделях». Презентація результатів роботи в малих групах.
Тема 15. Психофізіологічні основи виробничого навчання, формування трудових навичок та вмінь Проблемна лекція з питання «Психофізіологічні закономірності формування трудових навичок і вмінь» Презентація результатів роботи в малих групах.

 Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань теми лекції обмежується двома – трьома коючовими моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, що не знайшов відображення у підручниках, використовується досвід закордонних навчальних закладів з роздаванням студентам під час лекцій друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. При викладанні лекційного матеріалу студентам пропонуються питання для самостійного розмірковування. При цьому лектор задає запитання, які спонукають студента шукати розв’язання проблемної ситуації. Така система примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді.На початку проведення проблесної лекції необхідно чітко сформулювати проблему, яку необхідно вирішити студентам. При викладанні лекційного матеріалу слід уникати прямої відповіді на поставленні запитання, а висвітлювати лекційний матеріал таким чином, щоб отриману інфомацію студент міг використовувати при розв’язанні проблеми.

Міні – лекції передбачають викладання навчального матеріалу за короткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складність логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні – лекції проводяться: як правило, як частина заняття – дослідження.

На початку проведення міні – лекції за вказаними вище темами лектор акцентує увагу студентів на необхідності представити викладений лекційний матеріал у так званому структурно – логічному вигляді. На розгляд виносяться питання, які зафіксовані у плані лекцій, але викладаються вони стисло. Лекційне заняття, проведене у такий спосіб, пробуджує у студента активність та увагу при сприйнятті матеріалу, а також спрямовує його на використання системного підходу при відтворенні інформації, яку він одержав від викладача.

Проблемні лекції та міні – лекції доцільно поєднувати з такою формою активізації навчального процесу, як робота в малих групах. При цьому результати роботи кожної з груп необхідно презентувати та обговорювати.

Семінари – дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал