Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
ВСТУП

В цей час, глобальних змін, економічного розвитку і становлення України, як сильної і незалежної держави. Особливо актуальною стає підготовка спеціалістів з державного управління які зможуть ефективно впливати на цей процес.

Модуль "Державна політика: аналіз та механізми впровадження" входить до основних модулів навчальної програми підготовки магістрів державного управління і вивчається на першому курсі.

Метою навчальної дисципліни є: формування знань, щодо економічних методів аналізу впроваджуваних заходів державної політики, їх наслідків та результатів.

Завданнями навчальної дисципліни є:

- дати базові знання щодо економічних аспектів аналізу державної політики;

- розкрити сутність ефективності і результативності державної політики, методи їх обчислення;

- визначити основні методи і засади аналізу державної політики;

- сформувати вміння ідентифікувати та аналізувати підстави для державного втручання і проведення державної політики в різних сферах суспільного буття;

- виокремити ситуації неспроможності ринку і необхідність державного втручання;

- розглянути проблеми неспроможності державної влади і підстави для обмеження на державне втручання;

- визначати економічні наслідки втручання з огляду на різні цілі політики;

- розкрити універсальні варіанти державної політики, шляхи виправлення неспроможносте ринку та влади;

Предметом дисципліни є: сукупність методів визначення неспроможностей ринку і влади та засобів їх усунення - напрям дії або утримання від неї, які обрали органи державної влади для розв'язання певної проблеми або сукупності взаємопов'язаних проблем.

Об’єктом вивчення є: економічний аналіз державної політики.

1 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СЛУХАЧІВ

Після опанування навчального модуля «Державна політика: аналіз та механізми впровадження Частина ІІ» слухач повинен вміти:

- визначати підстави для державного втручання при аналізі доцільності проведення державної політики в різних сферах;

- аналізувати цілі і обмеження, формувати альтернативні варіанти реалізації політики, оцінювати очікувані результати;

- оперувати концепціями ефективності в економічній теорії та аналізі політики;

- мати загальне уявлення про можливості застосування кількісних методів аналізу політики (зокрема, аналізу вигід і витрат), визначення ефективності і результативності політики;

- володіти навичками підготовки обґрунтувань і рекомендацій щодо ухвалення оптимальних варіантів політики з урахуванням визначених цілей і завдань;

- аналізувати основні інструменти державного втручання в роботу ринків;

- ідентифікувати ситуації неспроможності ринку як підстави для державного втручання в їх роботу;- використовувати показники нерівності в розподілі доходів та обґрунтовувати державну політику, виходячи із розподільчих цілей;

- аналізувати обмеження на державне втручання, виходячи з концепції неспроможності влади;

- визначати негативні наслідки надмірного державного втручання;

Слухач повинен знати:

- предмет і особливості застосування методів навчальної дисципліни;

- основні концепції ефективності в економіці;

- кількісні і якісні методи аналізу державної політики;

- концепції ефективності і результативності в державній політиці;

- основні засади економічного аналізу заходів державної політики;

- основні підстави для впровадження державної політики і методи вирішення проблем, зумовлені ситуаціями неспроможності ринку;

- показники бідності і нерівності доходів як індикатори результативності політики, механізми перерозподілу доходів;

- основні проблеми притаманні державній владі;

- можливі варіанти політики щодо виправлення неспроможностей ринку та державної влади.


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ п/п Тема Лекції Семінар заняття Практ. заняття Сам. р-та
Вступ до економічного аналізу політики -
Підґрунтя державної політики: концепція ефективності в економіці -
Ефективність і результативність державної політики. Аналіз вигід і витрат -
Підстави для державної політики. Ситуації неспроможності ринку -
Підстави для державної політики: розподільчі та інші цілі -
Обмеження на державне втручання: неспроможність влади. Суспільний вибір -  
Універсальні варіанти політики: виправлення неспроможностей ринку та влади -
  Усього

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИТема 1. Вступ до економічного аналізу політики

Загальне уявлення про аналіз державної політики. Аналіз політики як професійна сфера діяльності. Учасники процесу вироблення політики Економічні аспекти аналізу. Економічна політика як складова державної політики. Нормативний і позитивний аналіз.

Базові поняття. Цілі та інструменти політики. Затрати, випуск (продукція), впливи, кінцеві результати. Оцінювання політики. Ефективність, результативність економічність. Принципи аналізу рішень. Принципи ухвалення рішень. Рідкісність ресурсів як обмеження на шляху досягнення цілей. Варіанти політики та альтернативна вартість як база для порівняння варіантів. Критерії вибору варіантів: раціональна поведінка учасників політичного процесу і раціональний вибір.

Тема 2. Підґрунтя державної політики: концепція ефективності в економіці

Ринки. Структура ринку. Конкурентний ринок.

Ефективність у споживанні. Раціональний вибір споживачів. Попит і готовність платити. Надлишок споживача.

Ефективність у виробництві. Економічна вартість, гранична вартість. Раціональний вибір виробників. Пропозиція. Надлишок виробника.

Ефективність розміщення ресурсів. Рівновага на окремому ринку. Ефективність економіки в цілому. Сукупний надлишок. Взаємозв'язок ринків. Часткова і загальна рівновага.

Ефективність за Парето у виробництві та у споживанні. Узгодження ефективних рішень виробників і споживачів. Економічна теорія добробуту. Концепція "другого найкращого" в аналізі політичних рішень.

Тема 3. Ефективність і результативність державної політики. Аналіз вигід і витрат

Аналіз проектів у державному секторі. Динамічна ефективність. Тіньова ціна блага. Інвестиційний проект. Інвестиційне рішення. Цінність інвестиційного рішення

Методологія аналізу вигід і витрат. Ключові проблеми аналізу вигід і витрат. Основні принципи аналізу. Етапи аналізу витрат і вигід.

Державна регуляторна політика в контексті ефективності і результативності. Сфери державного регулювання. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності. Регуляторний акт. Регуляторний орган. Регуляторна діяльність. Аналіз регуляторного впливу

Тема 4. Підстави для державної політики. Ситуації неспроможності ринку

Підстави для державної політики. Ситуації неспроможності ринку.

Неспроможність ринків функціонувати ефективно як підстава для державного втручання. Основні ситуації неспроможності ринку.

Неповна конкуренція.Неефективність неповної конкуренції (монополій). Порушення умов конкуренції. Типи ринкових структур. Аналіз конкурентної політики. Діагностика здійснення монопольної влади. Злиття. Фіксація цін. Стримування монопольної влади. Урядове регулювання ціноутворення та доступу на ринки.

Природні монополії.

Проблеми галузей із спадною вартістю. Пряме втручання влади у роботу ринку. Аналіз принципів і практики ціноутворення у випадку природних монополій.

Суспільні блага.

Приватні, суспільні і змішані блага. Виключність, подільність, конкурентність, у споживанні. "Достойні" (бажані) блага та небажані блага. Переобтяжені і непереобтяжені блага.

Ринки суспільних благ: визначення попиту і пропозиції. Проблема "зайців". Ухвалення політичних рішень на ринку суспільних благ. Аналіз державного постачання суспільних благ.

Зовнішні ефекти: Позитивні зовнішні ефекти. Внутрішні, зовнішні та суспільні граничні вигоди. Визначення ефективних обсягів і цін. Усунення зовнішніх ефектів: корегуючи субсидії. Негативні зовнішні ефекти. Проблема забруднення довкілля. Внутрішня, зовнішня та суспільна гранична вартість: Визначення ефективних обсягів і цін. Усунення зовнішніх ефектів: корегуючи податки.

Зовнішні ефекти та права власності; теорема Коуза. Аналіз екологічної політики.

Асиметрична інформація і проблема невизначеності.

Тема 5. Підстави для державної політики: розподільчі та інші ціліПоказники бідності і нерівності доходів як індикатори результативності політики.

Механізми перерозподілу доходів. Трансферти і податкова система. Концепції справедливості (утилітарний, роулсіанський, егалітарний і ліберальний підходи) і функції суспільного добробуту. Компроміс між справедливістю та ефективністю.

Принцип ефективності Парето і принцип компенсації Калдора-Хікса. Інституційні цінності. Інструментальні цінності. Соціальні індикатори. Проблеми інтерпретації наслідків у сфері розподілу.

Тема 6. Обмеження на державне втручання: неспроможність влади. Суспільний вибірРаціональна поведінка влади. Політика як обмін. Політичний ринок та його учасники: виборці, політики, бюрократія. Політична рівновага.

Проблеми, властиві прямій демократії. Модель пересічного виборця. Політична конкуренція; варіанти розподілу голосів. Парадокс голосування. Інтенсивність уподобань і пакетування.

Проблеми, властиві представницькій владі. Лобіювання і витрати на придбання політичного впливу. Практика взаємної підтримки. Особисті інтереси політиків, пошук політичної ренти. Політичний діловий цикл.

Проблеми, властиві бюрократичному забезпеченню. Порівняльний аналіз державних інститутів і фірм. Труднощі оцінювання наданих послуг. Обмежена конкуренція. Негнучкість. Бюрократична неспроможність як неспроможність ринку.

Проблеми, властиві децентралізації. Розмиті повноваження. Фіскальні зовнішні ефекти.

Розділ 7 Універсальні варіанти політики: виправлення неспроможностей ринку та влади Звільнення й імітація ринків, сприяння ринкам. Основні шляхи звільнення ринків: дерегуляція, легалізація, приватизація. Сприяння ринкам. Розміщення наявних благ. Створення нових благ, придатних для продажу на ринку. Імітація ринків

Використання субсидій і податків для зміни стимулів. Податки у сфері пропозиції: Податки на обсяг виробництва Тарифи. Субсидії у сфері пропозиції. Податкові видатки Субсидії у сфері попиту: Субсидії натурою. Ваучери. Податкові видатки

Податки у сфері попиту: Податок на товар. Плата за користування.

Встановлення правил. Основні правила. Регулювання цін і обсягів.

Пряме забезпечення інформацією. Непряме забезпечення інформацією.

Постачання благ за допомогою неринкових механізмів. Пряме постачання через урядові станови. Незалежні агентства. Державні корпорації. Спеціальні дільниці

Видача контрактів приватним фірмам. прямі контракти, непрямі контракти

Забезпечення страхуванням і запаси на «чорний день». Страхування обов’язкове і субсидоване Запаси на «чорний день» Створення запасів. Грошові субсидії.

 

НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

 

Лекційні заняття

Тема 1. Вступ до економічного аналізу політики

1.1. Загальне уявлення про економічний аналіз державної політики

1.2. Зміст, цілі та інструменти політики

1.3. Принципи аналізу рішень

1.4 Оцінювання державної політики

 

Тема 2. Підґрунтя державної політики: концепція ефективності в економіці

2.1. Ефективність у споживанні

2.2. Ефективність у виробництві

2.3. Ефективність окремого ринку

2.4. Ефективність економіки в цілому

2.5. Економічна теорія добробуту

 

Тема 3. Ефективність і результативність державної політики. Аналіз вигід і витрат

3.1. Аналіз проектів у державному секторі

3.2. Методологія аналізу вигід і витрат

3.3. Державна регуляторна політика в контексті ефективності і результативності.

 

Тема 4. Підстави для державної політики. Ситуації неспроможності ринку

4.1. Неспроможність ринків функціонувати ефективно як підстава для державного втручання

4.2. Неповна конкуренція

4.3. Природні монополії

4.4. Суспільні блага

4.5. Зовнішні ефекти

4.6. Асиметрична інформація і проблема невизначеності з огляду на ефективність

4.7. Неспроможність ринку з огляду на моральні чинники

 

Тема 5. Підстави для державної політики: розподільчі та інші цілі

5.1. Вимірювання добробуту

5.2. Механізм перерозподілу доходів

5.3. Упровадження розподільчої політики

 

Тема 6. Обмеження на державне втручання: неспроможність влади. Суспільний вибір

6.1. Теорія суспільного вибору

6.2. Проблеми, властиві прямій демократії

6.3. Проблеми, властиві представницькій владі

6.4. Проблеми, властиві бюрократичному забезпеченню

6.5. Неспроможність влади як обмеження для державного втручання

 

Тема 7. Універсальні варіанти політики: виправлення неспроможностей ринку та влади

7.1. Звільнення й імітація ринків, сприяння ринкам.

7.2. Використання субсидій і податків для зміни стимулів.

7.3. Встановлення правил.

7.4. Постачання благ за допомогою неринкових механізмів

7.5. Забезпечення страхуванням і запаси на «чорний день».

Практичні заняття

Практичне заняття 1 «Економічні аспекти аналізу політики; концепція ефективності».

1. Економічний аналіз державної політики, його сутність, цілі, інструменти.

2. Позитивний і нормативний аспект аналізу державної політики.

3. Концепції ефективності в економіці. Ефективність за Парето

4. Вплив державної політики на суспільні блага.

 

Практичне заняття 2 «Методи аналізу рішень в державні політиці; аналіз вигід і витрат».

1. Методи кількісного аналізу державної політики.

2. Аналіз вигід і витрат.

3. Інвестиційний проект.

Практичне заняття 3 «Аналіз ситуацій неспроможності ринку».

1. Неспроможності ринків, як підстава для державної політики.

2. Неповна конкуренція.

3. Природні монополії.

4. Суспільні блага і зовнішні ефекти.

Семінарські заняття

Семінарське заняття №1 «Підстави для державної політики; механізми вироблення колективних рішень; обмеження на державне втручання»

1. Теорія суспільного вибору.

2. Проблеми притаманні демократії і представницькій владі.

3. Неспроможність влади як обмеження для державного втручання

Семінарське заняття №2 «Універсальні варіанти політики: виправлення неспроможностей ринку та влади».

1. Універсальні варіанти державної політики

2. Державний вплив на «ринок».

3. Важелі державного впливу на ринок.

5. ЗАДАЧІ І СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал