Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок визначення загальновиробничих витрат
Для розрахунку загальновиробничих витрат (ЗВВ) їх перелік групується в три блоки:

1. Кошти на заробітну плату працівників;

2. Відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством;

3. Решта статей загальновиробничих витрат.

1. Кошти на заробітну плату працівників розраховується виходячи з трудовитрат, що передбачені в прямих витратах: робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини та механізми.

У інвесторських кошторисах трудовитрати працівників визначаються за формулою:

ТЗВВ = ТПВ· К, де (3.13)

ТЗВВ - трудовитрати працівників у ЗВВ, люд-год;

ТПВ - нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що

передбачаються в прямих витратах, яка враховує трудовитрати

робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах і на керуванні та

обслуговуванні будівельних машин та механізмів, люд-год;

К - усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової

кошторисної трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих витратах,

до трудовитрат працівників у ЗВВ. Див. Додаток 3 стр.160 [1].

При визначенні коштів на заробітну плату на стадії складання інвесторського кошторису вартість людино-години приймається в розмірі,рекомендованому Держбудом для будівництва, за шостим нормативним розрядом на виконання робіт.

Див. Додаток 1 стр.157 [1].

У інвесторських кошторисах усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників у ЗВВ, приймається в розмірах рекомендованих Держбудом. Див. Додаток 3 стр.160 [1].

1. Відрахування на соціальні заходи згідно із законодавствомвизначаються виходячи з норм, установлених законодавством, і кошторисної заробітної плати.

ВС.З = ЗПкош ´ 0,4036, де (3.14)

ЗПкош.= ( ЗПР.Б.+ ЗПМЕХ) (3.15)

ЗПкош -кошторисна заробітна плата визначається як сума заробітної плати:

- робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах і на керуванні та

обслуговуванні будівельних машин та механізмів;

- працівників у ЗВВ.

Відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством станом на 1.01.2006 р.

складають 40,36%.

3. Решта статей загальновиробничих витратна стадії складання інвесторської кошторисної документації розраховується виходячи з нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих витратах та усереднених показників для визначення коштів на покриття рештистатей загальновиробничих витрат , обчислених в грошовому виразі на людино-годину

зазначеної трудомісткості.

Ці показники надаються Держбудом . Див. Додаток 3 стр. 160 [1].

Кошти на покриття решта статей загальновиробничих витрат визначаються за формулою:КР.ЗВВ= ТПВ ´ П, де (3.16)

КР.ЗВВ - кошти на покриття решта статей ЗВВ;

ТПВ - нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що

передбачаються в прямих витратах, яка враховує трудовитрати

робітників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах і на керуванні

та обслуговуванні будівельних машин та механізмів, люд-год;

П - усереднений показник для визначення коштів на покриття решти

статей ЗВВ, грн. / люд-год. Див. Додаток 3 стр. 160 [1].

 

Усереднені показники, що рекомендуються Держбудом для визначення трудовитрат працівників, кошти на заробітну плату яких враховуються в ЗВВ, і коштів на покриття решти статей ЗВВ призначені для здійснення будівництва підрядним способом.

При здійсненні будівництва господарським способом до оказнків,рекомендованих

Держбудом для підрядного способу будівництва, застосовується знижувальний коефіцієнт 0,6.

 

Аналогічно виконується підрахунок кошторисної вартості опоряджувальних робіт.


  Табл.1.
  Розрахунок загальновиробничих витрат  
  Номер пози- цiї л.к. Шифр і номер позиції нормативу Кiлькість Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини),   Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-роз- рахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передбаче- ні в прямих витратах, до трудо- витрат працівників, заробітна плата яких враховуєть- ся в загаль- новиробни- чих витратах Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах,   Усередне- на вартість людино- години працівників, заробітна плата яких враховуєть- ся в загаль- новиробни- чих витра- тах, I блок. Заробiтна плата в загально- виробничих витратах, Заробiтна плата в прямих витратах, (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини), II блок. Відрахуван- ня на соці- альні захо- ди згідно із законодав- ством, Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат, III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат, Всього загально- виробни- чих витрат,    
      люд-год   люд-год гр.4хгр.5 грн. грн. Гр..6хгр.7 грн. грн. (гр.8+гр.9)х 0,4036 грн./ люд-год грн. гр.4хгр.11 грн. гр.8+гр.10+ гр.12  
 
Е 7-5-12 1 шт 14,59 0,120 1,75 12,35 21,62 148,53 59,95 1,05 15,32 96,89  
Е 9-17-4 1,5 т 35,205 0,088 3,098 12,35 38,26 380,07 153,39 0,85 130,38 322,03  
                           
                       
                       
                       
                         
   
   
                                                     
.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал