Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.


Продовження додатка 1

АКТИВ Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду (року)
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ      
Нематеріальні активи      
Залишкова вартість    
Знос    
Первісна вартість    
Основні засоби      
Залишкова вартість    
Знос    
Первісна вартість    
Інші необоротні матеріальні активи      
Залишкова вартість    
Знос    
Первісна вартість    
Незавершене капітальне будівництво    
ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ      
Матеріали і продукти харчування    
Малоцінні та швидкозношувані предмети    
Інші запаси    
Дебіторська заборгованість    
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги    
Розрахунки із податків та платежів    
Розрахунки із страхування    
Розрахунки з відшкодування завданих збитків    
Розрахунки за спеціальними видами платежів    
Розрахунки з підзвітними особами    
Розрахунки за іншими операціями    
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна      
Розрахунки за окремими програмами    
Короткострокові векселі одержані    
Інші кошти    
Грошові кошти в дорозі    
Рахунки в банках    
Рахунки загального фонду    
Рахунки спеціального фонду    
Рахунки в іноземній валюті    
Інші поточні рахунки    
Рахунки в казначействі загального фонду    
Рахунки в казначействі спеціального фонду    
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги    
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень    
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду    
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів    
Інші рахунки в казначействі    
Каса    
ІІІ. ВИТРАТИ      
Видатки загального фонду    
Видатки спеціального фонду    
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги    
Видатки за іншими джерелами власних надходжень    
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду    
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів    
БАЛАНС    

 
 

 

Продовження додатка 1

ПАСИВ Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду (року)
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ      
Фонд у необоротних активах    
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах    
Результат виконання кошторису за загальним фондом    
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом    
  Результати переоцінок      
ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ      
Довгострокові зобов’язання    
  Короткострокові позики    
  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
  Короткострокові векселі видані    
  Кредиторська заборгованість    
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги    
Розрахунки за спеціальними видами платежів    
Розрахунки із податків та платежів    
Розрахунки із страхування    
Розрахунки із заробітної плати    
Розрахунки зі стипендіатами    
Розрахунки з підзвітними особами    
Розрахунки за депозитними сумами    
Розрахунки за іншими операціями      
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі майна    
  Розрахунки за окремими програмами      
ІІІ. ДОХОДИ      
Доходи загального фонду    
  Доходи спеціального фонду    
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги    
Доходи за іншими джерелами власних надходжень    
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду    
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів    
БАЛАНС    

 Продовження додатка 1

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал