Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ААААААА

Ағымдағы банктік шотқа ақша қаражаттарының келіп түсуі: /Д 1030 К 6010 /Д 1030 К 1210 / Д 1030 К 1010

Айналым ведомосының ерекшелігі:Ай басындағы қалдықтың, айналымның, ай соңындағы қалдықтың жиынтықтардың тепе-теңдігі; Синтетикалық шоттар бойынша айналым ведомосының бағаналардың үш жұбының әр қайсысының дебет пен кредит бойынша жиынтықтардың тепе- теңдігі; Бағаналардың үш жұбының әр қайсысының дебет пен кредит бойынша жиынтықтардың тепе-теңдігі

Айналым ведомосінде тең болады: Айналым қорытындылары дебет пен кредит бойынша; Соңғы қалдықтар дебет пен кредит бойынша; Бастапқы қалдық қорытындыларындағы дебет және кредит бойынша.

Айналымды құралдар:Шикізат пен материалдар; Тауарлар; Дайын өнім

Аккредитив: /еншілес ұйымдардың есебінен қойылады/сатып алушының меншікті қаражаттар есебінен қойылады/басқа тұлғаға ауыстырыла алады

Аккредитив:Тек бір жабдықтаушымен ғана есеп айырысу үшін арналған; Сатып алушының меншікті қаражаттар есебінен қойылады; Банк несиелері есебінен қойылады.

Активтер мен міндеттемелерді түгендеу қамту деңгейіне қарай бөлінеді:Таңдамалы/Толық/Ішінара.

Активтер пайдалану мерзіміне қарай:Ұзақ мерзімдегі активтер; Қысқа мерзімдегі активтер; Қысқа және ұзақ мерзімдегі активтер

Активтер:/ұйымдар мен бақыланатын ресурстар /өткен оқиғалардың нәтижесі / болашақ экономикалық пайдалар күтілетін ресурстар

Активтер:Негізгі құралдар; Материалдар; Дебиторлық берешек.

Активтерді қосымша бағалағанда жасалатын шоттар корреспонденциясы:/Д2030 К5440/Д2410 К5420/Д2730 К5430

Активтердің пайда болу көздері: Акционерлерден; Алынған займдардан; Міндеттемелерден

Активті шоттар арналған:Активтерді есепке алу үшін; Шығыстарды есепке алу үшін; Өндірістік есеп жүргізу үшін.

Активті шоттар:Алдағы кезең шығындары; Банк қарыздары; Шикізаттар мен материалдар.

Активті шоттар:Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді берешегі; Шикізаттар мен материалдар; Алдағы кезең шыгындары.Активті шоттың соңғы қалдық сомасын анықтау: Дтабқ + Дт айн - Кт айн; Бастапқы қалдыққа дебеттік айналым қосылып кредиттік айналым шегеріледі; Бастапқы қалдық + дебит бойынша айналым - кредит бойынша айналым

Активтік шоттар есептеуге арналған: Өңдеу және сату мерзідеріне қарамастан қорларды, алдағы кезең шыгындарды, ақша қаражаттарды, қысқа мерзімді қаржы инвестицияларды, дебиторлық берешектерді; Ұйымдағы мњліктерді мен ақша қаражаттарды; Қысқа мерзімді активтерді

Активтік шоттардың қолданыс аясы:Құрал-жабдықтар есебін жүргізу; Қысқа мерзімді активтердің есебін жүргізу; Ұзақ мерзімді активтердің колданыс аясы

Акциздік салық:Сатылатын тауардың бағасына қосылатын салық; Жанама салық; Сатып алушы төлейтін салық.

Акциялар бойынша дивиденд төлеуге рұқсат етілмейді:Егер сотпен кәсіпорынды жою туралы шешім қабылданса; Меншікті капиталдың мөлшері теріс болганда; Егер қоғам толем қабілетсіздік белгілеріне жауап берсе.

Акцияларды қайта сатып алғанда жасалатын шоттар корреспонденциясы: Д5210 К 1030; Д5210 К 1010; Д 5210 К 1050

Ақпаратты орналастыру сипаты бойынша есептік регистрлер:/Құрамдастырылған /Хронологиялық/ЖүйелендірілгенАқпаратты орналастыру сипаты бойынша есептік регистрлер:Жүйелендірілген; Аралас; Хронологиялық.

Ақша баламалары (эквиваленті):Депозиттік сертификаттар; Коммерциялық қағаздар; Қазыналық вексельдер

Ақша қаражаттарының баламалары:/қысқа мерзімді,жоғары өтімді салымдар/белгілі бір сомаға жеңіл айналатын ақша қаражаттары/сатып алушылардың қажеттілігін қанағаттандыру үшін арналған

Ақша қаржаттары қозғалысын жасауда қолданылатын әдістер:Жанама; Тікелей жэне жанама; Тікелей.

Ақша қозгалысы туралы есеп беруде қарастырылатын әрекет түрі: Инвестициялық; Қаржылық; Операциялық.

Ақша қозғалысы туралы есептіліктегі мәліметтер:Қаржылық қызмет нәтижесінде ақшаның көбеюі; Есепті кезең соңындағы ақшалар; Қаржылық қызмет нәтижесінде ақшаның азаюы.

Ақша эквиваленттері:Депозиттік сертификаттар; Коммерциялық қағаздар; Қазыналық вексельдер.

Алдағы кезең кірістері:/коммуналдық қызметтер үшін төлем /алынған аванстар / жалдық төлем

Алдағы кезең шығындары 1620шоттың кредитінен келесі шоттың дебетіне есептен шығарылады:7110/7210/8110

Алдағы кезең шығындары:Алдын - ала төленген сақтандыру полисінің сомасы; Алдагы кезеңдерге төленген жал төлемдердің сомасы; Келесі кезеңдерге жазылган газет, журнал құны.

Алдағы кезең шығындары:Коммуналдық төлемдерді төлеу; Сақтандыру полисін сатып алу бойынша шығындар; Кезеңдік басылымдарға жазылу сомалары.

Амортизация есептелмейтін негізгі құралдар:Өсімдегі малдар; Өнер ескерткіштері; Кітапхана қорлары.

Амортизация:Материалдық жағынан тозуы; Негізгі құралдардың құнын өздерінің көмегімен өндірілетін өнімдерге біртіндеп ауыстырып отыру; Тозудың құндық белгісі

Аналитикалық шоттар: Тек ақшалай өлшемдермен ғана емес, сондай-ақ натуралды өлшемдермен де жүргізіледі; Бұл шот мәліметтерді толық және жан-жақты ашып көрсетуге арналған; Құралдар мен олардың коздерін одан әрі талдау үшін

Аяқталмаған өндіріс: Өңдеудің барлық сатысынан өтпеген өнім; Толық өнделмеген өнім; Техникалық бақылау бөлімі қабылдамаған өнім

ӘӘӘӘӘӘ

Әлеуметтік салық салу объектісі:Жеке әлеуметтік же?ілдіктер; Жәрдемақылар; Әртүрлі сыйақылар

Әрбір орындалған, құжатпен негізделген шаруашылық әрекетті бухгалтерлік есепте өрнектеу:Бухгалтерлік жазу; Проводка; Корреспонденция

Әрбір шотта болуға тиістісі:Айдың соңындағы қалдық, активті және пассивті шоттардың ай басындағы және соңындағы қалдығы мен айналым сомалары; Айдың басындағы қалдық; Шоттардың сәйкес сальдолары мен айналым сомалары

Бағамдық айырма:Қаржылық есептемеде көрсету нәтижесінде туындайтын валюталық айырма; Екі елдің ақша бірліктерінің арасындағы бағамның өзгеруі салдарынан болатын айырма сомасы; Шетелдік валютаның бір ғана бірлігін бағам өзгерісі кезінде бухгалтерлік есептің жүйесі нәтижесінде туындайтын айырма

Бақылаудың мақсаты: Нақтылы орындалған жоспарды айқындау процессі; Істің қаншалықты жоспарға сай екендігін анықтау; Болжамды пайда мен ақша қаражатары қажетгілігі жайлы ақпарат қажет

Баланс активінің бөлімдері: Қысқа мерзімді активтер; ¥зақ мерзімді активтер; Қысқа және ұзақ мерзімді активтер.

Баланс -брутто: Қамту көлемі бойынша, жиынтығын көбейтсе, контралық шот қалдығы плюс белгісімен көрсетілсе; Реттеу баптар көрсетілген бухгалтерлік баланс; Түрлі ғылыми зерттеу үшін

Балансвалютасы:Баланс қорытындысы; Балансты? активі мен пассиві бойынша жиынтық сомасы; Активтің жиынтығы пассивтің жиынтығына тең болуы

Баланс қорытындысын өзгеріссіз қалдыратын операция:Д 1010 К 1030/Д 1030 К 1210/Д 1010 К 1050

Баланс құрылымы:бес бөлімнен /баптардан/екі бөліктен

Баланс -нетто:«Негізгі кұралдардың тозуы» және «материалдық емес активтердің амортизациясы» деген баптары жоқ; Қамту көлемі бойынша, егер контралық шот қалдығы баланс жиынтыгы азайтса; Реттеу баптар көрсетілмеген бухгалтерлік баланс

Баланс пассивінің бөлімдері:Қысқа мерзімді міндеттемелер;Ұзақ мерзімді міндеттемелер;Капитал.

Баланс тең болу формуласы: А=П; Актив=капитал+міндеттеме; Актив=пассив

Баланстың қорытынды сомасына кему жағына әсер ететін операция:ағымдағы банктік шоттан еңбекақының берілуі/есеп беруге тиісті сомалар есебінен жабдықтаушылар берешегінің өтелуі /жұмыскердің еңбек ақысынан есеп беруге тиісті сомалардың ұсталуы

Баланстың қорытынды сомасына ұлғаю жағына әсер ететін операция: Негізгі өндіріс жұмыскерлеріне еңбек ақының есептелуі; Жабдықтаушылардан тауарлардың келіп түсуі; Еншілес ұйымдардан негізгі кұралдардың келіп түсуі

Баланстың қорытынды сомасына ұлғаю жағына әсер ететін операция:Еншілес ұйымдардан негізгі құралдардың келіп түсуі;Негізгі өндіріс жұмыскерлеріне еңбек ақының есептелуі; Жабдықтаушылардан тауарлардың келіп түсуі

Банктікшот ашу үшін кәсірпорын ұсынады:жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі/басқарушы мен бухгалтердің қолдарының үлгілері бар құжат /мөрдің үлгісі бар құжат

Басқа да міндетті және еркін төлемдер бойынша міндеттемелер:Әлеуметтік сақтандыру; Міндетті төлемдер; Зейнетақы аударымдар

Басқарушы есеп:Кәсіпорынның қаржылық ақпараттарын ішкі пайдаланушыларға жеткізіп отыратын жүйе; Есеп ақпараттары сыртқы тұлғалардың пайдалануына берілмейді және толығымен коммерциялы құпия болып саналады; Жүйеленген ақпаратгар іштей пайдалануға арналып, осы ұйымды басқарушылар жоспарлауға, тексеру мен бағалауға, өндірістік қызметті талдауға пайдаланылады

Бастапқы қалдық:Есепті кезеңнің басындағы қалдық; Шоттың ашылуы барысындағы қалдық; Бастапқы сальдо

Бастапқы құжат:Шаруашылық операциясы орындалған сәтте жасалатын және болған фактілерді алғаш куәландыратын бухгалтерлік құжат; Шаруашылық операциялары жасалған кезде тікелей рәсімделеді; Кез келген іскерлік операцияны тіркеу құжаты

Бастапқы құжаттарды өңдеу кезеңдері:Мұрағатқа өткізу; Біртекгестікке жатқызу, есеп регистрларына жазу; Мазмұнын тексеру, бағаға айналдыру

Бастапқы құжаттың мақсаты: Шаруашылық операцияларының заңдылығы мен сенімдігі; Атқаратын ролі мен мақсатын зерделеу; Есеп регистрларына түүсінік беру және оларды пайдалану қажеттілігі мен классификациялық нышанын сипаттау


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.023 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал