Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття та ознаки банди

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Кримінологічна обстановка останніх років показує, що організована злочинність продовжує займати лідируючі позиції у злочинності і представляє серйозну загрозу нормальному функціонуванню суспільства і держави. Складові її злочину в даний час відбуваються високоорганізованими злочинними організаціями, згуртувавшись значне число людей, професійно підготовлених до злочинної діяльності, часто добре озброєних. В Україні організована злочинність має тенденцію до консолідації, набуває все більш професійний характер, проникає в
легальні сфери бізнесу, встановлює тісні контакти з корумпованими чиновниками в різних державних структурах та транснаціональними злочинними організаціями, а також удосконалюються її організованих форм.

Ступінь наукової розробки:Не можна однозначно сказати про ступінь дослідженості і розробленості даної теми, так як в роботі досліджуються три блоки проблем. Питання, пов'язані з теоретичними проблемами співучасті, досліджувалися і до прийняття КК України 2001 року і після його прийняття. Проблеми, пов'язані з особливостями кваліфікації бандитизму, визначенням його місця в класифікації форм співучасті, розроблені значно менше. А норми, що передбачають відповідальність за створення злочинної організації і участь у ній, з'явилися в українському кримінальному законодавстві порівняно недавно - у 2001 році, тому обсяг теоретичних досліджень, безпосередньо присвячених цьому питанню, незначний. Однак різні аспекти даної проблеми знайшли відображення в роботах ряду вчених. Зокрема, кримінально-правові поняття і ознаки співучасті у організованих групах і злочинних організаціях в теорії кримінального права розроблялися в роботах Ф.Г. Бурчака, П.І. Гришаєва, М.І. Ковальова, Г.А. Крігера, А.А. Піонтковського, П.Ф. Тельнова, О.М. Трайніна, М.А. Шнейдера та інших.

Об'єкт дослідження – суспільні відносини що виникають при застосуванні норм кримінального права, які регулюють кримінальну відповідальність за бандитизм та вчинення злочинів злочинними організаціями.

Структура роботи: магістерська робота складається з вступу, чотирьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків та списку використаних джерел.

 

Розділ 1. Ретроспективний аналіз розвитку кримінальної відповідальності за організовані форми співучасті

1.1. Формування кримінальної відповідальності за бандитизм

Своє перше законодавче закріплення даний вид злочину – бандитизм – отримав лише на початку XX ст. В “Уголовном уложении” Російської імперії, до якої за тих часів частково належала Україна, що затвердив цар Микола II 22 березня 1903 р., вже можна знайти перші не дуже чіткі спроби виділити групові озброєні напади в окремий вид злочину, або окрему кваліфікуючу ознаку[1]. Так, пункт 6 статті 454 зазначеного документа передбачає таку кваліфікуючу ознаку вбивства, як вчинення його “шайкою”, за яку того часу розуміли саме озброєну групу злочинців. Аналогічна кваліфікуюча ознака існувала й по відношенню до кваліфікації розбою і вимагання (відповідно, п. 6 ст. 589 та п. 4 ст. 590). Проте конкретних визначень поняття “бандитизм” та пов’язаних з ним понять зазначений вище документ не містив. 

 

Висновки до розділу 1

Впродовж всієї історії розвитку організованих форм співучасті законодавець не може дати її окремим формам чітких, лаконічних визначень. Таких визначень, в яких були б названі всі характерні і безперечні ознаки тієї чи іншої форми співучасті, які не вимагали б додаткових роз'яснень. Законодавець лише в загальних рисах передавав деякі їх ознаки (в основному вказівку на їх забороненої законом), а також мети створення та діяльності.
Таким чином, аналіз положень вітчизняного законодавства дозволяє ввести періодизацію його історії, в основу якої можна покласти хронологію прийняття кримінальних законів і закріплення в них окремих форм співучасті як самостійних складів. Нам представляється логічним виділення чотирьох періодів розвитку:

 

Розділ 2. Кримінально-порівняльний аналіз банди

Поняття та ознаки банди

Бандитизм є одним з найбільш поширених проявів організованої злочинності в Україні та у світі. Тому його детальне вивчення має важливе значення для всебічної та ефективної боротьби і попередження цього виду злочину, що набуває особливої значимості після прийняття нового Кримінального кодексу України, в якому закладено нові сучасні погляди на організовану злочинність і способи протистояння цьому явищу. Поняття “бандитизм” виникло досить давно. Ще В.І. Даль у першому виданні “Толкового словаря живого великорусского языка” у 1863–1866 р. дав визначення понять “банда” і “бандит”: “Банда – натовп, шайка, ватага, артель, скоп, суспільство, братство чи союз в поганому значенні. Бандит – зухвалий шахрай, грабіжник, разбійник, подорожник”[2].Однак, цей словник не дає визначення бандитизму як явища, що зумовлено правовою недослідженістю цього питання того часу. Сучасні ж тлумачні словники, керуючись науково-правовим досвідом кримінології, дають визначення цього слова. Наприклад, у “Новому словнику української мови” можна знайти таке тлумачення: “Бандитизм – злочинна діяльність озброєних банд, що чинять грабежі, розбої, вбивства”[3].

 

Висновки до розділу 2

На підставі вищевказаного можна зробити такі висновки:

- у кримінальному законодавстві замість термінологічного звороту «вогнепальна зброя» доцільно використовувати термінологічний зворот «вогнестрільна зброя»;

- ознака «озброєність» як факультативна або обов'язкова ознака того чи іншого складу злочину в разі застосування вогнепальної зброї повинна мати місце і в тому випадку, якщо винна особа використовувала не лише зброю, яка підпадає під поняття зазначеної, а й газову або пневматичну зброю, яка призначена для стрільби гумовими кулями та за тактико-технічними характеристиками має початкову швидкість польоту кулі 100 і вище метрів за секунду або іншу газову або пневматичну зброю, перероблену для стрільби зазначеними кулями;

 

Розділ 3. Злочинна організація - кримінально-порівняльний аналіз

(ч. 4 ст. 28)

3.1. Об’єктивні ознаки злочинної організації

Внутрішні властивості злочинів проти громадської безпеки обумовлюють високий ступінь соціальної небезпеки цих злочинів, тому що вони порушують стан захищеності суспільства. Вони порушують функціональне призначення громадської безпеки, для якої характерно забезпечення:

- безпеки невизначеного широкого кола правоохоронюваних інтересів (особистості, майна, діяльності соціальних інститутів і т.д.);

- недоторканність життя і здоров'я невизначеного широкого кола осіб;

- охорони, поряд з громадською безпекою, і інших соціальних благ.

Характерним для злочинів проти громадської безпеки є те, що такі соціальні цінності суспільства, як життя, здоров'я, права і свободи особистості, власність тощо, порушуються опосередковано, шляхом заподіяння шкоди відносинам, що регламентує безпечні умови суспільства. Однак від цього дані злочини не стають менш небезпечними, ніж, наприклад, злочини проти особистості або власності, тому що шкода заподіюється суспільно значущим інтересам – безпечним умовам існування суспільства в цілому і законодавець встановлює за їх вчинення досить суворі санкції.

 

Висновки до розділу 3

Проаналізувавши об'єктивну сторону складу злочину, передбаченого ст. 255 КК, ми прийшли до наступних висновків:

- злочинну організацію вважати об'єднанням організованих груп, створених для злочинної діяльності, посиливши при цьому санкцію за його організацію. у цьому випадку легше буде розмежовувати на практиці злочинну організацію о і банду, яка, будучи стійкою озброєною групою, може бути одним із структурних підрозділів злочинної організації;

- мета об'єднання організаторів, керівників або інших представників організованих груп сформулювати наступним чином: «в метою розробки планів спільного вчинення злочинів та рішення інших питань в інтересах злочинної спільноти»;

Розділ 4. Порівняльний аналіз банди і злочинної організації

4.1. Банда як різновид злочинної організації

При вивченні слідчої і судової практики можна сказати, що кожен раз при розслідуванні та в судовому розгляді виникає проблема конкуренції норм – кваліфікувати злочин як розбій, вчинений озброєною організованою групою, або як бандитизм.

Озброєний розбій організованою групою - це напад із застосуванням зброї або предметів, використовуваних у якості зброї. У бандитизмі ознаки складу інші: створення стійкої озброєної групи з метою нападу на громадян або організації, а також керівництво нею або участь у такій групі.

Вірно зазначено, що за всієї складності кваліфікації і доказуванні цих злочинів названі злочини усе ж можливо розрізнити по ряду ознак: бандитизм - це завжди застосування зброї, а розбій може бути вчинений і без зброї; в розбої зброя повинна використовуватися по призначенню, для бандитизму необхідно лише наявність зброї (розбійний напад кваліфікується в тих випадках, коли зброя застосована в ході нападу, напад озброєної банди вважається таким, що вчинений, і тоді, коли наявна в членів банди зброя не застосовувалася); розбій може бути вчинений однією особою, а бандитизм - тільки озброєною групою; при розбої, на відміну від бандитизму може застосовуватися не тільки зброя, але й інші предмети, що використовуються в такій якості; спеціальною ознакою банди є створення озброєної групи для вчинення нападів, і на відміну від групи розбійників банда - це стійка група[4].

 

Висновки до розділу 4

Таким чином, бандою необхідно визнавати озброєну організовану групу або злочинну організацію, яка попередньо створена з метою вчинення кількох нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб або одного такого нападу, який потребує ретельної, довготривалої підготовки.

Основним безпосереднім об'єктом бандитизму є громадська безпека в частині захищеності суспільства в цілому та окремих його складових (фізичних та юридичних осіб, громадських організацій, державних органів тощо) від злочинної діяльності, пов'язаної зі створенням та функціонуванням особливого

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Судейская коллегия. | Физиологическая готовность

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.025 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал