Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття та ознаки інституту права

Інститут права - це порівняно невелика, стійка група правових норм, що регулюють певний різновид суспільних відносин. Якщо юридична норма - "вихідний елемент," жива "клітинка правової матерії, то правовий інститут являє собою первинну правову спільність".Інститути права володіють наступними ознаками:

Юридичне єдність правових норм, які є складовою частиною галузі права;

Повнота правового регулювання;

Відокремлення норм правового інституту, як правило, в розділах (розділах) нормативно-правового акту.

Поряд з інститутами, що діють у межах галузі права (конституційне право, цивільне право, трудове право), існують нечисленні інститути, вбирають в себе норми декількох галузей права. У науковій та юридичній літературі їх називають змішаними інститутами.

Правові інституції мають регламентувати окремі ділянки, фрагменти, сторони суспільного життя. Інститут - складова частина, блок, ланка галузі, У кожній галузі їх безліч. Вони володіють відносною автономією, так як стосуються певною мірою самостійних питань.

Приклади правових інститутів: в кримінальному праві - інститут необхідної оборони, інститут крайньої необхідності, неосудності; в цивільному праві - інститут позовної давності, інститут дарування, угоди, купівлі-продажу; в державному праві - інститут громадянства; в адміністративному - інститут посадової особи; в сімейному праві - інститут шлюбу і т.д. Всі інститути функціонують у тісному взаємозв'язку один з одним - як усередині даної галузі, так і поза нею.

суспільних відносин.

Інститути права — необхідна ланка в цілісній системі права. Як правило, кожна галузь права має інститути права як свій самостійний структурний підрозділ. Наприклад, галузь консти­туційного права — «інститут громадянства», «інститут виборчо­го права» та ін. Галузь цивільного права — інститути «купівлі-продажу», «представництва», «спадкування», «відшкодування шкоди», «дарування» та ін. Галузь кримінального права — ін­ститут «необхідної оборони», інститут «крайньої необхідності», інститут «затримання особи, яка явно вчинила суспільне небез­печне діяння» та ін. Галузь екологічного права — інститут права власності на природні ресурси і об'єкти, інститут природокорис­тування, інститут правової охорони природних ресурсів і навко­лишнього середовища і т.д.

Проте інститути права можуть складатися з правових норм різних галузей, бути міжгалузевими. Головне призначення інсти­тутів права — у межах своєї групи однорідних суспільних відно­син забезпечити суцільне, відносно закінчене регулювання.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал