Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 11. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ
ПІДТРИМКИ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

План.

1. Необхідність та зміст державної санаційної підтримки підприємств.

2. Державні органи з питань санації та банкрутства підприємств.

3. Форми та методи державної фінансової підтримки підприємств.

 

Необхідність та зміст державної санаційної підтримки підприємств

 

Згідно з Українським законодавством у разі збиткової діяльності суб'єктів господарювання держава, якщо вона визнає їх продукцію суспільно необхід­ною, може надавати їм дотації чи інші пільги.Мета держави – протидія спа­ду виробництва та зростанню безробіття. Нагальна необхідність участі держави в санації може виник­нути в разі загрози банкрутства та ліквідації містотвірного підприємства, кількість працівників якого з урахуванням членів їх сімей пере­вищує половину чисельності населення адміністративно-тери­торіальної одиниці, де розташоване таке підприємство (втрата роботи, засобів існування, соціальна криза регіону).

Державна підтримка може здійснюватися рахунок кош­тів державного і місцевих бюджетів. Зо­крема, господарський суд, за клопотанням органу місцевого само­врядування або відповідного центрального органу виконавчої вла­ди, може винести ухвалу про санацію містотвірного підприємства або іншого суб'єкта господарювання, діяльність якого є суспіль­не необхідною для певного регіону. При цьому відповідні держа­вні органи мають укласти з кредиторами договір поруки за зо­бов'язаннями боржника або погасити дані зобов'язання за ра­хунок надання кредитної підтримки чи фінансових ресурсів на безповоротній основі.

До основних критеріїв відбору підприємств для надання їм цільової державної підтримки слід віднести такі:

· потенційна прибутковість;

· високий рівень менеджменту на підприємстві;

· спрямованість на використання нових, ефективних ресурсо­зберігаючих та екологічно безпечних технологій;

· можливість експорту (приросту експорту) конкурентоспроможної продукції;

· заміна імпортної продукції, сировини, матеріалів вітчизня­ними;

· вирішення проблеми енергозабезпечення, енергозбережен­ня (ресурсозбереження);

· збереження науково-технічного потенціалу (досліджень і розробок, що мають пріоритетне значення для країни);

· наявність ринків збуту продукції у країні та за кордоном.

Підтримка орієнтується передовсім на підприємства, які здат­ні її використати з максимальною віддачею та забезпечити збільшення виробництва продукції, що позитивно вплине на до­хідну частину бюджету.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал