Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Передавальний та розподільний баланси
Передавальний баланс складається в разі злиття чи приєднання підприємств, а розподільний — у разі поділу чи виокремлення.

Передавальний баланс — це баланс підприємства, що реор­ганізується, на день припинення його діяльності.Він складається за стандартними правилами, передбаченими нормативними актами, які регулюють порядок заповнення форм річної (квартальної) бухгалтерської звітності. Якщо підприємст­во має філії, то складається консолідований баланс, у тому числі баланси за всіма філіями. Оскільки передавальний баланс має силу акта приймання-передання, його підписують директори та головні бухгалтери обох підприємств —- того, що реорганізуєть­ся, та підприємства-правонаступника.

Розподільний баланс — це баланс підприємства, що реорга­нізується, на день припинення його діяльності, в якому окремимистовпцями відбиваються активи і пасиви, розподілені між ним і підприємствами-правонаступниками, тобто та частка майна, вимог і зобов язань, яка передається підприємствам, що утво­рюються в результаті поділу чи виокремлення.Він має відбити баланси новостворених підприємств на момент початку їх господарської діяльності.

Перед складанням розподільного балансу, слід провести відпо­відну підготовчу роботу, забезпечивши реальність позицій, які будуть у ньому відбиті. З цією метою здійснюється інвентариза­ція всіх майнових прав і зобов'язань підприємства, що реоргані­зується. Головна мета цієї роботи — виявити й списати майно, не придатне до використання, а також безнадійну дебіторську за­боргованість. Усі активи та пасиви реорганізованого підприємства розподі­ляються пропорційно до встановленої бази для нарахування. Як правило, такою базою є сума основних фондів, якими наділяють­ся підприємства, утворювані в результаті поділу. Складання роздільного балансу має свої особливості.

Необоротні активи. Майно має розподілятися за принципом виокремлення цілісних майнових комплексів усіх структурних підрозділів підприємств. Вартість основних фондів, які передаються новоутвореним суб'єк­там господарювання, визначається на підставі інвентаризації. Коли підприємство, що реорганізується, має довгострокові фінансові вкладення, у період підготовки до реорганізації слід вивчити можливість їх реалізації, аби одержані кошти спрямува­ти на погашення заборгованості підприємства.

Оборотні активи. Розподіл запасів сировини та матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, незавершеного виробництва, готової продукції, здійснюється за принципом виокремлення цілісного майнового ком­плексу кожного структурного підрозділу підприємства. Перед розподілом окремих статей грошових коштів та розра­хунків слід провести інвентаризацію дебіторської заборгованості, щоб виявити нереальну та безнадійну заборгованість і її списати в установленому порядку, вилучивши з розподілу. Залишок гро­шових коштів та дебіторської заборгованості розподіляється від­повідно до частки активів, які передаються тому чи іншому під­приємству. Угодою про реорганізацію може бути передбачено особливий порядок розподілу обігових коштів та дебіторської за­боргованості.Власний капітал.. За загальним правилом статті (статут­ний фонд, додатковий капітал, резервний фонд та нерозподіле­ний прибуток (непокриті збитки)) мають розподілятися відповідно до частки активів, якою наділяються новоутворені підприємства. Якщо збитки не­можливо покрити, то вони розподіляються пропорційно до суми статутного фонду між новоутвореними підприємствами. Може бути узгоджено також особливий порядок розподілу збитків. Як­що велика їх частина виникла через неефективну діяльність од­ного з підрозділів, то згідно з відповідним рішенням на підпри­ємство, яке створюється на базі цього підрозділу, може бути списана більша частина збитків.

Заборгованість.Порядок розподілу заборговано­сті визначається комісією з реорганізації підприємства на підставі аналізу напрямків використання одержаних кредитів та причин вини­кнення кредиторської заборгованості. При цьому має діяти правило, згідно з яким основний тягар погашення кредитів банку припадає на підприємства, які утворюються на базі структурних підрозділів, котрі використовували більшу частину кредитних ресурсів для оновлення свого виробництва, модернізації тощо. Якщо кредиторська заборгова­ність утворилася внаслідок невиконання одним зі структурних підроз­ділів зобов'язань з відвантаження продукції, то підприємству, створе­ному на його базі, за розподільним балансом має бути передана відповідна частка заборгованості. Проте загалом слід додержувати пропорційності між часткою активів, якими наділяються новоутворені підприємства, та часткою належних їм пасивів. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. У чому сутнівсь реструктуризації підприємства?

2. У яких формах можливе проведення реструктуризації?

3. Розкрийте передумови реорганізації підприємств.

4. У чому відмінності форм реорганізації?

5. Якого результату досягають реорганізацією спрямованою на укрупнення?

6. Які види реорганізації злиттям ви знаєте?

7. Які етапи і заходи може включати програма реструктуризації об’єднанням?

8. Розкрийте основні передумови та мету реорганізації підприємства розукрупнанням.

9. Дайте характеристику можливим формам реорганізації підприємств розукрупненням.

10. У чому суть передавального і розподільного балансу?

 

ТЕСТИ

 

1. Розрізняють такі основні форми реструктуризації:

1) реструктуризація виробництва;

2) приватизація;

3) реструктуризація активів;

4) фінансова реструктуризація;

5) реорганізація.

2. Основний зміст реорганізації полягає ось у чому:

1) у повній або частковій зміні власника статутного фонду юридичної особи;

2) перереєстрації підприємства;

3) зміні організаційно-правової форми організації бізнесу;

4) зміні розміру статутного фонду;

5) зміні складу засновників.

3. До заходів у рамках фінансової реструктуризації можна віднести такі:

1) реструктуризація заборгованості перед кредиторами;

2) злиття підприємств;

3) ліквідація підприємства;

4) збільшення статутного фонду;

5) заморожування інвестиційних вкладень.

4. 3 метою реструктуризації виробництва можуть здійснюватися такі заходи:

1) зміна керівництва підприємства;

2) впровадження нових прогресивних форм і методів управління;

3) диверсифікація асортименту продукції;

4) списання заборгованості;

5) підвищення ефективності маркетингу.

5. У разі реорганізації боржника злиттям або приєднанням його до іншого, стійкішого підприємства:

1) бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються;

2) заборгованість підприємства-боржника покривається колишніми власниками його корпоративних прав;

3) підприємство-боржник виключається з державного реєстру та втра­чає с ній юридичний статус;

4) борги боржника визнаються безнадійними;

5) усі майнові права та обов'язки обох підприємств переходять до юридичної особи, яка виникла в результаті злиття (приєднання).

6. Реорганізація виокремленням характеризується такими особливостями:

1) частина активів і пасивів підприємства, що реорганізується, передається правонаступнику або кільком правонаступникам, котрі створюються внаслідок реорганізації;

2) підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово-господарську діяльність;

3) підприємство, що реорганізується, не втрачає статусу юридичної особи, а лише вносить зміни до установчих документів згідно з чинним законодавством;

4) підприємство, що реорганізується, продовжує свою господарську діяльність, але втрачає юридичний статус;

5) реорганізоване підприємство має перереєструватися.

7. Які з наведених висловлювань правильні?

1) У передавальному балансі відображається частка майна, вимог та зобов'язань, яка передається підприємством, утвореним в результаті реорганізації.

2) Розподільний баланс — це баланс підприємства, що реорганізується, на день припинення його діяльності, в якому окремими стовпцями відображені активи та пасиви, розподілені між ним і підприємствами-правонаступниками.

3) Базою для розподілу може бути сума основних фондів, яка передана підприємствам-правонаступникам.

4) Передавальний баланс — це баланс підприємства, яке підлягає поділу на день припинення його діяльності.

5) Базою для визначення пропорцій обміну під час реорганізації може бути біржовий курс акцій.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал