Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поділ та виділення підприємств
 

До розукрупнення підприємства (поділ, виокремлення) вдаю­ться в таких основних випадках.

1. Якщо в підприємства поряд із прибутковими секторами діяльності є багато збиткових виробництв

2. У разі високого рівня диверсифікації сфер діяльності під­приємств, які підлягають санації.

3. Коли йдеться про перед приватизаційну підготовку державних підприємств з метою підвищення їх інвестиційної привабливості,

4. За рішенням антимонопольних органів.

Примусовий поділ не застосовується в разі:

а) неможливості організаційного або територіального відокрем­лення підприємств, структурних підрозділів чи структурниходиниць;

б) наявності тісного технологічного зв'язку підприємств, структурних підрозділів чи структурних одиниць (якщо частка внутрішнього обороту в загальному обсязі валової продукції підприємства становить менш як 30%).

Головною метою розукрупнення підприємств, які перебувають у фінансовій кризі, є виокремлення санаційно спроможних виробничих підрозділів (виробництв) для проведення їх фінансового оздоровлення й оформлення як самостійних юридич­них осіб.Цей напрямок реорганізації дає змогу зосередитися на окре­мих стратегічних сферах діяльності підприємства, керуючись прин­ципом: економічно доцільнішим є „утримати на поверхні життєздатну частину боржника, ніж дати потонути всьому підприємству”.

Реорганізація поділомполягає в тому, що юридична особа припиняє свою діяльність, а на її базі створюється кілька нових підприємств, оформлених у вигляді самостійних юридичних осіб. У результаті поділупідприємства до новостворених підприємств за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах переходять майнові права і обов'язки (активи та пасиви) реорганізованого підпри­ємства.

Реорганізація виокремленнямполягає у виокремленні зі складу діючого підприємства одного чи кількох структурних підрозділів, а також на базі структурної одиниці діючих об'єднань згідно з рішенням їх трудових колек­тивів і за згодою власників або уповноваженого ними органу. Під час виокремленняз підприємства одного чи кількох нових під­приємств до кожного з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов'язки ре­організованого підприємства. Нова юридична особа (особи) створюється з використанням лише частини належного реорганізо­ваному підприємству майна. Залишкова частина є базою для про­довження господарської діяльності. Виокремлення засновників, якщо ство­рюється юридична особа в результаті виокремлення, є не обов'яз­ковим. Засновником юридичної особи, створюваної в результаті ви­ділення, може бути реорганізоване підприємство. При цьому новостворена юридична особа може бути дочірнім підприємством.Перетворення — це спосіб реорганізації, що передбачає зміну форми власності або організаційно-правової форми юридичної особи без припинення господарської діяльності підприємства. Коли одне підприємство перетворюється на інше, до підприємст­ва, яке щойно виникло, переходять усі майнові права та обов'яз­ки колишнього підприємства. Частка (у відсотках) кожного засновника (учасника) у статут­ному фонді підприємства, що реорганізується, має дорівнювати його частці у статутному фонді товариства, створеного в резуль­таті перетворення.

Передача основних фондів від одного підприємства іншому під час реорганізації підприємства не обкладається податком на додану вартість лише в тому випадку, якщо передача основних фондів здійснюється як внесок одного підприємства в статутний фонд іншого для формування цілісного майнового комплексу останнього в обмін на його корпоративні права. Під цілісним майновим комплексом слід розуміти активи, сукупність яких забезпечує здійснення окремої підприємницької діяльності на постійній і регулярній основі, а строк використання перевищує 12 календарних місяців.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал