Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Реорганізації підприємств спрямована на укрупнення
(злиття, приєднання, поглинання)

 

Основні форми реорганізації, що призводять до укруп­нення підприємств такі: злиття кількох підприємств в одне, приєднання одного або кількох підприємств до одного, а також їх взаємне поглинання.

Зазначені форми реорганізації застосовують як санаційні, при чому санатор перебирає на себе не лише зобов'язання зі сплати заборгованості, а й контроль над боржни­ком, який втрачає свій юридичний статус у результаті приєднан­ня, поглинання чи злиття із санатором. Мотивація санатора:

1. Ефект синергізму проявляється у збільшенні сегменту ринку, економії на витратах та економії фінансових ресурсів. Вартість нового під­приємства в результаті перевищує сумарну вартість окремих підприємств до реорганізації.

2. Прагнення заволодіти ліцензіями, патентами, ноу-хау, які є в розпорядженні підприємства, що перебуває в кризі.

3. Отримання надійного постачальника факторів виробництва

4. Податкові переваги (економія на податкових платежах).

5. Придбання активів за ціною, нижчою за їх вартість заміщення, передача технологічних і управлінських знань та навичок (технологічні трансферти) тощо.

6. Диверсифікація активів та діяльності з метою зменшення ризиків.

7. Попередження захоплення компанії великими корпоративними „хижаками” та збереження контролю над підприємством.

В антимонопольних законодавствах більшості країн розрізня­ють горизонтальне злиття (приєднання, поглинання) та верти­кальне [23].

Горизонтальне злиття — це об'єднання двох фірм, які ви­робляють однаковий тип товару чи надають однакові послуги контролюється згідно антимонопольного законодавства.

Вертикальне злиття — це злиття одного підприємства з йо­го постачальником сировини чи споживачем продукції.

Злиття кількох підприємств в одне означає об'єднання підприємства (або кількох підприємств), яке перебуває у фінансовій кризі, з іншим, фінансово стійким підприємством (кількома підприємствами). У разі злиття підприємств усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до новоствореного підприємства. Бухгалтерські баланси підприємств консолідуються. Під час такої реорганізації активи і пасиви підприємств, що реорганізуються, у повному об­сязі передаються підприємству-правонаступнику; підприємства, які злилися, припиняють господарську діяльність і втрачають свій юридичний статус.

Програма реструктуризації об’єднаннямможе мати такий вигляд [23]:

На першому етапі програмою передбачено перетворити об'єднання на підприємство, створивши в його складі вертикаль­ні організаційні спеціалізовані структури.

На другому етапі передбачено провести комплекс заходів щодо реструктуризації:1. Відокремлення непрофільних структурних підрозділів, котрі не беруть участі в єдиному технологічному процесі.

2. Нарощування обсягів виробництва.

3. Застосування гнучкої тарифної політики.

4. Реорганізація технологічної та технічної інфраструктури.

5. Реорганізація мережі.

6. Створення автоматизованої інформаційно-комп'ютер­ної системи.

7. Реформування системи управління в усіх ланках підприємства.

8. Реформування системи управління фінансовими ре­сурсами.

9. Скорочення витрат.

10. Переорієнтація світогляду працівників на роботу в умо­вах конкурентного середовища.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал