Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність та форми реструктуризації підприємства
 

У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» наводиться визначення реструктуризації.

Реструктуризація підприємства —це здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, право­вих, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підпри­ємства, зміну форм власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню під­приємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспромож­ної продукції, підвищенню ефективності виробництва та за­доволенню вимог кредиторів.

Реструктуризація передбачає також вжиття фінансових заходів. Треба зробити чітке розмежування між категоріями «реструктуризація» та «реорганізація» підприємства. Перше є дещо ширшим поняттям за друге, оскільки реорганізація підприємст­ва — один з етапів його реструктуризації.

Основний змістреорганізаціїполягає в повній або частко­вій зміні власника статутного фонду юридичної особи, а та­кож у зміні організаційно-правової форми здійснення бізнесу.

Залежно від характеру застосовуваних за­ходів розрізняють такі форми реструктуризації:

1) реструктуризація виробництва;

2) реструктуризація активів;

3) фінансова реструктуризація;

4) корпоративна реструктуризація (реорганізація).

Реструктуризація виробництвапередбачає внесення змін до організаційної та у виробничо-господарської сфери підприємства з метою підвищення його рентабельності та конкурентоспромо­жності. Заходи:

· зміна керівництва підприємства;

· упровадження нових, прогресивних форм та методів управ­ління;

· диверсифікація асортименту продукції;

· поліпшення якості продукції;

· підвищення ефективності маркетингу;

· зменшення витрат на виробництво;

· скорочення чисельності зайнятих на підприємстві.

Реструктуризація активівпередбачає ряд заходів зміни активів:

· продаж частини основних фондів;

· продаж зайвого обладнання, запасів сировини та матеріалів тощо;

· продаж окремих підрозділів підприємства;

· зворотний лізинг;

· реалізація окремих видів фінансових вкладень;

· рефінансування дебіторської заборгованості.

Фінансова реструктуризаціяпов'язана зі зміною структури й розмірів власного та позичкового капіталу, а також зі змінами в інвестиційній діяльності підприємства. Заходи:

· реструктуризація заборгованості перед кредиторами;

· одержання додаткових кредитів;

· збільшення статутного фонду;

· заморожування інвестиційних вкладень.

Фінансова реструктуризація обов'язково має супроводжуватися реструктуризацією виробництва за для забезпечення конкуренто-спроможності у довготривалому періоді, у противно­му разі ліквідації підприємства уникнути не вдасться.Корпоративна рес­труктуризація передбачає реорганізацію підприємства, що має на меті змінити власника статутного фонду, створення нових юридичних осіб і (або) нову організаційно-правову форму діяльності. У межах такої реструктуризації виконують:

· часткову або повну приватизацію;

· поділ великих підприємств на частини;

· виокремлення з великих підприємств тих чи інших підрозді­лів, зокрема об'єктів соцкультпобуту та інших непрофільних під­розділів;

· приєднання до інших чи злиття з іншими, потужнішими під­
приємствами.

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виокремлення, пере­творення) підприємства має відбуватися з додержанням вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника, а іно­ді — за рішенням власника та за участю трудового колективу або органу, уповноваженого створювати такі підприємства, чи за рі­шенням суду (арбітражного суду). На основі висновку про санаційну спроможність підприємства можуть прийняти рі­шення про його реорганізацію, далі розробляють план реорга­нізаційних заходів. Ефективність реструктуризації забезпечується обраними заходами.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал