Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Звіт про прибутки і збитки
Найменування статті Примітка Звітний період Попередній період
Процентні доходи    
Процентні витрати    
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)      
Комісійні доходи    
Комісійні витрати    
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку      
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості      
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки      
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж      
Результат від операцій з іноземною валютою      
Результат від переоцінки іноземної валюти      
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості      
Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 9,    
Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 20, 21,    
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 9,    
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 17,    
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж    
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення    
Відрахування до резервів за зобов'язаннями    
Інші операційні доходи    
Адміністративні та інші операційні витрати    
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній    
Прибуток/(збиток) до оподаткування      
Витрати на податок на прибуток    
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває      
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування    
Прибуток/(збиток) за рік      
 
Прибуток (збиток), що належить:      
власникам банку      
неконтрольованій частці      
 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:    
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію      
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію      
 
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:    
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію      
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію      
 
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:    
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік      
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік      

Детальний зміст графи «Примітка» міститься у Додатку 2 до «Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», затвердженої Постановою Правління НБУ 24.10.2011р., № 373 - «ПРИМІТКИ до фінансової звітності».
 

Прибутковість як елемент банківської стабільності залежить від співвідношення доходів і витрат банку.

Оцінювання прибутковості здійснюється за допомогою системи відповідних показників. Найпоширенішими показниками прибутковості банку є:

- прибутковість банківських активів (ROA);

- прибутковість акціонерного капіталу (ROE);

- процентна маржа (SPRED).

При аналізі прибутковості банку використовуються також такі показники, як чистий прибуток на одну акцію (ЧПа) та чиста процентна маржа (ЧПМ).

ЧПМ - це відношення процентної маржі (СПРЕД) до активів банку.

На розмір процентної маржі впливають такі чинники, як склад та обсяг залучених коштів, розмір кредитних та інших вкладень. Крім того, розмір процентної маржі залежить від співвідношення кредитних вкладень та джерел їх утворення за термінами платежів, а також за ступенем терміновості перегляду процентних ставок. 

 

Показники прибутковості банку
¯ ¯ ¯
Прибутковість банківських активів (ROA) Прибутковість акціонерного капіталу (ROE) Процентна маржа (SPRED)
сутність показника
Характеризує співвідношення чистого прибутку банку (прибутку після оподаткування) й активів банку. Він показує, скільки чистого прибутку дає одиниця активів банку. Це показник ефективності роботи менеджерів банку, він показує, як вони справляються із завданням отримання чистого прибутку з активів банківської установи. Характеризує відношення чистого прибутку до акціонерного капіталу. Його значення особливо цікавить акціонерів банку, оскільки воно приблизно дорівнює розміру чистого прибутку, який отримуватимуть акціонери від інвестування свого капіталу, тобто рівню дивідендів.   Показує, наскільки успішно банк виконує функцію посередника між вкладниками та позичальниками і наскільки гостра конкуренція на грошовому ринку, учасником якого є установа банку. Посилення конкуренції зумовлює скорочення різниці між доходами за активами та витратами за пасивами.  
формули розрахунку:
Прибутковість банківських активів (ROA) = Прибутковість капіталу (ROE) = Процентна маржа (SPRED) = Чиста процентна маржа (ЧПМ) =

 

Прибутковість відіграє важливу роль у діяльності банку, оскільки досягнення задовільного рівня прибутку дає змогу поповнювати капітал, формує основу життєдіяльності та зростання банку, а також забезпечує прийнятний рівень дивідендних виплат акціонерам. Рівень прибутковості безпосередньо пов’язаний з рівнем ризику. Вищий рівень ризику відкриває потенційні можливості отримання підвищеного прибутку, але не виключає можливості втрат. Мінімізація рівня ризику дає змогу отримати невисокий, але стабільний прибуток. Тому балансування між прибутковістю та ризиком, пошук оптимального їх співвідношення є одним із важливих і складних завдань управління банком.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал