Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


КОМІСІЙНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
 

Комісійно-посередницькі операції - дії банківських установ на замовлення клієнтів, які в момент їх здійснення не пов’язані із залученням банком додаткових ресурсів.

Вони виконуються за рахунок наявних коштів клієнта-замовника (наприклад розрахунково-платіжні чи ка­сові операції) або ж для цього взагалі не потрібні грошові кошти (наприклад, надання консультацій, зберігання цінностей у депо­зитарії банку тощо).

Така специфіка цих операцій зумовлює цілу низку відміннос­тей їх від активних і пасивних операцій:

- сформовані на їх основі послуги мають не процентну фор­му ціни та доходу від їх реалізації, а форму комісії, гонорару, та­рифу і т. п.;

- у переважній більшості ці операції не відображаються на балансі банку, а обліковуються поза балансом;

- у переважній більшості ці операції не несуть у собі будь- якого, крім операційного, ризику для активів банку, а тому су­проводжуються створенням страхових резервів;

- їх проведення не потребує процентних витрат на залучення грошових ресурсів, що зумовлює високу дешевизну цих операцій, економічність та вигідність для банку. Будь-який розвиток цих операцій та послуг є надійним шляхом розвитку бізнесу для тих банків, рівень капіталізації яких не дає змоги далі нарощувати свої дохідні активи і збільшувати процентні доходи. Тому найкращими вважаються конкурентні позиції на ринку тих банків, які мають найвищу частину доходів від комісійно-посередницьких послуг

Найбільш успішні на цьому ринку банки зарубіжних країн уже надають 200 і більше таких послуг, заробляючи на них до половини своїх прибутків. Широке коло цих послуг вимагає чіт­кої їх класифікації для зручності управління ними. На жаль, це питання належно в літературі не розкрите. Існуючі класифікації зроблені в основному за формальними критеріями, а не за їх економічним змістом. Зокрема:

 

за рівнем регульованості ліцензовані послуги, для надання яких ба­нки повинні одержати ліцензію центрального банку. Зазвичай це послуги, пов'язані з організацією грошового обороту: розрахун­кові, касові інкасації та перевезення цінностей; видача гарантій і поручительств; управління грошовими коштами та цінностями за дорученням клієнтів та ін.
неліцензовані
за формою ціни відповідної послуги комісійні послуги передбачають стягнення з клієнта плати у вигляді комісії. Це збереження цінностей у банківському сейфі (депозитарії), ведення реєстрів власників цінних паперів емітен­та, розміщення цінних паперів, емітованих клієнтом, тощо.
гонорарні послуги, за надання яких банк отримує від клієнтів обумовлену наперед плату-гонорар. Це кон­сультаційні, трастові, лізингові та інші послуги.
тарифні
за рівнем ризиковості чисті послуги, що не несуть у собі будь-якого ризику для банку та його клієнта, крім ризику операційної поми­лки. Це, зокрема, інкасація готівки, розрахунково-платіжні опе­рації, інкасація чеків і векселів та ін.
сурогатні послуги, які в кінцевому підсумку можуть зумовити значний ризик для банку і негативно вплинути на його баланс, хоч на момент здійснення операції такого впливу не було. Це гарантії, поручительства, аваль векселя, підтвер­дження акредитива, продаж кредиту та ін. Загроза ризику від та­ких операцій є цілком реальною і повинна враховуватися в прак­тиці банківського менеджменту.
за зв'язком з активами і пасивами балансові
позабалансові

 В Україні ринок комісійно-посередницьких послуг перебу­ває у стадії формування. Попит на деякі з цих послуг уже роз­винутий добре, зокрема на розрахунково-касові послуги, інка­сацію виручки тощо. На інші послуги попит все ще перебуває в зародковому стані. Проте є підстави очікувати швидкого зро­стання попиту на операції з цінними паперами за рахунок клі­єнтів та ін.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал