Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАКОНОМІРНОСТІ РУХУ КРЕДИТУ
Об'єктивний характер кредиту як економічної категорії, наявність його самостійної внутрішньої сутності визначають певні закономірності його руху. Вони безпосередньо випливають з сутності кредиту, і пізнання їх є важливою передумовою ефективної організації та управління кредитними відносинами в країні. Без дотримання цих закономірностей кредит утрачатиме свою визначальну сутність, перетвориться в якусь іншу категорію, а роль його деформується.

 

Закономірності руху кредиту
на мікроекономічному рівні:
зворотність руху цінності, що передана в позичку Цим рух кредитних коштів істотно відрізняється від власних та бюджет­них коштів, які є в обороті позичальника. Власні кошти постійно залишаються в обороті економічного суб'єкта. Одержані з бю­джету кошти не мають умови обов'язкового повернення їх у бю­джет, вони стають власністю даного суб'єкта. Деякі економісти вважають сплату податків джерелом повернення бюджетних ко­штів до бюджету. Проте це не так - податки не можуть бути ні джерелом повернення одержаних раніше бюджетних асигнувань, ні формою плати за користування бюджетними коштами. У подат­ків зовсім інше економічне призначення.
тимчасовість перебування позиченої цінності в обороті по­зичальника, яка визначається тривалістю одного кругообороту його капіталу Навіть за умови, що для кожного нового циклу кругообороту капіталу позичальникові знову потрібна буде пози­чка, з попереднього циклу позичені кошти повинні вивільнитися і повернутися кредиторові. Ця закономірність у таких випадках реалізується через організацію кредитування підприємств з по­стійною потребою в кредиті за методом по обороту чи овердрафт. Проте найповніше відповідає цій закономірності кредиту­вання тимчасових потреб позичальника.
збереження позиченої цінності в процесі руху і повернення її до кредитора в повному обсязі У цій закономірності централь­ним місцем є збереження позиченої цінності, тому що повернути позичку можливо і за рахунок іммобілізації власного капіталу по­зичальника. Проте в такому випадку кредит не буде вигідним для позичальника, відбудеться трансформація його сутності.
залежність маси наданої позички від наявних обсягів віль­них коштів Ця закономірність зумовлена реальним характером об'єкта кредитування. Надання в позичку неіснуючих коштів не­минуче призведе до розбалансованості ринку, кризових явищ у монетарній сфері
на макроекономічному рівні:
кількісні параметри розвитку кредиту (за динамікою зрос­тання кредитних вкладень) повинні бути адекватними динаміці обсягів ВВП. Якщо темпи розвитку кредитних вкладень істотно випереджатимуть темпи зростання ВВП, відбудеться надмірне розбухання грошового капіталу, виникне загроза фінансової кри­зи, інфляції. Якщо ж темпи розвитку кредиту відставатимуть від зростання ВВП, економіці загрожуватиме демонетизація, платіж­на криза.  
оскільки кожна позичкова операція є двоякою - як вимога і як зобов'язання, як актив і як пасив, загальні суми кредитних вкладень і позичених ресурсів у макромасштабах завжди балансуються. Цим рух кредиту на макрорівні відрізняється від руху власного капіталу та бюджетних ресурсів. Водночас у цьому кри­ється загроза перекредитування економіки: банки, у тому числі і центральні, надаючи позички, створюють вільні ресурси, які ви­користовуються як джерела нових позичок.
зворотність і платність кредиту робить його найбільш адек­ватним ринковим умовам інструментом фінансування зростання капіталу в реальному секторі економіки Якраз йому належить ви­рішальна роль у переміщенні величезних мас заощаджених у сфері особистого споживання коштів у сферу виробничого споживання. Тому переважне переміщення вільної цінності з сектору домашніх господарств у сектор фірм теж є закономірністю руху кредиту.
платність кредиту і здатність приносити дохід обом його суб'єктам визначають таку закономірність міжгалузевого руху кре­диту, як спрямування коштів із галузей і секторів економіки з низь­кою рентабельністю у високорентабельні галузі, види виробництва. Причому таке спрямування здійснюється під економічним приму­сом - власники низькорентабельних підприємств заінтересовані вивільнювати з них свої кошти і спрямовувати на кредитних заса­дах у високорентабельні. Ця закономірність руху кредиту визначає його важливу роль у забезпеченні економічного розвитку.  

 Розглянуті закономірності не вичерпують усіх особливостей руху кредиту. Проте і названі дають підстави вважати, що прак­тика управління кредитними відносинами не може будуватися на довільних рішеннях чи однобічних інтересах, а лише на об'єк­тивних закономірностях руху кредиту, що забезпечують збалан­соване дотримання інтересів усіх суб'єктів кредитних відносин. Такий зв'язок між практикою організації кредитних відносин та закономірностями руху кредиту забезпечується дотриманням суб'єктами кредиту певних принципів або правил кредитування, які виробила світова кредитна політика.
.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал