Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Законодавчо-нормативне регулювання податкового обліку
 

Податковий облік як окремий вид господарського обліку бере свій початок з 01.07.1997 р., в зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”» від 22.05.1997 року. Саме в цьому законодавчому акті вперше був використаний термін «податковий облік» і описані правила ведення податкового обліку валових витрат, валових доходів і визначення прибутку до оподаткування. Крім вище названого закону поняття «податковий облік» зустрічається і в Законі України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р., який набрав чинності 01.10.1997 р.

В Податковому Кодексі України, що почав діяти з 2011 року також не міститься визначення податкового обліку, але до обов’язків платників податку віднесено:

- ­ ведення в установленому порядку обліку доходів і витрат, складання звітності, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;

- ­подача до контролюючих органів декларацій, звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів;

- ­сплата податків та зборів;

- ­подача на письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків та зборів.

Тобто ПКУ розширив перелік відомостей, які повинен подавати платник податку контролюючим органам. При цьому передбачається поєднання фінансового та податкового обліку як джерел відомостей про податкові розрахунки.

Існують різні точки зору науковців щодо трактування поняття «податковий облік»:

Брызгалин А.В. – це система збору, фіксації та обробки господарської інформації необхідної для правильного обчислення податкових зобов’язань платника податку;

Бухгалтерська енциклопедія – це система узагальнення інформації для визначення податкової бази з конкретного податку на основі даних первинних документів, згідно з порядком, встановленим відповідними главами Податкового кодексу;

Гейєр Е.С. – це система збору, реєстрації, узагальнення, зберігання та передачі інформації для визначення податкової бази з податків за правилами, встановленими податковим законодавством, виконує функції нарахування та сплати податків;

Гусакова О.С. – це підсистема бухгалтерського обліку, яка за певними правилами, затвердженими державою, виконує функції нарахування та сплати податків відповідним державним органам;

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. – це (1) система обов'язкових форм і методів відображення платниками податків результатів господарської діяльності або інших об'єктів, пов'язаних із визначенням податкового зобов'язання з певних податків; (2) облік у податкових органах платників податків та стану їхніх розрахунків із бюджетом;Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В. – це впорядкована система збору, реєстрації та узагальнення зберігання й передачі інформації для визначення податкової бази для податку на основі даних первинних документів, згрупованих відповідно до порядку, передбаченого чинним податковим законодавством;

Коцупатрий М.М., Ковач С.І., Мельничук В.В. – це підсистема бухгалтерського обліку, яка за встановленими державою правилами формує інформацію про нарахування та сплату податків і зборів відповідним державним органам, основним завданням якого є контроль за правильністю, своєчасністю і повнотою нарахування та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

Крисоватий А.І., Кізима А.Я. – це процес реєстрації одних і цілеспрямований підбір інших інформативних показників, які необхідні для аналізу, планування і прийняття управлінських рішень, пов’язаних з оподаткуванням діяльності підприємства;

Максімова В.Ф., Артюх О.В. – це система збору і обробки інформації для визначення бази оподаткування підприємства відповідно до вимог податкового законодавства;

Началов А.В. – це комплексний облік податкових платежів та надходжень платників податків, здійснюваний на рівні підприємств, організацій та податкових органів;

Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. – це облік валових доходів і валових витрат для визначення оподатковуваного прибутку;Палєй С.Б. – це система збору, фіксації та обробки інформації, необхідної для правильного обчислення податкових зобов’язань платника;

Фінансовий словник – це комплексний облік податкових платежів всіх зареєстрованих і не зареєстрованих платників податків, що здійснюється на рівні юридичних осіб;

Фінансово-кредитний енциклопедичний словник – це система збору, фіксації та узагальнення інформації для визначення податкової бази з податків на основі первинних документів, згрупованих відповідно до порядку, передбаченого податковим законодавством;

Храбров А.О. – це встановлена податковим законодавством послідовність дій контролюючих органів по здійсненню реєстрації, перереєстрації або зняття з реєстрації осіб, що підлягають податковому обліку, а також діяльність контролюючих органів по веденню Єдиного державного реєстру платників податків;

Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. – це система групування інформації для визначення податкової бази за податками на підставі первинних документів, згрупованих у відповідності з порядком передбаченим діючим податковим законодавством.

Враховуючи наведені підходи до трактування поняття «податковий облік» різними авторами, можна зазначити, що податковий облік – це система економіко-правових відносин, яка передбачає певну послідовність дій щодо: реєстрації, перереєстрації чи зняття з реєстрації осіб, які підлягають податковому обліку; збору, фіксації, обробки, узагальнення та передачі інформації, необхідної для визначення суми податкових зобов’язань платника щодо відповідного податку чи збору на основі первинних документів, податкових регістрів та наданій податковій звітності, а також особливості виконання платником податків податкового обов’язку.

Мета ведення податкового обліку:

- ­формування повної і достовірної інформації про порядок обліку для цілей оподаткування господарських операцій, здійснених платником податків протягом звітного (податкового) періоду;

- ­забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів для контролю за правильністю, повнотою і своєчасністю обчислення та сплати податків.

Податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку організовується так, щоб задовольнити потреби управління і служби податкового менеджменту в інформації щодо формування бази оподаткування підприємств від всіх видів діяльності.

 

Завдання, які повинні вирішуватися податковим обліком:

- ­формування повної і достовірної інформації про порядок обліку для цілей оподаткування господарських операцій;

- ­забезпечення інформацією, необхідною внутрішнім і зовнішнім користувачам для підготовки податкової звітності, а також для контролю за дотриманням податкового законодавства;

- ­запобігання негативним результатам господарської діяльності, пов'язаних із сплатою податків (уникнення штрафів, переплати, недотримання принципу оптимальності оподаткування тощо);

- ­виявлення відхилень між окремими порівнянними об'єктами податкового і фінансового обліку з метою їх подальшого аналізу та контролю.

Мета і завдання податкового обліку реалізуються через функції, які мають тісно взаємодіяти з функціями управління. Так до функцій податкового обліку можна віднести:

­прогнозну - представлення податкової інформації для планування, прогнозування та управління фінансовими ресурсами підприємства в напрямку сплати податків та зборів;

­контрольну - контроль за правильністю та своєчасністю розрахунку з державою, її місцевими представниками відповідно до норм податкового законодавства;

­аналітичну - представлення інформації, щодо сплати податків для проведення фінансового аналізу організації та аналізу податкового тягаря на основі широкого використання економіко-математичних методів та моделювання;

­інформаційну - забезпечення отримання необхідної інформації для визначення розміру об’єктів та бази оподаткування, а також складання податкової звітності;

­забезпечення ефективної взаємодії між платниками податків та контролюючими органами - забезпечення контролюючих органів під час проведення камеральної та виїзної документальної перевірок прозорою та якісною інформацією, щодо податків та оподаткування

Податкове законодавство України складається з:

- ­Конституції України;

- ­Податкового кодексу України;

- ­Митного кодексу України;

- ­інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України;

- ­чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування;

- ­нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу;

- ­законів з питань митної справи;

- ­рішень органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими ПКУ.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал