Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАТВЕРДЖУЮ. Начальник навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки
Начальник навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки

‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒Лин А. С.

(підпис) (прізвище та ініціали)

"_____" ____________ 2016 р.

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ»

(шифр і назва навчальної дисципліни)

 

Спеціальності:

275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Спеціалізації:

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

(шифр і назва спеціальності)

Навчально-науковий інституту пожежної та техногенної безпеки

(назва)

 

 

Львів

 
2016 рік

 

 

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Економіка транспорту»складена відповідно до освітньої програми підготовки магістра спеціальності: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт), Львів, 2016. – 15стор.

 

 

Розробникипрограми:ДубинецькаПавлінаПетрівна, викладач, к.е.н.

(ПІБ, посада, вченезвання,науковийступінь)

Програму рекомендовано кафедрою права та менеджменту у сфері цивільного захисту.

 

Протокол від“31”серпня 2016 року № 1

 

Завідувач кафедри права та менеджменту

у сфері цивільного захисту _____________ Повстин О.В. (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Ухвалено Методичною радою інституту цивільного захисту.

 

Протокол від “__” вересня 2015 року № 1.

 


 

1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників Галузь знань, спеціальність підготовки, освітній ступінь Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,0 Галузь знань: 27 Транспорт (шифр і назва) Нормативна
Спеціальність: 275Транспортні технології (автомобільний транспорт) (шифр і назва)
Змістових модулів – 2,0 Спеціалізація _________________________ _________________________ _________________________ Рік підготовки:
I-ий -
Індивідуальні завдання _____________________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 120. IХ-ий -
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:   аудиторних – 48. самостійної роботи студента – 72. Освітній ступінь: магістр   32 год. -
Практичні, семінарські
16 год. -
Лабораторні
- -
Самостійна робота
72год. -
Індивідуальні завдання:
- -
Вид контролю
екзамен -
         

Примітка.Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40/60.


 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:Отримання студентами та курсантами знань, вмінь і навичок, що дозволяють структурувати і вирішувати економічні проблеми транспортного підприємства і, таким чином, забезпечувати його конкурентоспроможність на ринку транспортних послуг.

Завдання: Формування знань, вмінь та уявлень згідно предмету дисципліни.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

− класифікацію витрат на надання послуг та виконання робіт;

− основи проведення аналізу витрат на надання послуг;

− призначення та порядок складання кошторису витрат;

− порядок формування собівартості перевезень;

− методики аналізу собівартості послуг та визначення резервів її зниження;

− облік витрат на виконання послуг у фінансовій звітності;

− особливості обліку витрат на виконання робіт;

− призначення та порядок заповнення податкової накладної;

− порядок заповнення реєстру отриманих та виданих податкових накладних;

− порядок заповнення декларації про податок на додану вартість та по- дання звітності з податку на додану вартість;

− ведення обліку основної діяльності підприємства;

− складання декларації про прибуток підприємства.

вміти:

− класифікувати витрати на надання послуг та виконання робіт;

− проаналізувати валові витрати на надання послуг та виконання робіт;− складати кошторис витрат на обсяг транспортних послуг в залежності від виду транспорту, підприємства та наданих послуг;

− розрахувати повну собівартість перевезень та надання супутніх транспортних послуг;

− проводити аналіз собівартості послуг та визначати резерви її зниження;

− використовуючи результати діяльності підприємства, за нормативними методиками і інструкціями заповнити документи щодо обліку витрат за видами послуг, що надаються;

− використовуючи результати діяльності підприємства, за нормативними методиками і інструкціями заповнити документи щодо обліку витрат на виконання робіт за видами транспорту;

− використовуючи результати діяльності підприємства, за нормативними методиками і інструкціями заповнити податкову накладну;

− використовуючи результати діяльності підприємства, за нормативними методиками і інструкціями заповнити реєстр отриманих та виданих податкових накладних;

− використовуючи результати діяльності підприємства, за нормативними методиками і інструкціями заповнити декларацію про податок на додану вартість;

− використовуючи результати діяльності підприємства, за нормативними методиками і інструкціями, в умовах відповідного до структури підприємства підрозділу вести облік валових доходів, прибутку підприємства і валових витрат від всіх видів діяльності;

− скласти декларацію про прибуток підприємства.

 

2. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Ресурси транспортного підприємства та ефективність їх використання.

ТЕМА 1.1 «Транспортна інфраструктура в соціально-економічному розвитку України.»

ТЕМА 1.2 «Види діяльності в транспортній інфраструктурі.»

ТЕМА 1.3 «Організаційно-правові форми транспортної інфраструк-тури.»

ТЕМА 1.4 «Створення підприємств на ринку транспортних послуг»

ТЕМА 1.5 «Державне регулювання підприємницької діяльності на транспорті.»

ТЕМА 1.6 «Конкурентоспроможність підприємств на автомобільному транспорті.»

ТЕМА 1.7 «Маркетинг в транспортній інфраструктурі.»

ТЕМА 1.8 «Ризики на транспорті.»

Змістовий модуль 2. Фінансово-економічні результати та економічний механізм функціонування підприємств транспорту.

ТЕМА 2.1 «Ціноутворення та пасажирські тарифи на автотранспортному підприємстві.»

ТЕМА 2.2 «Система оплати праці в пасажирському транспорті.»

ТЕМА 2.3 «Собівартість та економічні результати автотранспортної діяльності.»

ТЕМА 2.4 «Виробничі фонди та оборотні засоби в сфері транспорту.»

ТЕМА 2.5 «Організація пасажирських перевезень.»

ТЕМА 2.6 «Фінансування збиткових, але соціально значущих паса-жирських перевезень.»

ТЕМА 2.7 «Розвиток інфраструктури та транспортних засобів.»

ТЕМА 2.8 «Бізнес-планування на транспортному підприємстві»

3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Змістовий модуль 1. Ресурси транспортного підприємства та ефективність їх використання
ТЕМА 1.1 «Роль транспорту в економіці України» - - - - - - - -
ТЕМА 1.2 «Персонал підприємства, продуктивність та оплата його праці». - - - - - - - -
ТЕМА 1.3 «Фінансові результати підприємства: дохід, прибуток та рентабельність транспортного підприємства» - - - - - - - -
ТЕМА 1.4 «Витрати виробництва на транспорті» - - - - - - - -
ТЕМА 1.5 «Ціни та ціноутворення в ринкових умовах» - - - - - - - -
ТЕМА 1.6 «Інвестиційні ресурси та інноваційні процеси» - - - - - - - -
ТЕМА 1.7 «Інвестиційні проекти та їх економічне обгрунтування» - - - - - - - -
ТЕМА 1.8 «Аналіз законодавства, що регулює державно-приватне партнерство» - - - - - - - -
Разом за ЗМ 1. - - - - - - - -
Змістовий модуль 2. Фінансово-економічні результати та економічний механізм функціонування підприємств транспорту
ТЕМА 2.1 «Концесійна діяльність в автодорожній сфері» - - - - - - - -
ТЕМА 2.2 «Первинні документи автотранспортного підприємства» - - - - - - - -
ТЕМА 2.3 «Проблеми та перспективи транспортної інфраструктури» - - - - - - - -
ТЕМА 2.4 «Тендер в автотранспортному підприємстві» - - - - - - - -
ТЕМА 2.5 «Фінансове забезпечення дорожнього господарства з державного бюджету» - - - - - - - -
ТЕМА 2.6 «Правові засади фінансового забезпечення дорожнього господарства» - - - - - - - -
ТЕМА 2.7 «Джерела фінансування державних суб΄єктів господарювання дорожньої галузі» - - - - - - - -
ТЕМА 2.8 «Підсумки та тенденції розвитку автотранспортної галузі України» - - - - - - - -
Разом за ЗМ 2. - - - - - - - -
Разом - - - - - - - -

4. Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
ТЕМА 1.1 «Транспортна інфраструктура в соціально-економічному розвитку України.»
ТЕМА 1.2 «Види діяльності в транспортній інфраструктурі.»
ТЕМА 1.3 «Організаційно-правові форми транспортної інфраструк-тури.»
ТЕМА 1.4 «Створення підприємств на ринку транспортних послуг»
ТЕМА 1.5 «Державне регулювання підприємницької діяльності на транспорті.»
ТЕМА 1.6 «Конкурентоспроможність підприємств на автомобільному транспорті.»
ТЕМА 1.7 «Маркетинг в транспортній інфраструктурі.»
ТЕМА 1.8 «Ризики на транспорті.»
ТЕМА 1.1 «Транспортна інфраструктура в соціально-економічному розвитку України.»
ТЕМА 1.2 «Види діяльності в транспортній інфраструктурі.»
ТЕМА 1.3 «Організаційно-правові форми транспортної інфраструк-тури.»
ТЕМА 1.4 «Створення підприємств на ринку транспортних послуг»
ТЕМА 1.5 «Державне регулювання підприємницької діяльності на транспорті.»
ТЕМА 1.6 «Конкурентоспроможність підприємств на автомобільному транспорті.»
ТЕМА 1.7 «Маркетинг в транспортній інфраструктурі.»
ТЕМА 1.8 «Ризики на транспорті.»
  Разом

5. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
ТЕМА 2.1 «Ціноутворення та пасажирські тарифи на автотранспортному підприємстві.»
ТЕМА 2.2 «Система оплати праці в пасажирському транспорті.»
ТЕМА 2.3 «Собівартість та економічні результати автотранспортної діяльності.»
ТЕМА 2.4 «Виробничі фонди та оборотні засоби в сфері транспорту.»
ТЕМА 2.5 «Організація пасажирських перевезень.»
ТЕМА 2.6 «Фінансування збиткових, але соціально значущих паса-жирських перевезень.»
ТЕМА 2.7 «Розвиток інфраструктури та транспортних засобів.»
ТЕМА 2.8 «Бізнес-планування на транспортному підприємстві»
ТЕМА 2.1 «Ціноутворення та пасажирські тарифи на автотранспортному підприємстві.»
ТЕМА 2.2 «Система оплати праці в пасажирському транспорті.»
ТЕМА 2.3 «Собівартість та економічні результати автотранспортної діяльності.»
ТЕМА 2.4 «Виробничі фонди та оборотні засоби в сфері транспорту.»
ТЕМА 2.5 «Організація пасажирських перевезень.»
ТЕМА 2.6 «Фінансування збиткових, але соціально значущих паса-жирських перевезень.»
ТЕМА 2.7 «Розвиток інфраструктури та транспортних засобів.»
ТЕМА 2.8 «Бізнес-планування на транспортному підприємстві»
  Разом

6. Індивідуальні завдання

Робочим навчальним планом передбачена контрольна робота для студентів заочної форми.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал