Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мазмұны
Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Тұран-Астана» университеті

Азіргі лингвистикалық білім

 

 

Әбішева К.М., Рахымжанов Қ.Х.

 

 

Аударма теориясы мен практикасының негіздері

Оқулық

 

Астана 2011

УДК 80/81-(675)

ББК 81.2-7я7

Ә21

 

Пікір берушілер:

Қ. Сағидолла– ф.ғ.д., профессор

Ж.Н. Жүнісова– ф.ғ.д., профессор

А.Қ. Қайыржанов –ф.ғ.д., профессор

 

 

Ә21

Әбішева К.М., Рахимжанов Қ.Х. Аударма теориясы мен практикасының негіздері: Оқулық. - Астана: «Тұран-Астана», 2011. – 244б.

 

ISBN 987-601-214-053-8

 

Оқу құралы 050207 «Аударма ісі» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған. Бұл оқу құралын ізденушілер, магистранттар да пайдалана алады, себебі бұл жұмыста аударма теориясының жалпы мәселелері талқыланып, жаңа тұғырлардан зерттелінген. Оқулықта аударманың когнитивтік-әрекеттік моделі сипатталған, оның басқа модельдерден айырмашылығы көрсетіліп, ұтымды белгілеріне назар аударылған. Кітапта теориялық мәселелермен қатар практикалық сұрақтар да қарастырылған (аударма тәсілдері, аударма түрлері).

 

Баспаға «Тұран-Астана» университетінің ғылыми кеңесі ұсынған.

 

 

©Әбішева К.М., Рахымжанов Қ.Х.

© «Тұран-Астана» университеті, 2011

 

 

 
 

 


Мазмұны

Алғысөз. ............................................................................................................5

1 тарау. Аударма теориясы жаңа ғылыми пән ретінде және теориясының жалпы проблемалары.....................................................................

1.1 «Аударма теориясы» ғылымының категориялық құрылысының негізгі құрушылары.................................................................................................................8

1.1.1 Аударма теориясы пәнінің объектісі... ................................................8

1.1.2 Пәннің тақырыбы мен субъектісі... ......................................................171.2 «Аударма теориясы» ғылымының әдістемесі мен әдістері...................22

1.2.1 «Аударма теориясының» әдістемесі мен оны зерттеудің жалпы ғылыми ұстанымдары...............................................................................................22

1.2.2 «Аударма теориясын» зерттеудің жалпы ғылыми әдістері………....24

1.2.3 «Аударма теориясын» зерттеудің нақты (мамандандырылған) әдістері........................................................................................................................27

1.3 Аударманың мәні.......................................................................................38

1.3.1 Аударма қызмет ретінде. ......................................................................38

1.3.2 Аударма мәдениетаралық коммуникация ретінде..............................44

1.3.3 Аударма мәтіндік қызмет ретінде.........................................................48

1.4 Аударманың тілдік тұлғасы аудармашылық қызметтің субъектісі ретінде.........................................................................................................................57

1.4.1 Аудармашының тілдік тұлғасының ерекшеліктері: билингвалдық тұлға және тіларалық коммуникациядағы дәнекер ретіндегі қасиеттері.............57

1.4.2 Аудармашының тілдік тұлғасының құрылымы. ................................611.4.3 Аудармашының тілдік қабілеттілігі мен тәржімәлілік құзыреттілігі, олардың, олардың құрамалары................................................................................65

1.5 Тілдік және мәдени-тарихи айырмашылықтар «аударма теориясының» негізі ретінде..............................................................................................................71

1.5.1 Мәдениеттер мен тілдердің ұлттық-айырықшылық шарттарының мәселелері ...............................................................................................................71

1.5.2 Лексикалық бірліктердің ұлттық-мәдени айырықшылығы...............77

1.5.3 Аударма қызметінің үдерісінде туындайтын кедергілер...................84

1.6. Аударманың түрлері мен амалдарын анықтау

проблемасы. ....................................................................................................91

1.6.1. «Аударма» ұғымының анықтамасы....................................................91

1.6.2. Аударманың түрлерін жіктеу. .............................................................95

1.6.3. Аударманың негізгі амалдары. ...........................................................97

1.7 Аударма үдерісін модельдендіру...........................................................109

1.7.1. Аударманың негізгі модельдері.........................................................109

1.7.2 Аударма үдерісінің когнитивтік – қызметтік моделі........................118

2 тарау. Аударманың лингвистикалық мәселелері..............................124

2.1. Аударматанудағы реалиялар мен оларды басқа тілде жеткізу проблемасы. ............................................................................................................124

 
2.1.1. Реалияларды анықтау проблемасы жеке реалиялар түрлері..........124

2.1.2. Аударматануда реалияларды жіктеу.................................................132

2.1.3 Реалияларды аудару амалдары...........................................................136

2.2 Көп мағыналы сөздерді аудару .............................................................140

2.2.1 «Көп мәнді сөз» ұғымының анықтамасы........................................140

2.2.2 Бастапқы және аударма тілдерінің көп мәнді сөздерін контрастивті-салғастырмалы талдаудан өткізу және олардың құрылымындағы айырықшылықтарды табу.......................................................................................144

2.2.3. Көп мағыналы сөздерді аудару амалдары.........................................148

2.3 Фразеологизмдерді аудару.....................................................................154

2.3.1 Лингвистика мен аударматануда фразеологизмдердің жалпы сарапталуы ...............................................................................................................154

2.3.2. Фразеологизмдердің ұлттық айырықшылығы.................................157

2.3.3. Фразеологизмдерді аудару амалдары...............................................159

2.4. Синонимдерді аудару проблемасы.......................................................165

2.4.1 Синонимдерді жіктеу...........................................................................165

2.4.2 Синонимдердің байланыстарының, функцияларының типтері және синонимдерді аударма тілінде дәлме-дәл жеткізу мәселелері............................168

2.4.3. Синонимдерді аудару амалдары........................................................171

2.5 Терминдер және оларды аудару мәселелері.........................................173

2.5.1. Терминдерді біріздендіру және аудару мәселелері.......................173

2.5.2. Терминологиялық концепт: негізгі нышандары..............................178

2.5.3 Терминдерді аудару тәсілдері........................................................... .182


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал