Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст і послідовність виконання завдань. Однопродуктове підприємство виготовляє ви­ріб А і продає його за ціною 250 грн./шт
 

ЗАДАЧА 1.

Однопродуктове підприємство виготовляє ви­ріб А і продає його за ціною 250 грн./шт. Змінні витрати на один виріб становлять 150 грн. Постійні витрати за рік — 200 000 грн.

Обчислити мінімальний річний обсяг виготовлення і продажу виробу А, який забезпечує беззбитковість виробництва.

 

ЗАДАЧА 2.

Змінні витрати однопродуктового підприємс­тва на виріб Б становлять 80 грн. Річні витрати на оренду ви­робничого приміщення — 50 000 грн.; витрати на управління, виробничо-господарське обслуговування — 65 000 грн.; амор­тизація власного устаткування — 25 000 грн. Ціна виробу — 140 грн.

Визначити мінімальний річний обсяг виготовлення і продажу виробу Б, який забезпечує готівкову беззбитковість.

Вказівка. Оскільки амортизаційні відрахування є не реальни­ми грошовими (готівковими) витратами, а нарахуваннями, то во­ни в загальну суму постійних витрат в цьому випадку не вклю­чаються.

 

 

ЗАДАЧА 3.

Підприємство виробляє три вироби, показники яких наведено у табл. 12.1. Загальні річні постійні витрати станов­лять 144 000 грн.

Таблиця 12.1

Показники виробів

Виріб Ціна, грн. Змінні витрати, грн. Маржинальний прибуток, грн. Частка у загальному випуску
А 100,0 60,0 40,0 0,30
Б 180,0 100,0 80,0 0,50
В 210,0 110,0 100,0 0,20

Визначити річний обсяг виробництва і продажу кожного ви­робу в заданій пропорції, який забезпечує беззбитковість вироб­ництва.

Вказівка. Точку беззбитковості кожного виробу в багатопродуктовому виробництві можна визначити за умови встановлення його структури, тобто чіткого співвідношення між окремими ви­робами у загальному обсязі продукції. В цьому випадку спочатку визначається точка беззбитковості умовного виробу, до якого зведені реальні вироби на основі середньозваженого маржиналь­ного прибутку, тобто

де Пмсз— середньозважений маржинальний прибуток виробів.

Величина Пмсз обчислюється за формулою

де n — кількість виробів;

Пмі — маржинальний прибуток і-го виробу;

Чі — частка і-го виробу в загальному обсязі продукції. Після цього обчислюється точка беззбитковості за кожним ви­робом:

де Nбі — точка беззбиткового виробництва і-го виробу в натура­льному вимірі.

 

ЗАДАЧА 4.

Розробляється проект створення малого спе­ціалізованого підприємства з виготовлення жіночих сумок. Се­редньорічний обсяг продажу сумок — 80 000 шт. Витрати на оренду виробничого та адміністративного приміщень, їх утри­мання становлять 400 тис. грн. на рік. Витрати на управління, інженерне та виробничо-господарське обслуговування станов­лять 150 тис. грн. на рік, річна сума амортизації власного устат­кування — 80 тис. грн. Змінні витрати на одну сумку (матеріа­ли, інструмент, зарплата робітників, технологічна енергія тощо) — 80 грн.; ціна сумки — 100 грн. їх величини практично не зале­жать від обсягу виробництва в межах виробничої потужності. Попит на сумки високий і стабільний. Загальна сума інвестицій у підприємство — 600 тис. грн.- Визначити мінімальний річний обсяг виготовлення сумок, який забезпечує беззбитковість виробництва.

- Побудувати графік динаміки загальних витрат та обсягу продажу продукції.

- Обчислити, за якого річного обсягу випуску сумок рентабе­льність інвестицій у це виробництво становитиме 20 %.

- Визначити коефіцієнт безпеки виробництва.

- Обчислити операційний ліверидж.

Вказівка.

За побудови графіка загальних витрат та обсягу продажу (ви­робництва) передбачаються стабільні змінні витрати на одиницю продукції і ціни. Контрольними тут є точки: постійні витрати, об­сяг виробництва в точці беззбитковості, загальні витрати в точці беззбитковості. Для визначення обсягу виробництва, що забезпе­чує задану рентабельність інвестицій(Nц), спочатку обчислюєть­ся цільовий прибуток як добуток бажаної рентабельності та інве­стицій.

 

ЗАДАЧА 5.

Річний обсяг виробництва і продажу продукції підприємства становить 1 200 000 грн. Адміністративні витрати, витрати на збут і загальновиробничі постійні витрати — 300 000 грн. на рік. Змінні витрати на 1000 грн. випуску продукції становлять 600 грн. Власний капітал підприємства — 800 000 грн.1) Обчислити маржинальний та операційний прибуток, коефі­цієнт маржинального прибутку.

1) Визначити обсяг беззбиткового виробництва і коефіцієнт безпеки виробництва.

1) Обчислити обсяг виробництва, який забезпечує рентабель­ність власного капіталу на рівні 20 %.

1) Обчислити операційний ліверидж.

1) Визначити, як зміниться прибуток підприємства, якщо об­сяг виробництва зросте на 30 %.

Вказівка. Особливістю задачі є те, що обсяг виробництва за­дано лише у грошовому вимірі, а змінні витрати наведено не в абсолютній сумі на весь обсяг виробництва (на одиницю продук­ції), а у вигляді відносного показника витрат на 1000 грн. (відпо­відно на одну гривню — 0,6 грн.). Отже, загальна сума змінних витрат визначається просто — множенням зазначеного показника на обсяг виробництва у грошовому вимірі. Зміну прибутку (п. 5) слід визначити за допомогою операційного лівериджу, а після цього провести обчислення за прямим методом, щоб переконати­ся в однозначності результатів

Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу:

1. У чому полягає суть взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку?

  1. Яке визначення точки беззбитковості?
  2. Як ви розумієте коефіцієнт маржинального прибутку? Яка його роль у прогнозуванні показників діяльності підприємства?
  3. Якщо постійні витрати збільшились, то чи вплине це на точку беззбитковості.
  4. У чому полягає різниця між валовим доходом і маржинальним прибутком підприємства?
  5. Як можна використати графік співвідношення «витрати – випуск – прибуток » під час складання плану виробництва підприємства?
  6. Якщо обсяг продажу збільшується, то яке з підприємств одержить більший прибуток: підприємство «А», в якого переважають постійні витрати, чи підприємство «В», де витрати сформовані переважно зі змінних витрат?
  7. Як визначити обсяг реалізації потрібний для одержання бажаного прибутку?
  8. Які види графіків можуть бути побудовані для аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку?
  9. Виведіть формули для обчислення беззбиткового обсягу продукції у грошовому та натуральному вимірі?

 

 

Рекомендована література:

1. Управління витратами: Навч. посіб./ М. Г. Грещак, У 67 В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба та ін..; За заг. ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264с.

2. Давидович І. Є. Управління витратами: Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.—320 с.

3. Лень В. С. Управлінський облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр.. – К.: Знання- Прес, 2006.—317с. (вища осіта ХХІ століття).

4. Атамас П. Й. управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник – К.:Центр учбової літератури, 2009. – 440с.

5. Панасюк В. Управління витратами виробництва.—Тернопіль: Економічна думка, 1999,--118с.

6. Турило А. М., Кравчук Ю. Б., Турило А. А. Управління витратами підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.—120с.

7. Котляров С. А. Управление затратами. – СПб,: Питер, 2001.—160с.

 .

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал