Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст і послідовність виконання завдань. 1. Перерахувати планові витрати на фактичний обсяг виробництва.
ЗАДАЧА 1.

За даними таблиці 10.1:

1. Перерахувати планові витрати на фактичний обсяг виробництва.

2. Визначити результат діяльності підрозділу за показником витрат (економія, перевитрати).

Таблиця 10.1

Витрати цеху за місяць, грн.

Стаття витрат Планові витрати Фактичні витрати
Прямі матеріальні витрати 48 000 50 400
Прямі витрати по заробітній платі 24 000 25 200
Інші прямі витрати 12 000 10 800
Загальновиробничі витрати у тому числі - змінні - постійні 36 000   12 000 24 000 37 200   13 440 23 760
Усього 120 000 123 600

План за обсягом виробництва цех виконав на 108%. Перевиконання плану було доцільним.

 

ЗАДАЧА 2.

Підприємство виготовляє змійовики опалення для ванних кімнат. Норми прямих змінних витрат на один змійовик такі:

· матеріали (труби) – 3 пог. м за ціною 4,5 грн. за 1 пог. м;

· трудомісткість – 1,2 людино-години, середня тарифна ставка згідно з уставленими розрядами роботи – 4 грн. за годину.

За місяць виготовлено 2500 шт. змійовиків, для чого було закуплено і використано 7725пог. м труб, за які сплачено 33 990 грн. фактично на виготовлення змійовиків витрачено 2940 людино-годин, сплачено пряму зарплату на суму 12 120 грн.

1. Визначити відповідність прямих витрат на матеріали встановленим нормам і цінам.

2. Визначити відповідність прямих витрат на заробітну плату встановленій трудомісткості за середньої тарифної ставки.

3. Обчислити загальне відхилення фактичних прямих витрат від планових (нормативних).

Вказівка. Загальне відхилення витрат за певним ресурсом обчислюється як різниця між фактичними і плановими витратами на фактичний обсяг виробництва. Відхилення за кількістю ресурсу (в даному випадку – матеріали і трудомісткість) та цінами на нього (ціни на матеріали і тарифні ставки) обчислюється за наведеними нижче формулами.

За кількістю ресурсів:

∆Ск = (Рф : Nф - Н) * NфЦф

За цінами:

∆Сц = (Вф : Рф - Цпл) * NфН

де Рф – фактична кількість витраченого ресурсу в натуральному вимірі;

Nф – фактичний обсяг виробництва у натуральному вимірі;

Н – норма витрат ресурсу;

Цф – фактична ціна одиниці ресурсу, грн. (Цф = Вф : Рф);

Вф – фактична вартість усього витраченого ресурсу, грн.;

Цпл – планова ціна одиниці ресурсу, грн.

 

 

ЗАДАЧА 3.

Для бригади з чотирьох осіб використовується форма оплати праці за спільним кінцевим результатом. Розподіл загального заробітку здійснюється пропорційно кількості відпрацьованих днів і коефіцієнтів трудової участі (КТУ). За місяць бригаді нараховано 2722 грн. зарплати, в тому числі: відрядний заробіток – 2067 грн., премія колективу бригади за додержання технологічної дисципліни – 500грн., індивідуальні доплати – 155 грн. У таблиці 10.2 наведено дані щодо членів бригади; про кількість відпрацьованих днів, коефіцієнти трудової участі, розміри індивідуальних доплат, а також форму для розподілу загального заробітку між членами бригади.Таблиця 10.2.

Обчислення заробітної плати членів бригади

Члени бригади КТУ за місяць Відпра-цьовано днів Кількість КТУ-днів Оплата за один КТУ-день, грн. Зарплата за відпрацьовані КТУ-дні, грн. Індивідуальні доплати, грн. Зарплата за місяць, грн.
Петренко 1,2       60,0  
Вакуленко 1,03       40,0  
Зима 0,98       30,0  
Ігнатенко 0,95       25,0  
Разом              

 

1. Розподілити загальний заробіток між членами бригади.

2. Визначити для кожного працівника бригади величину відрядної заробітної плати і премії.

 

ЗАДАЧА 4.

На підставі наведених даних розрахуйте відхилення за рахунок цін і за рахунок обсягу в загальній виручці підприємства.

Таблиця 10.3.

  Кількість проданого товару Відхилення Ціна одиниці товару Відхилення Виручка Відхилення
Факт План Факт План Факт План
q1 q0   p1 p0   q1 p1 q0 p0  
Товар А      
Товар Б      
Товар В      
Сума                  

Вказівка: аналіз відхилень роблять як з кожного виду товару, так і з усіх товарі в цілому.Відхилення за обсягами: (q1* p0 ) – ( q0* p0)

Відхилення за цінами: (q1* p1) - (q1* p0)

Тоді знаходиться загальне відхилення виручки за кожним товаром.

Такий аналіз роблять для кожного товару, який контролюється, а також для сукупності контрольованих товарів. З цього загального відхилення виділяють також загальну суму відхилення за цінами та за обсягами (асортиментом ), використовуючи такі формули:

Відхилення за обсягами: ∑ (q1* p0 ) – ( q0* p0)

Відхилення за цінами: ∑ (q1* p1) - (q1* p0)

Загальне відхилення:

Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу:

1. Для чого необхідно здійснювати контроль на підприємстві?

2. Перерахуйте основні завдання контролю?

3. Поясніть схему дії механічного контролю.

4. Поясніть метод сигнального документування, його переваги та недоліки.

5. Метод попередніх розрахунків за фактичною рецептурою – його суть та значення.

6. Охарактеризуйте метод наступних розрахунків за даними інвентаризації.

7. Наведіть перелік загальних положень, які б забезпечили ефективність системи внутрішнього контролю.

8. Назвіть основні показники та наведіть приклад за якими оцінюється діяльність центрів витрат?

9. Для чого треба перераховувати планові витрати на фактичний обсяг?

10. Які є підходи до обслуговування необхідності досліджень причин розбіжностей між фактичними і плановими значеннями показників, що контролюються?

11. У чому полягає сутність механізму управління за відхиленнями?

12. Яка роль контролю динаміки затрат в управлінні формуванням собівартості?


Рекомендована література:

1. Управління витратами: Навч. посіб./ М. Г. Грещак, У 67 В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба та ін..; За заг. ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264с.

2. Давидович І. Є. Управління витратами: Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.—320 с.

3. Лень В. С. Управлінський облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр.. – К.: Знання- Прес, 2006.—317с. (вища осіта ХХІ століття).

4. Атамас П. Й. управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник – К.:Центр учбової літератури, 2009. – 440с.

5. Панасюк В. Управління витратами виробництва.—Тернопіль: Економічна думка, 1999,--118с.

6. Турило А. М., Кравчук Ю. Б., Турило А. А. Управління витратами підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.—120с.

7. Котляров С. А. Управление затратами. – СПб,: Питер, 2001.—160с.

 .

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал