Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст і послідовність виконання завдань. Бухгалтерські записи виробничої фірми «Дельта» свідчать про витрати станом на 31.12 поточного року:
ЗАДАЧА 1.

Бухгалтерські записи виробничої фірми «Дельта» свідчать про витрати станом на 31.12 поточного року:

Таблиця 9.1

Показники Сума, грн.
Вартість придбаної сировини для виробництва 753 000
Витрати на транспортування згаданої сировини 16 800
Непряма виробнича зарплата 277 800
Пряма зарплата робітників 690 000
Витрати на збут 531 600
Витрати на утримання та експлуатацію виробничого устаткування 256 200
Витрати на управління фірмою 410 800
Інші накладні виробничі витрати 114 000
Витрати загальногосподарського призначення 200 000
Витрати на сплату відсотків за користування кредитом 5 000

 

 

Таблиця 9.2

Дані при залишки запасів

Рахунок На початок року На кінець року
Сировина 132 900 146 100
Незавершене виробництво 44 100 64 500
Готова продукція 307 200 586 800

Треба:

1. Скласти розрахунок собівартості готової продукції.

2. Скласти розрахунок собівартість реалізованої продукції.

3. Визначити загальний валовий дохід (з ПДВ), якщо 48% від чистого валового доходу становить валовий прибуток.

4. Визначити операційний прибуток фірми.

5. Визначити чистий прибуток (збиток) фірми.

 

ЗАДАЧА 2.

Підприємство виробляє і продає обладнання одного типу. Обсяг виробництва варіює в межах від 10 000 до 30 000 одиниць у рік. Розподіл постійних і змінних витрат підприємства в межах виробничої потужності наведено в таблиці 9.3.

Таблиця 9.3

Обсяг виробництва і реалізації, одиниці 10 000 20 000 30 000
Витрати на весь обсяг, грн. змінні постійні 120 000 200 000 ? ? ? ?
Всього 320 000 ? ?
Витрати на одиницю, грн. змінні постійні ? ? ? ? ? ?
Всього на одиницю ? ? ?

Треба:

1. Розрахувати ті дані, яких не вистачає в таблиці.

2. Підготувати звіт про фінансові результати фірми, застосувавши маржинальний підхід. Взяти до уваги, що підприємство виробляє і реалізує 25 000 одиниць обладнання щорічно за ціною 50 грн. за одиницю.

 

 

ЗАДАЧА 3.

В таблиці 9.4 подано інформацію про витрати підприємства.

Таблиця 9.4

Статті витрат Сума
Прямі матеріальні 1 000
Прямі витрати на заробітну плату
Інші прямі витрати
Змінні виробничі накладні
Постійні виробничі накладні
Адміністративні витрати
Витрати на збут (з них 50% комісійні продавцям)

Необхідно скласти звіт про фінансові результати при застосуванні систем повних і змінних витрат, якщо підприємство отримало дохід в сумі 4 тис. грн.ЗАДАЧА 4.

Підприємство «Алікон» у звітному році мало такі показники витрат, грн:

- придбання сировини і матеріалів - 75300;

- транспортування сировини від постачальника на підприєм­ство - 1680;

- прямі витрати на оплату праці - 69000;

- непрямі витрати на оплату праці виробничого персоналу - 27780;

- витрати на реалізацію продукції - 33160;

- загальногосподарські витрати - 20000;

- витрати на утримання і експлуатацію обладнання - 25620;

- адміністративні витрати - 61080;

- інші загальновиробничі витрати - 11400.

Доход від реалізації продукції становив 385500 грн.

Підприємство використовує систему періодичного обліку запасів.

Залишки на рахунках запасів у звітному році складали:

Таблиця 9.5

Рахунок На початок року На кінець року
Сировина і матеріали 13 290 14 610
Незавершене виробництво 4 410 6 450
Готова продукція 30 720 56 880

Необхідно визначити:

1) вартість витрачених на виробництво матеріалів;

2) загальну суму поточних витрат на виробництво;

3) собівартість виробленої готової продукції;

4) собівартість реалізованої продукції;

5) валовий, операційний (до оподаткування) і чистий при­буток (після оподаткування) за діючої ставки податку на при­буток, для чого скласти схематично звіт про фінансові резуль­тати.

Вказівка: при періодичні системі обліку запасів вартість витрачених на виробництво матеріалі визначається з урахування залишків на початок і кінець року та вартості придбаних матеріалів.Прямі матеріальні витрати =залишки матеріалів на початок року + придбання матеріалів за рік – залишки матеріалів на кінець року

Загальна сума витрат на виробництво включає три елементи:

- матеріали;

- оплату праці;

- виробничі накладні витрати (непряма оплата праці виробничого персоналу, загальновиробничі витрати, витрати на утримання обладнання).

Звіт про фінансові результати:

1. продажі (дохід від реалізації)

2. Собівартість реалізованої продукції

3. Валовий прибуток

4. Операційні витрати

5. Операційний прибуток

6. Податок на прибуток (25 %)

7. Чистий прибуток

ЗАДАЧА 5.

У звітному місяці у механічному цеху запущено у виробництво 1500 машино-комплектів, а виготовлено 1300. Виробничі витрати за місяць становлять 324 000 грн. Встановлено, що коефіцієнт готовності незавершеного виробництва 0,7.

Треба обчислити собівартість одного машино-комплекта.

Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу:

1. Поясніть схему виробництва із спільним для всіх продуктів технологічним процесом.

2. Назвіть основні методи для визначення собівартості виробів у комплексному виробництві.

3. Обґрунтуйте переваги та недоліки методу вилучення витрат.

4. В чому полягає суть методу розподілу витрат?

5. Дайте характеристику системі калькулювання змінних витрат.

6. Як ви розумієте маржинальний прибуток: навіщо його розраховують і використовують?

7. У чому полягає відмінність систем калькулювання повних та змінних витрат?

8. З’ясуйте переваги та вади системи калькулювання змінних витрат? Обґрунтуйте відповідь.

9. Дайте характеристику системі калькулювання витрат на основі діяльності? Якими є переваги та недоліки?

10. Яким є нормативне регулювання складу витрат, що включаються до собівартості продукції?

11. Які управлінські рішення можна приймати на основі маржинального аналізу?

12. Дайте характеристику калькуляційних систем за різними ознаками.

 


Рекомендована література:

1. Управління витратами: Навч. посіб./ М. Г. Грещак, У 67 В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба та ін..; За заг. ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264с.

2. Давидович І. Є. Управління витратами: Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.—320 с.

3. Лень В. С. Управлінський облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр.. – К.: Знання- Прес, 2006.—317с. (вища осіта ХХІ століття).

4. Атамас П. Й. управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник – К.:Центр учбової літератури, 2009. – 440с.

5. Панасюк В. Управління витратами виробництва.—Тернопіль: Економічна думка, 1999,--118с.

6. Турило А. М., Кравчук Ю. Б., Турило А. А. Управління витратами підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.—120с.

7. Котляров С. А. Управление затратами. – СПб,: Питер, 2001.—160с.

8. Методичні вказівки до вивчення курсу «Теорія і практика калькулювання собівартості продукції «для студентів спеціальності 7.050106 спеціалізації « Облік, контроль і аналіз» / укл. І. Є. Давидович. – Тернопіль: ТАНГ, 1995. – 64с.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» // Електронна бібліотека «Юрист-плюс» --К.: ЦКТ, 2002

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал