Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст і послідовність виконання завдань. Який метод калькулювання витрат на виробництво (позамовний чи попроцесний) слід використовувати в таких організаціях:
ЗАДАЧА 1

Який метод калькулювання витрат на виробництво (позамовний чи попроцесний) слід використовувати в таких організаціях:

Ø Стоматологічна поліклініка.

Ø Салон-перукарня.

Ø Кондитерська фабрика.

Ø Авторемонтна майстерня.

Ø Нафтопереробний завод.

Ø Видавничо-поліграфічне поєднання.

 

ЗАДАЧА 2

Розрахувати потоку фізичних одиницях. Заповнити пропуск:

1. Незавершене виробництво на 1 листопада 10 000 одиниць

· вироби початі протягом листопада 1 200 одиниць

· вироби завершені протягом листопада 8 700 одиниць

· незавершене виробництво на 30 листопада ?

2. Незавершене виробництво на 1 вересня 8 000 одиниць

· вироби початі протягом вересня ?

· вироби завершені протягом вересня 12 000 одиниць

· незавершене виробництво на 30 вересня 2 000 одиниць

3. Незавершене виробництво на 1 березня: 100 000 одиниць

· вироби початі протягом березня 550 000 одиниць

· вироби завершені протягом березня ?

· незавершене виробництво на 31 березня 200 000 одиниць

ЗАДАЧА 3

Протягом листопада підприємство виготовило 6 замовлень. Незавершене виробництво на початок місяця було за замовними №10 – 200 000 грн. А за замовленням №14 – 300 000 грн.

Таблиця 8.1.

Витрати на виконання замовлень складали, тис.грн.

Стаття витрат Замовлення
Разом
Матеріальні витрати 3 400
Витрати на ОП 1 920
Накладні виробничі витрати 3 300
Разом

На кінець звітного періоду всі замовлення було завершені, окрім №12. Продукцію, виготовлену за замовленнями №11 і №13, відвантажили замовникові.

Визначити:

1. Незавершене виробництво на кінець періоду.

2. Собівартість готової продукції.

3. Залишок готової продукції на складі на кінець звітного періоду.

4. Собівартість реалізованої продукції.

 

ЗАДАЧА 4

Мале підприємство АВС займається продажем спортивного взуття. Взуття продається в середньому по 130 грн. за пару. В складі витрат обігу змінні витрати становлять 10 грн. з пари. Інші витрати – постійні. В складі транспортних витрат 20% становлять змінні та 80% - постійні витрати. Підприємство закуповує взуття за середньою ціною 80 грн. за пару.

Таблиця 8.2.

Звіт про фінансові результати підприємства АВС за квартал, грн.

№ п/п Показники Сума
Виторг від реалізації 130 000
Купівельна вартість реалізованих товарів ?
Валовий прибуток: ?
- транспортні витрати; - інші витрати обігу. 15 000 20 000
Всього операційних витрат ?
Операційний прибуток ?

 Треба :

1. Підготувати звіт про фінансові результати підприємства АВС, використовуючи маржинальний підхід.

2. Визначити, який повинен бути маржинальний прибуток для кожної пари взуття, щоб компенсувати постійні витрати та одержати прибуток.

 

ЗАДАЧА 5

Підприємство «Карпати» виробляє і реалізує меблі. В минулому звітному періоді було реалізовано 1 750 письмових столів за ціною 1 000 грн. за одиницю і 1 120 шаф за ціною 2 500 грн. за одиницю. Собівартість столів склала 1 500 000 грн., а собівартість шаф – 2 400 000 грн. Співвідношення змінних і постійних витрат у собівартості продукції відповідає 80% і 20%.

Витрати на оренду склали 80 000 грн., витрати на збут і витрати на рекламу – по 10 000 гр., адміністративні витрати – 60 000 грн.

Скласти звіт про фінансові результати на основі калькулювання:

- повних витрат;

- змінних витрат

Питання та завдання для закріплення навчального матеріалу:

1. Охарактеризуйте загальну модель впровадження системи виробничого обліку на підприємстві.

2. Дайте визначення собівартості. Охарактеризуйте планову, нормативну і фактичну собівартість.

3. В чому особливість і призначення поділу витрат за економічними елементами та статтями калькуляції.

4. Перерахуйте види собівартість залежно від обсягу витрат.

5. Яка різниця між технологічною та виробничою собівартістю?

6. У чому полягає суть калькування витрат за замовленнями?

7. Коли застосовується калькулювання витрат за процесами? Яка його суть?8. У чому полягає суть калькулювання повних витрат?

9. Охарактеризуйте нормативний метод обліку витрат. Що таке норма та які вимоги до неї становлять?

10. Поясніть методику калькулювання за стандартними витратами.

11. Назвіть основні види стандартів та поясніть їх значення.

 

 

Рекомендована література:

1. Управління витратами: Навч. посіб./ М. Г. Грещак, У 67 В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба та ін..; За заг. ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264с.

2. Давидович І. Є. Управління витратами: Навчальний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.—320 с.

3. Лень В. С. Управлінський облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр.. – К.: Знання- Прес, 2006.—317с. (вища осіта ХХІ століття).

4. Атамас П. Й. управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник – К.:Центр учбової літератури, 2009. – 440с.

5. Панасюк В. Управління витратами виробництва.—Тернопіль: Економічна думка, 1999,--118с.

6. Турило А. М., Кравчук Ю. Б., Турило А. А. Управління витратами підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.—120с.

7. Котляров С. А. Управление затратами. – СПб,: Питер, 2001.—160с.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал